Dato: 9. december 1823
Fra: H.C. Andersen, Simon Srensen Meisling   Til: Hans Fr. Gude
Sprog: dansk.

Odense Byfoged, dokumenter til Skifteprotokollen 1823/2

[Meislings skrift]

Afkald

Ved sluttet Skifte den 19 forrige Maaned efter min Bedstefader, Skomagersvend Anders Hansen i Odense, er mig tilfalden i Arv 54 Rbdlr 80 " S og T siger fire og halvtredsindstyve Rigsbankdaler firsindstyve Skilling i Sedler og Tegn, hvilken Arvecapital, efter Fradrag af Frlovspenge, er mig som mindreaarig Mandsperson, af den respective Skifteret i Odense bleven udbetalt - Thi meddeler jeg derfor tilligemed min af denne Kjbstads vrighed, under 6te dennes Maaned, beskikkede Kurator, Hr Rector, Doctor philosohi, Meisling, hvorved vitbemeldte Odense Kjbstads Skifteret lovligt Afkald og Qvittering for bemeldte Arvecapitals Udbetaling, som nu og i Tiden skal holde Skifteretten anger og kravesls fra min Side, for det hvad der af Skiftebehandlingen efter fornvnte Anders Hansen kunne dependeres. Til Bekrftelse have vi dette Afkald og Qvittering underdanigst og forseglet i Notari public overvrelse

Slagelse, den 9 December 1823

H. C. Andersen

Som Kurator

S. Meisling

Doctor i Philosohien og Rector for Slagelse lrde Skole

[fortsttes p Brev]

Tekst fra: Ejnar Askgaard (Landsarkivet)