Dato: 14. september 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Prutz
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 14 September 1845

Forrige Uge kom jeg hjem fra en Reise i vore danske Provindser og overraskedes, kjre Hr. Prutz, ved at finde Deres venlige Brev. Jeg gik strax i flere af vore Boghandeler, men ingen Steder kunde jeg erholde de to opgivne Bger, Werlauffs og Boyes; da faldt det mig ind at gaae til Udgiveren selv og bede dem af Venskab for mig og Sagen at udlaane mig et Exemplar; Boye overlod mig sit eget Exemplar af "Holbergiana" og undskylde at han ikke endnu havde eopfyldt sit givne Lfte, at give de skriftlige Meddelelser, disse har han nu til nste Mandag sikkert lovet mig og til den Tid har jeg ogsaa Lfte paa Werlauffs historiske Antegnelser; jeg faaer den fra een af mine Venner; jeg vil imidlertid ikke udstte det med at sende hvad jeg allerede har, isr da Pakken ikke er saa lille, og hele dens Indhold er en Present fra Boye, han sendte mig de medflgende Blade og Smaaskrifter imorges og bad mig bede Dem beholde disse til Afbenyttelse.

De har forlangt af mig at jeg sender Dem Pakken med Posten og ikke gjennem Boghandelen det har jeg her gjort; Bgerne sendes imorgen med "Pakkepost", den billigste vi have, og jeg vil haabe at De saaledes betids faaer det Hele.

Digteren Hertz har til Holbergs 100 aarige Fest skrevet et meget livligt dramatisk Forspil, det er ikke trykt, men har de meget Brug derfor kunde jeg maaske skaffe en Avskrift. Et lille originalt Lystspil: "den nye Barselstue" er i Vinter med srdeles Bifald opfrt paa det kongelige Theater; det berrer aldeles Tidsforhold, Forfatteren er anonym og Stykket er endnu ikke trykt, -

For de Holbergske Stykker er i den sidste Tid gjort meget mere end fr, Decorationen og Kostmer temmelig correcte og de spildes med Liv og Lune. Hr. Phister og Mdmselle Petersen ere Perler, som Henrik og Pernille; til den sidste har jeg engang improviseret et lille Vers, som det maaskee kan more Dem at hre:

Til Jomfru Petersen

efter hendes Opfrelse af Holbergs Pernille.

Et lille Vers jeg gjerne sige vilde,

Men De maa love mig, bliv ikke rd - ,

Hvis Holberg havde seet dem, som Pernille,

Han var bestemt som Pebersvend ei dd.

--

De forstaaer Ordet "Pebersvend"? (Hagestolz).

Da Thorvaldsen paa Nys havde fuldendt i Leer Holbergs Buste, improviserede jeg i Spg til ham:

"Nei Danmark skal ei have Holberg meer,

Jeg bryder Leeret, som hans Aand omfatter!!

Saa talte Dden - "Af det kolde Leer",

Bd Thorvaldsen, "Skal Holberg fdes atter".

-

Om 4 Uger reiser jeg til Tydskland hvor jeg bliver, Vinteren over, jeg haaber da at vi ei mdes! Fra Tydskland gaaer jeg for tredie Gang til Italien.

Bring mig i venlig Erindring hos deres elskvrdige Konge og gld mig med Brev.

venskabeligst

H: C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost