Dato: 25. april 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Ludwig Ross
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 25 April 1842

Kjre Ven!

Tre Breve ere sendte til Grkenland, eet med en Reisende, to med Posten, De, Lth og Kjppen skulde saaledes have hrt fra mig, men jeg har ikke faaet et Ord igjen; ere ingen af mine Epistele indtrufne? Denne Gang haaber jeg at De idetmindste faaer min BrevDue, jeg har bundet den en heel Boquet under Vingen, det er min nyeste Bog [med dedikation, se: Brev], der er saa frisk, som den kommer fra Pennen, det Exemplar De faaer er i denne Nat blevet indbundet for at det kunde komme med. De seer her den frste aandelige Frugt af min Reise, Navnet paa Bogen er en Digters Bazar, den er deelt i sex Bue- Gange, og hver er dediceret to af De jeg har faaet kjr og ret mindes, Grkenland er saaledes dediceret to Mnd af Deres Bekjendtskab; vil De sige Prokesch Osten at jeg intet dansk Exemplar har sendt ham, da han jo ikke kan lse det, men at en tydsk Oversttelse paa Viewegs Forlag (i Braunschweig) er under Pressen og vil udkomme sidst i Juli, strax vil da et tydsk Exemplar blive sendt ham, De er imidlertid saa god forelbig at vise ham Dedicationen, samt overstte ham det lille Stykke i Bogen der handler om ham, men naar De lser det for ham og den elskvrdige Frue, maa De, af Venskab for mig lse endnu eet Stykke, det i Bogen de stter imellem det Bedste. - Siig mig nu ganske rligt om Indtrykket af det Hele! om De synes jeg har seet paa Grkenland, det lidt jeg saae) seet, som en Digter/ skal see. Jeg tillader mig ogsaa naar Prokesch-Osten faaer den tydske Udgave, at lgge eet i Pakken til Kong Otto i Grkeland, hvem jeg har omtalt efter mit Hjertes Flelse. Vil De, allerunderdanigst, da bringe mig i hans Erindring.

I vor Litteratur hjemme rrer sig for ieblikket ikke meget, det nyeste er en Novelle af Ingemann, som har Navnet "Grnlnderne" og hvor Scenen er henlagt i Grnland, et stort Digt Adam Homo af Paludan Mller og en daarlig Bog af Heiberg: Danmarks for hvilken han fra alleSider angribes. Naar jeg siger daaarlig maa jeg tydeliggjre Udtrykket, Bogen svarer aldeles ikke til det den skal vre! Heiberg har vilde givet en Samling af Digte der skulde ledsage en Deel Prospecter af danske Egne, men han har ikke holdt sig til Opgaven, men givet sine Tanker og Meninger, uden at disse staae i betydelig Forbindelse med Prospecterne, saaledes Digtet "Frederiksberg", et Digt med Theatret er meget uforskammet mod Publicum og ikke vittigt, dette isr har fremkaldt en Deel Skriveri, ja en lille Pjse: "Heiberg efter Dden" er endogsaa udkommet. Sagen er, at Fru Heiberg har altid vret Kjbenhavnernes srdelws Yndling, nu er i Vinter en italiensk Trup komemt her til, den har draget Folk fra vort Theater, prima Donna Mad. Fortuni er blevet Yndlingen og Heiberg er vred. - Et / udmmrket Arbeide af denne Digter er ellers hans, under min Fravrelse udkomne, "Digte", i hvilke han ivrigt angriber mig fordi jeg har et Navn i Sverrig og Tydskland. - Mit Svar og det eneste jeg har givet, er den Smule Spg de finder i min nye Bog; der er for meget gte genialt hos Heiberg til at jeg kan vre hans Uven om han endogsaa er noget uvenlig mod mig. Fra Grev Plessen kan jeg hilse Dem, ligesom det er blevet mig srdeles paalagt af Conferentsraad Collin.

Vil De nu bringe en Bouquet af mine Hilsener til Fru Puskow, til Damerne jeg reiste med i strig; (ogsaa en Hofdame) vil De overstte for Frken Botzaris hvad jeg har skrevet om hende i "Frihedsfesten" og i "Hoffet i Athen". Hils Landsmndene og glem ikke Travers, Fruen og Brnene. Sonnenleithens har jeg i min Bog selv sendt en Hilsen. Nu faaer jeg jo med Posten ufortvet Brev fra Dem! kom snart et lille Spring til Danmark, eller ogsaa kommer jeg maaskee endnu en Gang til Grken Land. Hils Philippos Joan, Professoren bring ham mit venligste ["grske tegn"!] - Vil De hilse Fru Ulriks fra en Dame fra Bremen Frken Herlichs, der nylig i Selskab med den bermte Klara Munck var her i Kjbenhavn, hun spurgte mig srdeles meget om Fru Ulrichs. Lev nu glad og vel! altid deres trofast hengivne H. C. Andersen

Jeg boer i Kjbenhavn

Hotel du Nord./

[Udskrift:]Dr Ross

Athen

Her med et Exemplar af H. C. Andersens: En Digters Bazar!

/

Tekst fra: Solveig Brunholm