Dato: 21. december 1870
Fra: Andreas Munch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjre Digter!

Christiania 21 Dec. 1870

Inden Aaret slutter og medens den glade Juletid stunder til, er det mig en kjr Pligt at bringe Dem min hjertelige Tak for den skjnne Julegave, De har sendt min Hustru og mig i Deres Lykke;Peer. Strax en Aften efter Modtagelsen lste jeg Bogen hit for min Hustru, og var det os begge en forfriskende Nydelse midt i denne Jern; og Blodtidat faa denne milde og sunde Luftning fra Poesiens Alfeland. Den Afvexling mellem dyb Flelse og gte Humor, der gaaer igjennem denne lille Digtning gjr et hjst vederkvgende Indtryk. Vi havde tnkt at begive os til Syden i Vinter, men de forfrdelige Krigsbegivenheder have forhindret dette; i saadan Tid er det bedst og rigtigst at vre hjemme, naar ikke Pligten kalder En ud. Ogsaa De, den ellers stadige Trkfugl mod Sydens Egne, holdes vel hjemme i Vinter. Men til Sommeren haaber jeg De indfrier Deres Lfte at komme til Norge; da er her varmt som i Syden og skjnnere end nogetsteds paa Jorden, jeg har set. I Maj Maaned nste Aar skal efter Sigende Jernbanen gjennem Sverige herfra til Malm vre fuldStndig og aabnes; De har da ikke lnger nogen Undskyldning med Sreisen. Min Hustru og jeg haaber De vil vre vor Gist i vort lille Huus i Homansbyen medens De opholder Dem i Christiania, da faaI' vel og liden Helga det belovede Eventyr. Hun er nu umttelig efter Historier, og et Barnehjem er jo ret Deres. Men De maa melde os Deres Ankomst en Tid iforvejen for at ikke andre Sommerplaner skal krydse os imellem. - Som De maaskee af Aviserne har seet, er et nyt Stykke af mig Moder og Sn antaget til Opfrelse paa det Kgl. Theater. Efter hvad Theaterintendanten siger, skulde det bringes paa Sceqen i Februar eller Marts Maaned. Det er et lidet Familiedrama med mere indre Handling end Ydre, saa det vel ikke tr regne paa nogen stor Effekt. Men enhver Fugl synger jo med sit Nb, og det faar da staae sin Prve. Naar det efter Opfrelsen udkommer trykt, skal jeg tillade mig at sende Dem et Expl.

Jeg er glad ved at jeg ikke deltager i dette Aars Juleliteratur, der skal strk Stemme til at gennemtrnge et saadant blandet Chor. Det gir mig ondt at se hvilken Ringeagt den nyere Digterskole viser vort skinne gjennem saamange dle Aanders Virken saa rent og fint uddannede Sprog. Bjrnsons sidste Vrk, Arnljot Gelline har jeg formelig en Modbyde_ lighed for at lse, hvor mange Skjnheder det end kan indeholde, saa ravgalt og spottende alle Velklangens Regler er Sproget deri; - hvis man i Danmark troer at dette er Norsk, saa tager man storlig fejl. - Saa heller det rene Maalstrv, det ved man da hvad er.

Min Hustru og liden Helga bede mig bringe mange Hilsener til Eventyrets Konge. Deres heng. A. Munch.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost