Dato: 29. april 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Constantinopel den 29 April 1841

En Maaned har jeg vret i Grkenland, jeg blev presenteret for Kongen og Dronningen, som vare meget naadige mod mig; hos den for sine Reiser i Orienten bermte sterrigske Menester Prokesch-Osten tilbragte jeg nogle Middage. og Aftener, han, - alle Landsmndene - og enhver i hvis Kreds jeg blev indfrt, vare saa elskelige mod mig at jeg Veemod forlod Atheniensernes By. Jeg reiste derfra efter at have seet den grske interessante Paaskefest og kom til Syra den 21 April. Herfra gik jeg med det franske Dampskib Rhamses i et meget haard Veir over til Lille Asien; fra Smyrna tog jeg gjennem Dardanellerne, der paa Europas Side mindede mig om Stevns Klint her var ganske dansk, kun manglede vore Bgeskove. Vi fik her ombord en tyrkisk Officer med sine tre Fruer og deres Slavinder; den 25de kom vi til Constatinopel, der ved sin Beliggenhed minder meget om Stockholm! naar Solen ikke skinner, er her lige saa koldt som hjemme paa samme Aarstid. Const: er den interessanteste af alle de Byer jeg endnu har seet. Byen er uhyre stor, som Paris, og alene Bazaren er en Labyrinth, asiatiske og europiske Kostumer af alle Arter mde iet. Her er uendelig meget at see og Alt er mig nyt. Hos den sterriske Menister Strmer og hos den grske Gesant Christides, fr Komandant paa Syra har jeg tilbragt to Middage og Aftener, imorgen bliver jeg prsenteret for den tyrkiske Minister for de udenlandske Sager, der er een Ting jeg ikke vilde have nvnt, men jeg maa dog. De skrev mig engang til, at De havde ladet Thomsen lse mit Brev (det maatte han med Glde) men De tilfjede, at De havde paa hans Forlangende tilladt ham at skrive et Par Notitser ud deraf for sin Avis og nu havde De Skrupler derover, jeg blev ikke forniet derved, men nnnede ei at sige noget, i det jeg stolede paa han havde vret discret nok til ikke at tage andet end hvad der nogenlunde gik an. De har ladet ham benytte mit senere Brev, og nu hrer jeg fra Kjbenhavn og det fra tre forskjellige Mnd, den Underretning at nsten hele Breve ere aftrykte, og saadanne Ting at jeg er blevet til Latter i Kjbenhavn; man anfrer flgende Phrase:: "Dronningen af Spanien skal ligne meget en vis Dame i Kjb." den af de tre, der mildest udtrykker sig herom, siger: Deres Korrespondent i Fyen er hist indiscret med Deres Breve, jeg vilde aldrig tillade, at man paa den Maade som han gjr det, fremstter Brudstykker af hvad jeg havde skrevet. Jeg ved meget godt at Thomsen har i den allerbedste Hensigt gjort det, jeg veed han holder meget af mig, men lad ham kun vide det, han faaer vel denne Seddel af lse, og idet den bringer ham min Hjertelige Hilsen maa jeg dog tilstaa at han har skaffet mig et Par bittre ieblikke, ved at hre disse Efterretninger fra Hjemmet. Men beed ham ikke tale offentligt om denne Sag. Den 5 Mai seiler jeg over det sorte Hav og gjr den besvrliige, men interessante Donaureise til Wien. Hils Deres Moder, Sstrene, Tante A fra Deres broderligt sindede.

H. C. Andersen

I Wien faaer jeg brev fra Dem post restante.

-

Tekst fra: H.C. Andersens Hus