The Hans Christian Andersen Center

Da den med Syngespillet "Den anden April" indleverede originale Composition af Directionen er bleven forelagt tre Musikkyndige til Bedømmelse, og disse eenstemmigen have erklæret den for ubrugelig; og da Stykkets Text er af den Beskaffenhed; at den, i det heldigste Tilfælde allene ved en særdeles udmærket musicalsk Compostiion vilde blive brugbar for Scenen: maa Directionen, i Følge Hr Conferentsraadens i Skrivelse af 14.de Sept. 1832 yttrede Ønske, herved tienstligst meddele Dem: at den ikke, til Opførelse paa det Kongelige Thater, kan giøre Brug af bemeldte Syngespil eller sammes Composition, hvis Partitur, tilligemed Texten, herhos følge tilbage. -

Directionen for de Kongelige Skuespil

d: 5.te Januar 1833

F. Holstein C. Molbech C. L. Kirstein

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost