Dato: 19. april 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

117. Til E. og Henriette Collin.

A'#920;HNAI den 19 April 1841.

Min kjre, kjre Eduard!

Her seer De den dle Stad Athen for Dem og her skriver jeg Begyndelsen af dette Brev, i det jeg imorgen med Dampskibet Eurotas agter at seile over til lille Asien. Det sidste Brev fra Hjemmet, hvori De og Jette havde skrevet et Par Ord og som var bestemt at finde mig i Neapel, erholdt jeg frst her i Athen og det den 16 April, Brevet var gaaet fra Neapel tilbage til Rom, derfra til Cevitta vecchia og Gud veed hvor. Jeg blev meget lykkelig derover og De maa sige Deres Sster Ingeborg at hun er elskelig og velsignet; der var et Lune, et Humor og tillige en Hjertelighed der ret gjorte mig godt; Hilsenen fra lille Harald rrte mig og jeg gik strax i Bazaren og kjbte ham en lille Grkerhue Fessi, som Drengene her bre228 dem, den haaber jeg at bringe hjem til ham. Hvad min fyenske Correspondent angaaer, da siig til Deres Fader at jeg blev lynende gal; og det isr fordi jeg herfra Athen har skrevet endnu et Brev der altsaa ogsaa trder naragtigt op i Hjemmet. Jeg skylder mig selv at fortlle hvor lidt eller hvor meget jeg har vidst af det Hele. I Odense har jeg ingen skrevet til uden Jomf: Hanck, hun har faaet to Breve fra Rom; da det sidste var afsted fik jeg et Brev fra hende, hvori hun bad mig ikke vre vred fordi hun havde ladet Ove Thomsen lse det; han havde dernst bedet om han turde tage et Par Notitser deraf og da hun havde seet dem frst og fundet de var hist uskyldige havde hun tilladt det, men siden efter faaet Skrupler, og vilde derfor sige mig det. ieblikkelig var jeg lidt rgerlig derover og besluttede at sige et Par venlige Alvors Ord, efter det ei er frste Gang, jeg er blevet til Nar for de fyenske Avisers Tactlshed; men jeg fik et Brev fra Fru Lesse og hun sagde mig at Jomf: Hanck var saa lykkelig for mine Breve og at jeg maatte skrive hende til, thi hun var saa svag at jeg maaskee ikke fik hende mere at see; denne sidste Yttring bestemt[e] mig til ikke at sige noget til hende, i det jeg virkelig troede at hun ei oftere lod Thomsen give Uddrag; det er min Feil. Jeg skrev, som sagt senere fra Athen, og dette venter jeg nu er traadt op som de vrige, men hiint Brev skal ogsaa blive det sidste, som kommer til Fyen, uden at jeg holder en lille Tale. Vil De nu sige det, til godt Folk. Hvad Dem selv angaaer kjre Ven! da har De vret meget sparsom med at skrive, egentligt har jeg kun faaet eet Brev - og skal vi tale rligt - thi nu har jeg forvundet det - da var det et meget uheldigt Epistel, skrevet i samme Hovmester Tone, som under mit frste Ophold i Rom - og flere Yttringer deri saaledes, at - De skal selv engang faae det at see - vidste jeg ei hvorledes vi to staae os - var Brevet kun en Uvens tirrende Ord; hvad synes De f Ex om flgende Tirade: Dersom De ivrigt troer at Maurerpigen har efterladt nogen Erindring i Disfaveur af Dem, tager De229

feil, den er aldeles glemt, for et nyt, hist mrkeligt Product af Heiberg o s v - - . Om De endogsaa kun har sagt den rene Sandhed, var dog Sandheden her aldeles ikke ndvendig. - Jeg tog mig virkelig Deres Brev meget nr, just fordi De er mig saa kjr, men jeg skrev den Gang Intet derom, nu har jeg forvundet det, og nu kan De have det! De skriver vist ganske udmrket Forretnings Breve, men Venskabs Stilen vil ikke ret gaae! - Dog man maa tage Folk, som De er! Ingen holde dog mere af mig end Eduard, altsaa bre230 vi over med Stilen i hiint Brev! - Her er min Haand!!! - En heel Maaned har jeg nu vret i Grkenland; jeg kan ikke beskrive Dem hvor opmrksom man har vret mod mig i Athen. Jeg har gjort et hist interessant Bekjendtskab med den steriske Menister Prokresch-Osten, der er bermt, som Skribent og Videnskabs Mand; han har levet lnge i Alexandrien og Constantinopel; hos ham har jeg vret et Par Middage og Aftener, han har givet mig Anbefalings Breve til Orienten og viist mig megen Venlighed. Det er vor Landsmand, Holsteneren Professor Ross der har indfrt mig der i Huset. Rosz har jeg i Athen daglig levet med; han har gjort flere Toure med mig til Hest; een af disse vilde jeg nske de hjemme havde seet; vi havde allerede ofte redet i Bjergene og det Toure paa 4 a 6 Timer, jeg skal have aabenbaret et stort Talent for den dle Ridekunst. Nu meente Rosz vi godt kunde gjre en Tour den aabne, brede Landevei fra Athen til Pirus, henved en dansk Miil; jeg mrkede nok at det var lidt besvrligere her, thi den ene Rytter jog os forbi efter den anden. Det gik ret godt. Der kommer en Caravane med Kameler! udbrd Rosz og jeg saae disse langhalsede Bster nrme sig. Nu er det meget slemt at kunde alfor megen231 Naturhistorie, jeg vidste at Heste lbe naar de see Elephanter; jeg blev inderlig forfrdet. Bstet gjorde Hals, Kamelerne gjorte Hals og jeg ventede at brkke min; Bstet dandsede rundt for Kamelerne, Rosz maatte have fat i Tilen og saa slap vi forbi; men det var virkeligt et Livsmoment! Bare De havde seet den Dands; men jeg sat fast, det skylder jeg mig selv at sige. I Sndagsaftes var jeg med vor (nederlandske) Gesant, der var i hieste Grad pyntet, frt232 op paa Slottet og prsenteret Kongen og Dronningen af Grkenland, der begge havde bestemt en Aftentime til at modtage mig. Kongen var i grsk Dragt med Fostaneller (De veed, det er en Slags hvidt Skjrt) Dronningen var i frankisk Srgedragt, da en Slgtning af hende er dd; begge Majestterne underholdt sig lnge med mig og vare hist elskvrdige og naadige; den stakkels Konge hrer ikke godt, jeg maatte raabe meget hit. (Dog det maa De ikke lade indrykke i Avisen). Dronningen fandt det var en gruelig stor Reise jeg gjorte; selv har hun i Sinde at gjre en mindre iaar, nemlig til Tydskland, maaskee til Ems. I Aften skal jeg i Hof-Selskab hos Dronningens Hovmesterinde og imorgen skal min Afskeds Skaal drikkes i Pirus. Jeg havde, som De har seet af tidligere Breve opgivet at gaae til Constantinopel, da Opholdet der er daglig 3 Species og i Qvarantainen slipper jeg heller ikke ringere; men jeg kjmpede saalnge med mig selv at Resultatet blev; heller hjem i Juli233 og have seet lidt af Asien, end blive 3 a 4 Maaneder lnger i Tydskland; man vilde maaskee ogsaa have sagt, jeg var bange for Pesten og for Tyrken. Gaaer Alt godt da er jeg overmorgen paa Syra, nste Dag i Smyrna, Dagen efter ved Dardanellerne og den femte Dag i Constantinopel; jeg maa herfra enten gaae tilbage til Syra og gjre 14 Dage Qvarantaine og da over Grkenland igjen til Triest i nok en Qvarantaine, eller - og det nsker jeg - finde et Donau-Dampskib, men jeg frygter de ei gaae endnu, og her i Athen veed man ingen Ting. Den vrige Rest Papir af Brevet fylder jeg med Ord og Tanker, enten i Smyrna eller Constantinopel, det gjlder Deres kjre Jette. De og Hun, skrive da strax til Wien post restante, hvor jeg venter at indtrffe naar min Qvarantaine er endt. Tnk Dem mig sprret i Qvarantaine! ja jeg lrer meget paa denne Reise! levvel, kjre, kjre Ven!

Deres trofaste

Andersen.

[I Margen: ] Hils hos Viborgs, samt hos Mllers; glem heller ikke mine Venner i Studenterforeningen. H. P. Holst troer jeg lever paa Capri ved Neapel.

Constantinopel eller rettere Pera

den 25 April 1841.

Kjre, kjre Jette Collin!

Imorges Klokken 6 kom jeg her til. Reisen har vret mindre behagelig, jeg har ret flt mig langt ude i Verden og prvet ondt Veir, nu synes jeg igjen at Hjemmet og mine Kjre der er mig nr, i det jeg med Tankerne flyver til dem; og dog nsten nsker jeg, ikke at tnke paa dem thi jeg bliver for bld derved. Afskeden fra Grkenland var mig meget tung; jeg havde fundet en Gjstfrihed, en Kjrlighed jeg aldrig turde vente; Professor Rosz blev mig isr kjr; han og flere Landsmnd, samt Prsten Lyth med Kone fulgte mig ombord; da de var bort[e] kom den steriske Gesant; jeg fortjener virkelig ikke al den Godhed Menneskene vise mig. Jeg var ret bedrvet ved at reise fra Athenen, disse kjre Mennesker her seer jeg nok aldrig meer. Klokken 5 om Aftenen skulde vi have vret afsted, men det franske Dampskib Eurotas234, som jeg gik med, ventede Depescher og vi kom ei bort fr nste Morgen Kl 4; da vi om Eftermiddagen naaede Syra, var det Dampskib jeg skulde med ikke indtruffet for Storm, jeg maatte da alene arangere mig i et uhyggeligt Logi; herfra blev jeg hentet paa Poletiet, der vilde have Fingre i en mistnkt Tydsker, jeg slap da og kom nste Morgen afsted med Dampskibet Rhamses, her var nsten kun Grker ombord; Fruentimerne gjorte en frygtelig Sti; vi fik strk Segang, denne tiltog i en Grad, at jeg virkelig troede at det var min sidste Time, jeg tnkte ret paa dem Alle hjemme og nskede at jeg ei havde skjndt paa Eduard i dette Brev; Qvinderne hylede saa flt; jeg gik da ned i min Kie, men laae saa lang jeg var hen ad Gulvet og det knagede og bragede i det hele Skib. Jeg var slemt sesyg. Nste Middag landede vi i Asien; jeg gik alene om i Smyrnas Gader og kjbte nogle smaa Ting for mine Veninder hjemme i Danmark. Gaderne vare halv som Peer madsens Gang og hvert ieblik kom der Kameler og engang to Strudlser, jeg maatte gaae op paa Skjdet af en Tyrk der laae i sit lave Vindue. Er man bange for Pest maa man ei berre Folk, siger man; ja det er godt nok sagt, men hvor jeg gik maatte jeg knuge mig mellem Jder, Grker og Tyrker! hvor det var en Maskerade! Fra Smyrna var Sen heller ikke god. Dardanellerne, som vi passerede igaar fandt jeg mere interesante en[d] smukke. Asien har maleriske Bjerge, Europa var saa aldeles dansk, og det ikke af det bedste danske og saa hundekold oven paa Smyrnas Hede, at jeg har seet ligesaa smukt og bedre hjemme; dog det er sandt, det snakke vi nok ikke om. Her fik vi en tyrkisk Officeer med sine tre Koner og to sorte Slavinder om bord, desuden et halvhundred Tyrker, som maatte skyde deres Pistoler af fr de kom om bord. Konerne havde sortfarvede Negle og Fingerspidser; kun inene kunde man see, men de vare s'gu deilige! uh, hvor de lynede og galede! imidlertid var Slret saa tyndt at den rde Mund skinnede igjennem og man saae alle Former; jeg fik snart en Ven mellem Tyrkerne, han improviserede et Vers til mig, som jeg har gjemt. I Marmorhavet gik Sen igjen slemt, men jeg slap for Sesyge da jeg laae som en Pind i min Kye; imorges i en kold, graae Morgen saae vi Constantinopel. Den ligner af alle de Byer jeg kjender, meest Stockholm, men der er mere Phantasie i det Hele! det er en By, stor, som Paris; vi kom forbi Slottet hvor alle Henrettelser skee og forbi Seraillet der saae ligesaa venligt, som sterlandsk ud. Alene, med en Tyrk, seilede jeg i Land og boer nu i Pera hos Monsieur Blondl; jeg er som kommet til Paris, naar jeg tnker paa det fattige Grkenland; Verten bd mig et srdeles smukt Vrelse og Kost for 2 1/2 Species daglig, jeg var oeconomisk, tog det mindste han havde og vinder derved i 10 Dage omtrent 5 Species, for disse kjber jeg Smaating til mine Venner hjemme, dersom kun ikke sterige tager det fra mig. I Eftermiddag har jeg seet Byen i Solskin! nei hvor den235 er malerisk! vor Minister boer 5 Miil herfra, den steriske Menister har allerede indbudt mig til Thee iaften, jeg har mldt mig trt af Reisen og er indbudt til imorgen Middag. Den grske Minister, Christides har alt sendt mig sit Vesitkort, saa det begynder jo ganske net! nu slutter jeg dette Brev om nogle Dage. Jeg er saa trt! God Nat! sov vel! Kys Wulle!

Constantinopel den 29 April 1841.

I Dag skal mit Brev bort, jeg maa slutte det, men hvad skal jeg fortlle af det meget jeg har seet! Bazaren alene er en heel Labyrinth! jeg blev r i Hovedet af at gaae her! det er en By under Tag; Armenianerne have deres Qvarteer, gypterne deres, Jderne et etc. etc. Jeg kjbte noget meget tyrkisk her til min sde Wulle; Dem derimod har jeg noget til fra Smyrna, faaer jeg det bare hjem! jeg har seet Dervischernes Dands i deres Kloster; jeg har vret ved Sultanernes Grav og ovre i Skutari. Nei hvilken Pragt! en tyrkisk Kirkegaard er noget af det smukkeste man kan see; det er en heel Cypres-Skov, saa tt og stor; stille som mellem Grkenlands Bjerge. Jeg har spiist to Gange hos den steriske Menister[,] engang hos den grske og er indbudet til The hos den russiske; en russisk Dame declamerede236 det dende Barn paa fransk efter Marmier. Jeg maa nsten begynde at troe at jeg har et Slags Navn; det er alvorligt sagt. I Dag blev jeg beret med to Menister Vesitter; Strmer bragte mig imidlertid den ubehagelige Efterretning at der var Oprr i Sophia i Rumelien; Posten er udeblevet, mueligt kan jeg ei reise Donau-Veien, da vi 7 Mile skulde kjre gjennem Landet; jeg faaer det imidlertid at vide; saa godt, som man kan faae sligt at vide, og er det raadeligt at reise, da tager jeg denne Vei og ikke tilbage over Grkenland. Det er slemt nok! - Strmer er i en Grad elskvrdig og opmrksom mod mig, at De ikke kan gjre Dem Idee derom; hans Frue er hist elskvrdig. Vil De bede Eduard at sende indlagte Sddel til Fru Colbjrnsen, jeg veed den gode gamle Dame vil blive glad ved engang at hre et Par Ord fra mig. Giv Vulle tre Stykke Sukker, dersom hun lnges efter sin Digter, men et Kinderpulver dersom hun har glemt ham; hils min Medbeiler Gerson. Hjemme i Amaliegaden maa De ret hilse dem! den kjre Moder, den velsignede Ingeborg! - Gid jeg nu var vel over det stormende, sorte Hav og gjennem det oprrske Rumelien, og saa de 14 Qvarantaine Dage var stridt; ja saa skal vi raabe: Eviva! - Hils Deres Forldre og Broder, Bylovs og min gode Frken Reimer, som ikke omfavnede mig i Italien. Det er sandt, jeg har til Faderen Collin, en rbdig Hilsen fra den kjre Professor Ross i Athen. Den 9 April, drak jeg den lille Jonas's Skaal oppe paa Acropolis og skrev paa Jupiter Templet Jonas Collin 9 April 1840/1841, der staaer det. - Lovelase har da glemt mig, det lille Dyr! Hils Onkel Hornemann og Dttrene.

Deres trofaste gamle Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost