Dato: 19. juni 1837
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d. 19 Juni 1837.

Hivelbaarne Hr.Overhofmarskal!

Med stor Skamfuldhed bemrker jeg den lange Tid, som er henrunden, siden jeg modtog Deres Hivelbaarenheds meget rede Skrivelse, som ledsagede den saa kjrkomne Gave af Deres Dramatiska Studier 1ste Del, og som jeg forlngesiden burde have besvaret, for at bevidne Dem min Taknemmelighed. Hvad der imidlertid fornemmelig har bidraget til min Opsttelse, er det Andragende, hvormed Hr. Overhofmarskallen har beret mig i Deres Skrivelse, og hvorpaa jeg nskede at give Dem et fyldestgjrende Svar. Endskjndt jeg med stor Interesse har lst de to dramatiske Vrker, hvormed Deres Muse har beriget den nordiske Litteratur, og isrdeleshed det historiske Srgespil Torkel Knutson, var jeg dog uvis, hvorvidt jeg turde tilraade at bringe dette Digtervrk paa vor Scene. Deels synes det nemlig, som den historiske Tragedie ikke for 0ieblikket er den dramatiske Digtart, som isr er i Gunst paa vort Theater; deels vilde et Sujet af den svenske Historie, istedenfor af den danske, vel neppe vre skikket til at vkke paanye den allerede neddyssede Sand s for denne Digtart. Men Digtet er meget for godt og dets Forfatters Navn meget for hderligt, til at udstte nogen af dem for den Fare ei at finde den fortjente Anerkjendelse. Hr. Overhofmarskallen vil saaledes gunstigst undskylde min Raadvildhed, da den idetmindste har sin Grund i Agtelse for Dem og Deres Vrker. Hertil kom, at jeg, for at foretage en Prve, frst maatte o'verstte Stykket; men hertil kunde jeg i afvigte Vinter ikke faae Tid. Imidlertid erfarede jeg, at Oehlenschlager var beskjftiget med at besrge en Oversttelse deraf, og troede da ialfald at burde afvente dennes Publication.

Jeg benytter Digteren H. C. Andersens Afreise til Stockholm, for at tilstille Deres Hivelbaarenhed disse Linier, til hvilke jeg tillader mig at tilfie 4 Bind som Fortsttelse af mine samlede Skrifter, og 1ste Nummer af Perseus, en ny philosophisk og sthetisk Journal, som jeg har begyndt.

Hvad Hr. Andersen angaaer, da behver han ingen anden Anbefaling hos Hr. Overhofmarskallen, end den at vre dansk Digter; thi denne smigrende Erfaring har jeg selv vret saa heldig at gjre.

Anbefalende mig i Deres rede Erindring, forbliver jeg, Hr.Overhofmarskal,

Deres allerrbdigste

J. L. Heiberg.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost