Dato: 1. februar 1841
Fra: Fonden ad usus publicos   Til: Christian VIII
Sprog: dansk.

Allerunderdanigst Forestilling

Ved allerhieste Rescript af 15. Januar dette Aar har Deres Majestt allernaadigst paalagt undertegnede Direction at nedlgge srskilt allerunderdanigst Forestilling i Anledning af Cand.philosophi H. C Andersens vedlagte Ansgning om Understttelse til Fortsttelse af hans Reise i Udlandet. - I den Anledning tillader Directionen sig allerunderdanigst at yttre Flgende.:

Andersen har, som Deres Majestt bekjendt, tidligere foretaget en Udenlandsreise med Kongelig Understttelse, nemlig iflge Kongelig Resolution af 13. April 1833: 600 Rbd. srlig i 2 Aar, hvortil der i Aaret 1834 bevilgedes ham et Tilskud af 200 Rbd. - Det tr imidlertid ikke lades ubemrket, at en anden Digter, som paa samme Tid havde Kongeligt Reisestipendium, nemlig Candidat Hertz, havde af Fonden erholdt 800 Rbd. aarlig i 2 Aar, og ligeledes senere fik et Tilskud af 400 Rbd. - Med Hensyn til hvad der forvrigt kan tale for Andersens nrvrende Andragende, skal Directionen allerunderdanigst oplyse Flgende: - Andersen tiltraadte denne Reise med en Sum han ved Flid og Oekonomie havde sammensparet, nrmest ved Indtgten af hans Drama "Mulatten". Det heldige Udfald af dette Arbeides Fremstilling paa Scenen, som bragte ham den ikke ubetydelige Indtgt af 800 1000 Rbd., lod ham haabe en lignende Indtgt af hans sidste dramatiske Arbeide "Maurerpigen"; paa dette Haab var hans Reiseplan og Beregning grundet, og denne er nu aldeles tilintetgjort ved det ikke heldige Udfald, da han kun har erholdt circa 300 Rbd. - At han derfor nu befinder sig i stor Forlegenhed, at hans kjreste nske, paa denne Reise at kunne besge Grkenland derved maa blive uopfyldt, er Direktionen meddeelt ved Conferentsraad Collin, som derhos, iflge de Oplysninger,han ved i disse Dage ankommet Brev fra Andersen har modtaget, har erklret, at dennes Reiseplan, selv i en mindre Udstrkning, ikke ivl kunne realiseres uden en Hjelp af 2 300 Species.

Med hensyn til det her allerunderdanigst Anfrte, maa Directionen i dybeste Underdanighed henstille dette Andreagende til

Deres Majestts allernaadigste Resolution.

Diretionen for Fonden ad usus publisuc d. 1ste Februar 1841.

J. S. Msting.

A. W. Moltke.

E. Collin

Angaaende en Reiseunderstttelse til Cand.phil. H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen