Dato: 1. april 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Alfred Ipsen
Sprog: dansk.

Kjre Unge Ven!

I dette ieblik fik jeg Deres Brev, som jeg ret takker Dem for; medens De, som De skriver, har ventet at hre fra mig efter Deres Skrivelse forrige Aar, har jeg gaaet og ventet paa et Besg af Dem her i Byen, idet jeg har forstaaet, at De i Efteraaret 1871 vilde blive Student. Jeg var saa vis paa at see Dem, og da De aldrig kom, uagtet De efetr min Formening var her i Kjbenhavn, kunde jeg ikke skjule min Forundring derover, og talte derfor til een af Deres Lrere derom. Dert er fornieligt, at dette nu ved Deres venlige Skrivelse er klaret; imidlertid kan jeg slet ikke forstaaa, at jeg skulde have glemt at besvare Deres Brev, der just saa meget tiltalte mig; jeg maa tro, at min Skrivelse er bortkommet. Her sender jeg Dem den lille Samling Eventyr og Historier, jeg i de sidste to Aar har skrevet og givet i forskellige Blade og Tidsskrifter; "den store Seslange" samt "Gartneren og Herskabet" ere de to yngste. Om otte til ti Dage reiser jeg i to Maaneder til Udlandet, jeg har skrantet hele Vinteren og haaber at styrkes og oplives ved denne lille Udflugt, der dog ikke gaaer videre end til een af Norditaliens Ser. Det vil glde mig at faa Brev fra Dem. I Kjbenhavn er min Aderesse Nyhavn Nr. 18. Gud bevare Dem.

Deres deltagende

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm