Dato: 3. juli 1837
Fra: Carl Fredrik Dahlgren   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Till Digteren Andersen

Jag Seeland sett. Det är en däjlig mö.

Till gjördel äger hon den blanka sjö.

Hon bok och blommor vaggar i sin famn;

Dess krona är det täcka Köpenhamn.

I hennes hager jag forlustat mig,

Och svärmande jag gått på kyske jongfrustig.

I runde Torn jag oldtidsverk har sett.

På Westerbro åt Björn och Paschan lett.

Då lefde Rask, den ädle hedersman,

Som i conjungationen aldrig hann,

Trotts all sin kunskap, till amavi opp,

Ty han som ungkarl slöt sitt lefnadslopp.

På Frederiksberg jag om en Söndag var,

Saa deres konge, Dannerikets far,

Han seilede längs utåt spegelvåg

En frid, som quällens, på hans anlet låg.

Hos Oelenschläger spiss' jag röde gröt.

Charlotte då lefde, nitton år och söt.

Från tidens bång och verldens tomma flärd

I sorten mull hon standset nu sin fård.

Gudfrugtig var jag ock: på tvenne vis.

Jag hörde Mynster. Han förtjenar pris.

För Thorvaldsen i fruekirkens sköt

Jag böjde knä och tjusningstårar gjöt.

Men Malergalleriet mig gjorde gal!

Det var fårmycke se i sal vid sal.

Då jag kom ut från desse underting,

Min hjerna lopp liksom en snurra kring.

På danseboden var jag ock en gång,

Men der min värelse blef icke lång.

Trångt rummet var. De piger, der jag saa,

I deras ögon låg ej någon himmel blå.

I Julii månad jag ett rus mig tog

Med fem, sex Danske vänner på en krog,

Ty Bellmans fest jag mindes att det var,

Och derfår jag mitt offer Bacchus bar.

I deres By, hvarhellstjag månde gå:

Tre klandervärda ting jag stötte på:

Pounsch, bränvin, och det tredje snus:

Af intetdera fick man nånsin rus.

Men suppen var oändligt delikat,

Och allt det gröna så i kopp som fat.

Men framför allt ut supra på sitt sätt

Var byens bröd och boll ed egens rätt.

Emellertid, hvad j ag der röna fick

Mig djupt och innerligt till hjertat gick.

Hvarhellst jag satt och gick och stod

En hvar mot mig så vänlig var och god.

Saa megen tack jag derför nu frambär

Till våres Nabor, mangen vännekär.

Vid Diktern Anderssen jag binder denna skål,

I dag vår gäst och högtids föremål.

Impromptu dock ej af Improvisatorn men af C. Dahlgren

Stockholm d. 3 Julii 1837.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter