H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Andreas Munch til H.C. Andersen 21. maj 1871

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 21. maj 1871
Fra: Andreas Munch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 21 Maj 71.

Kjære Digter og Ven

Tordenskjoldsgade 17

I Vinter tilskrev jeg Dem en Tak for Deres mig tilsendte »Lykke Per« og tilføjede i min Skrivelse, at hvis De kom til Norge i Sommer haabede jeg, De vilde være min Hustrus og min Gæst i Christiania, dog bad jeg Dem betimeligt melde mig naar De kom, for at ingen Collision med vore Sommerplaner skulde skee. Herpaa har jeg intet Svar erholdt selv, men vel hørt igiennem Hr. Clausen at De agtede at komme, ligesom Boghandler Dahl senere har vist mig et Brev fra Dem, hvori De ytrede at De vel kom til at opgive Deres Norgesreise, da hverken Munch eller Bjørnson var hjemme. Ved min Ankomst til Kjøbenhavn for et Par Dage siden, haabede jeg ved at træffe Dem personligt at. faa Sagen klaret, men erfarede, at De allerede var reist paa Landet. Jeg skriver da disse Linier i Haab om at faa Svar fra Dem endnu medens jeg er her - til Udgangen af Maaneden, idet jeg tilkendegiver, at jeg i Juni Maaned bliver hjemme i Christiania, og at det da vilde være min Husttu og mig en stor Glæde at, modtage Dem. Paa Grund af det kolde og sene Foraar vil jeg dog ikke raade Dem til at reise før i den anden Halvdel af Juni omtrent ved St. Hanstid, De kunde da være nogle Dage hos os, og saa senere begive Dem paa en Rejse op i Landet, hvilket jo er nødvendigt, hvis De vil faa et Begreb om Norges Skjønheder. I Begyndelsen af Juli rejser jeg med Familie op til Hadeland, det var da muligt, vi kunde følges et Stykke. Jeg haaber De har modtaget det Exemplar af »Moder og Søn« jeg gav Forlæggeren Besked at sende Dem fra mig. For en Maanedstid siden modtog liden Helga Deres nye Eventyr med Billeder af Frølich. Hun blader stadig i dem, og lader sig Billederne forklare, raaber stedse paa »Andersens Eventyr« - Senere vil hun endnu mere glædes ved Bogen, naar hun kan læse den. Hun har i Marts og April været farligt syg af Brystbetændelse, hvilket er Grunden til, at hun med sin Moder maatte blive hjemme, mens jeg er alene rejst herned for at se mit Stykke.

Deres hengivne A. Munch.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost