Dato: 28. april 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Ludwig Ross
Sprog: dansk.

Kjre, kjre Ven!

Fra Syra sendte jeg Dem med en Reisende et lille Epistel, om De har faaet det eller ei, veed jeg ikke! Modtag min inderligste Tak for al den Godhed De viiste mig; De er blevet mig mere kjr, end De maaskee troer, ja jeg kan forsikkre Dem at jeg fler mig ganske veemodig ved Tanken om at vi maaskee aldrig mere mdes. Bring enhver enkelt af Landsmndene, mine tydske Venner med, min bedste Hilsen og Tak; Universitets Hansen fik jeg ikke engang at see til Afsked. Frst Torsdag-Middag Klokken 12 kom jeg fra Syra med det franske Dampskib Rhamses, det staaer meget tilbage for Leonidas og Lycurk, Officererne hundsede de arme Grker og Tyrker, som vovede at trde over den foreskrevne Grndse for den af dem betalte Plads. Naturligviis var de hfligere mod os Andre, vi gik hvor vi vilde, men Opvartningen i anden Kahyt var srdeles slet. Vi fik en Vrimmel af grske Koner og Brn ombord. Blsten tog til, Sen gik meget strk, Qvinderne hylede, Alle vare vi sesyge og jeg troede virkelig tilsidst dette bliver nok min sidste Reise. Jeg leed meget af Sesyge, Skibet knagede og bragede, Baadsmanden peeb og Qvinderne jammrede, jo det var en rar Reise. Nste Middag kom vi da paa vor Skildpade, thi saadan en Flugt har Rhamses til Smyrna; Sen saae guulgrn ud, som et Quarantaine Flag og det frste jeg saae inde i Byen var en Flok af mine, fra Rytteriet elskede Kameler, der gjorte Hals da de saae mig til Fods. Jeg traf tilfldigviis vor danske Konsul og spadserede med ham lidt omkring; saa gik det videre; Sen vendte det Hvide ud af, men jeg slap for Sesyge. Seiladsen gjennem Dardanellerne er interessant, naturligviis, men ikke videre smuk; Asiens Kyst tager sig godt ud, men Europas er kun ngne lave Klinter; her fik vi ellers en tyrkisk Officeer ombord med sine 3 Koner og to Slavinder, de havde de deiligste sortmalede Negle nogen kan nske sig og den rde Mund skinnede klart gjennem det musselins Slr. En Tyrk skrev mig et Digt paa tyrkisk; Nymaanen kom op og var ogsaa ganske tyrkisk med sine Stjerne ovenover; Minareterne med deres lange hvide Fingre pegede mod den og saaledes kom vi ind i Marmorhavet, hvor Sen gik voldsomt, hvor der var hunde koldt og intet Bjerg Oplympus at see. I Sndags morges Klok: 5 var vi ved Konstantinopel; desvrre regnede det og Alt saae saa nordisk ud.

Konstantinopel minder mrkvrdigt om Stockholm og hvad Klimatet angaaer da er det, nar ikke Solen skinner, aldeles liig med det i Kjbenhavn, samme Tid paa Aaret. Indseilingen er prgtig! de mrkerde Huse de sorte Cypresser og de hvid Kirker, Alt svmmende paa Vandet er af stor Virkning. Inde i Konstantinopel er det som i en Bistade langt anderledes broget og bevgeligt ind i selve Paris! Bazarerne ere en By med Tag over! en saadan Vrimmel har jeg aldrig seet. Godt er det imidlertid her ingen Pest er, thi det blev umueligt at undgaae Berrelse med Nogen, man glider jo mellem hinanden som Aal der ere bundne i en Knude. Hvad, som ved sin Eiendommelighed meest har interesseret mig er Dervischernes Dands; jeg saae dem frste Gang i et Kloster over i Skuta. Det havde en hist forstemmende Virkning paa mig. Her var Dervischer af forskjellige Klasser i det borgerlige Liv, selv Officerer i deres militair Frakker de stode i halvkrads og bevgede hvert Leed, som gik det menneskelige Lgeme sat i Bevgelse ved en Dampmaskine. den dybe Stnnen, deres Bleghed - & jeg kan ikke tydeliggjre Dem hvorledes det var! een af de meest iinefaldende var en Slags Eremit i en mrkerd Bluse, med lange ngne Arme, den ene Haand virksom, Overlben itu og et langt sort haar. Langt anderledes og virkelig Grazis var dervischernes Dands i Pera, med deres hie Hat, det vide Skjrt, der stod ud, som en Tragt, dreiede dem rundt paa en Plet nsten en Time og Musik ld forunderlig som en Kildes Pladsken, det var altid de samme to Toner paa Fliten og een og samme Tone paa Tromme. Jeg maatte trkke mine Stvler af for at faae lov at trde ind. Jeg er blevet prsenteret for Ali-Effendi og her maatte jeg ogsaa ind paa mine Uldsokker og et Par Tfler man laante mig. jeg fik en lang Pibe og en Kop Caffe. Manden var europiskkldt, kun en Fessi; og spurgte om dansk var beslgtet med fransk, talte om Kjbenhavn og Stockholm. Tirsdag den 4de er det Mahomeds Geburtsdag, jeg faaer da Sultanen og en stor Fest at see. Bring Hr og Fru von Prokesch min rbdige og inderlige Hilsen og Tak for al den Venlighed De viiste mig i Athen, dernst for Anbefalings Brevet til Strmre, i hvis Huus jeg har fundet den allerbedste Optagelse; jeg har spiist der et Par Middage. Strmer har beret mig sin Vesit og viist mig al tnkelig Hflighed. Ihans Huus har jeg gjort flere behagelige Bekjendtskaber. Seer De Graff da hils ham og siig at Menisteren Christides, som han gav mig Brev til har vret meget net og elskvrdig mod mig, saa jeg ret maa takke for den gode Anbefaling. Vor Danske Menister har indubdt mig til sit Lyststed, men her er saa meget at see i Konstantinopel at jeg har vret ndt til at afslaae det venlige Tilbud. / Ved Middagsbordet har jeg truffet en ung Tydsker, der er i tyrkisk Tjeneste, af ham har jeg faaet mange interessante Anecdoter om Landet; i en Tidende der udkommer i Smyrna har han fornylig lst paa fransk min Biographie af marmier og den har vakt hans Interesse for mig.

Constantinopel den 28 April 1841.

Det var mit nske at gaae Donauveien hjem, men De veed vel at hele Bulgariet er under Oprr; jeg har vret i stor Strid med mig selv om jeg aligevel skulde vove denne Reise, eller tage hjem over Syra og Triest. Den steriske Menister mener at jeg vel tr vove Donaufarten da jeg kommer i Selskab med en sterisk Coureer der faaer Depescher, jeg har da besluttet at vove det, skjndt jeg er virkelig bange. Den 5 mai, Napoleons Ddsdag, seile vi afsted over det sorte Hav til Kystenje, hvor vi til Lands gaae til Silistria og der indskibes; vil De derfor tjene mig i strax naar De har faaet dette Brev at skrive paa tydsk eller fransk, et Brev form ig til Postvsenet i Triest, at alle de Breve der ere indtrufne under min Adresse H. C. Andersen, post restante, ieblikkelig sendes til Wien post restante. Jeg har nemlig da ventede at gae over Triest hjem ladet mine Breve fra Kjbenhavn komme her hid. I dette ieblik hrer jeg at Dampskibet Stambul er i det sorte Hav stdt mod en Klippe og sjunket. Gud give mig en bedre Reise til Vands og Lands. hils nu Vennerne, glem ei Lyth og Profes Ulrich & & og Skriv De kjre Ven til Wien, post restante.

Deres Dem trofast hengivne

H. C. Andersen

Konstantinopel den 3 Mai 1841 /

[Udskrift:] a Monsieur

Monsieur le professeur

Ross

a

Athenes

franco

Tekst fra: Solveig Brunholm