Det kgl. Teaters Direktion til J. L. Heiberg.

d: 23' Octb. 1838

Over hosflgende, af Candidatus philos: Andersen indsendte Oversttelse af Folkeskuespillet "der Verschwender" af Raimund, nskede Directionen at modtage Herr Professorens Betnkning og erfare Deres Mening, srdeles med Hensyn til flgende Puncter:

1) Om De overhovedet finder Stykket at vre af en saadan Art og Beskaffenhed, at det kan ansees tilraadeligt at bringe det paa Scenen?

2) Om De i saa Fald maatte vre af den Mening, at det helst kunde anvendes til en eller flere Sndagsforestillinger, og man paa den Maade frst lod det prve sin Lykke inden det bragtes ind i Theatrets Repertoire?

3) Om De finder Valget af Melodier til Sangnummerne overhovedet heldigt; hvorvidt De finder saa stort et Antal af Sange forndent i Stykket, og om De troer at disse ville forhie dets sceniske Virkning?

Directionen for de Kongelige Skuespil.

F. Holstein.

C. Molbech.

C. L. Kirstein.

/ Rindom.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost