Dato: 19. september 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Ludwig Ross
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 19 Sept 1841

Kjre, kjre Ven!

Ikke i Wien, som De har troet, men her i Kjbenhavn, modtog jeg forrige Uge, ret som jeg kom hjem fra et Besg i Sverrig, Deres Brev, jeg blev saa glad derved, da jeg aldeles havde opgive at hre fra Dem Tak, og atter Tak for al det Venskab De kom mig i mde med under mit korte Ophold i Grkenland. Sidst hrte De fra mig, da jeg var i Konstantinopel, Jeg maa der kntte Traaden fast. Jeg kan ikke nok som takke den fortrffelige Prokesch-Osten, ikke blot for hans Gjstfrihed i Athen, men for det Brev, han gav mig til Strmer, jeg fandt i dennes Huus et sandt Hjem, en Venlighed der lod mig glemme at jeg var en Fremmed mellem Fremmede. Chrystides var ligeledes frisk opmrksom og god, siig ham at han ofte er i min Tanke, og at han ligesom Strmer har staaet omtalt i alle danske Aviser for sin Godhed mod den danske Digter i Tyrkernes Stad. Jeg blev der da til den 5te Mai og oplevede saaledes Mahomeds Geburtsdag ; saae Iluminationen og Sultanens Tog til Ahmeds Moskee. Napoleons Ddsdag seilede jeg gjennem Bosporus ud paa det sorte Hav, jeg slap for Sesyge og havde Selskab jeg kjendte. Major Tratner og Oberst Philipovitsch, to steriske Officerer, som vendte hjem fra Felttogene I Syrien og hvem jeg havde gjort Bekjendtskab med hos Strmer. Disse to og en lrd Engelnder Ainsworth, der havde gjort Reisen til Kurdistan var med mig de eneste Gster i frste Kahyt. Vi steeg i Land ved Kstenze og gjorte herfra, til Lands, Reisen gjennem Bulgariet ned til Donau, hvor vi ved Cherna-Woda steg i det sterigske Dampskib Argo. Af Urolighederne i Landet foruleiligedes vi ikke; skjndt der gik blodige Rygter og som De veed vare i de Dage flere tusind Christne drbte i Byen Sophia. Jeg skjuler Dem ikke at jeg var i en ddelig Angst fr jeg under disse Omstndigheder, bestemte mig til denne Reise. Men de maa ogsaa troe mig at da jeg efter en svnls Nat fattede den Beslutning at foretage denne Fart, var ogsaa al Frygt forsvundet. Den Deel af Landet vi passerede var kun Steppe; alle Landsbyer var under Krigen med Rusland 1809 afbrndte og det eneste Spor af disse var de forlatte Kirkegaarde midt paa den gruene Mark. Hele Donau-Reisen fra Konstantinopel til Wien varer 30 Dage, de ti Dages Qvarantaien iberegnet det er for lang Tid at vre paa denne Flod jeg vil raade enhver fra, at tage denne Vei, derimod i omvendt Orden fra Wien til Konstantinopel er den at tilraade, da er Reisen kun elleve Dage og man lrer ikke at kjende Orsova-Qvarantainen, den dyreste, usundeste og slettest arrangerede af alle Quarantainer

[Langs brevets 1. side:] Bothanikeren Hornemann er dd. I disse Dage bliver min Bste gjort. Fregatten Bellona der gik om Kap Horn er lykkelig kommet hjem.]

Walachiet er en evig grn Flade og Bulgariets Kyster, naar jeg undtager den lille Strkning man iner Balkan-Bjergene, minde om Danmark. Serbien er ogsaa halv dansk men har dog en Deel af Harzens Natur, Ungarn derimod var mig aldeles mit Fdreland, grnne Sletter, gule Kornmarker og sortkldte Folk. I Wien blev jeg i re uger, havde frit Theater, kom i mange Familier, og det blev arangeret at mit Drama "Mulatten" i Lbet af tilstundende Vinter skulder paa Burg Theater. Fra Wien reiste jeg i Selskab med Fru Witzleben og Frken Lasen fra Athen. Hele Tydskland vrimlede da af Landsmnd og Landsmndinder; i Dresden blev jeg beret med, at den bekjendte Professor Vogel tegnede mit Portrt til Kongen af Saxens "tegnede Portrait-Samling". - I Leipzig levede jeg 4 Dage med Brockhus og Mendelsohn, den sidste arangerede i sit Hjem en lille Konsert for mig. I 9 Timer gaaer Reisen fra Prag paa Dampskib til Dresden, fra Dresden 3 Timer paa Jernbane til Leipzig og i 3 Timer derfra til Magdeburg; herfra gik jeg med Dampskib paa 20 Timer til Hamborg; det er altsaa fra Prag til Hamborg, nu i 35 Timer; det er jo godt reist. - Ved min Hjemkomst til Kjbenhavn blev jeg saa kjrligt og velsignet modtaget af mange Venner, men i Collins Huus var det en Modtagelse, som kun en Sn kan finde den og isandhed, jeg betragter denne, som Blomsten af min Reise. Det var et Par lykkelige Minutter. Nu er jeg imidlertid kommet til Ro, som man kalder det, min endte Reise drager tid som et deiligt Karavanetog gjennem min Tanke. Jeg maa sige, at frst fra jeg forlod Neapel begynder min Reise at have noget interessant, Malta i Middelhavet glemmer jeg aldrig, men herligst af Alt dykker dog det Lidet op, jeg saae af Grkenland; Det er et Schweitz i Orient! Udsigten fra Parthenon og fra Pantelikon glemmer jeg aldrig. De vil til nste Foraar lst derom, min Bog skal strax blive sendt Dem, det er en Reise og dog ingen Reisebeskrivelse, det er en Digters Skuen og Opfatten. Jeg har Alt med Blk og Pen tegnet disse store Bjerge og alvorlige Dale jeg saa med Dem, De skal vist erkjende at saae jeg endogsaa kun lidt, jeg saae det tilgavns. Ak gid jeg dog havde vret i Delphi eller Sparta! Men jeg kommer igjen til Grkenland, jeg maa komme, skjndt der er ingen troelig Maade hvorpaa det skulde kunde skee nok en Gang, men mit Instinkt siger mig det og jeg stoler paa dette; jeg seer Grkenland og Vennerne der nok engang! - Konstantinopel er den eiendommeligste og herligste By jeg har seet og Posporus - ja det kan ingen Digter beskrive, derfor bliver det ogsaa saagodt som reent borte hos Lamartine. De maa see denne Naturpragt, seile i Virkeligheden gjennem tusind og een Nat! Det er deiligt - ja, som Grkenlands Bjerge og Dale ved den nedgaaende Sol. At jeg har seet hele Donau fornier mig, men jeg maa sige, som De vel har sporet af det ovenfor sagte, at den er noget for eensformig. Donau har sin Skjnhed kun mellem Orsova og Dienkova, siden oppe ved Pressburg og derpaa mellem Linz og Wien.

[langs kanten:] Konferensraad Collin hilser Dem og Landsmndene ret hjertelig. Siig Kjppen jeg har besgt hans Sster, hils ham og Brenzen. ehlenschlager har skrevet en smuk Tragedie Dina. Corfitz Uhlfelds Historie /

Vor Konge laae endnu syg da jeg kom hjem. De veed han fik et temmeligt farligt Saar ved at rive sig paa Zahrtmanns Spore, i det han steg ned af Hesten kom til at hnge ved dennes Scharf. Kongen tog imidlertid mod mig, var meget livlig og glad, jeg bragte ham Deres Hilsen jeg fortalte om Hansen, om Lyths om Travers - det var en meget lang Audiens, siden blev jeg kaldet til Dronningen og jeg fortalte om Alt hvad der havde gjort Indtryk paa mig. Hvorledes jeg nu egentlig selv har det, sprger De og skal jeg tale rligt, daa maa jeg svare: Jeg har det ikke godt! jeg fler mig ikke vel i dette Land eller rettere i Kjbenhavn, her er en styg Tone! det synes mig i Almindelighed, at al den gamle Hjertelighed og Troskab var udd. Her er ingen Begeistring, her er kun en Art, hvad jeg vil kalde Grinagtighed. Alt gaaer ud paat gjre latterlig, at lee, at haane, blande sig i Naboens Sager og beskjftige sig ret strkt med alt Smaat! - Her er et Pbel-Blad Corsaren, der nsten holdes fra Sjouren til Menisteren, det er her saa godt som ingen Vittighed, man taler ondt i den meest oprrende Grad om Konge og alle hitstaaende Personer; Ingen gaae fri, ja jeg selv har vret alt eengang og det den anden Dag jeg kom hjem, fordi jeg gjennem Provindserne, inde i Diligensen, havde kjrt med min grske Fez. De ubetydeligste Handlinger stilles til Skue ingen ved Redacteurerne og naaer disse kaldes for Retten mder altid een eller anden Matros, der ikke kan skrive sit Navn og erklrer sig for Udgiveren og brer Straffen; Han faaer da af Vedkommende god Betaling herfor. Theatret og Dagbladene er Alt hvad der beskjftiger hjemme, den hittalende Deel af Kjbenhavn, o her er grueligt at vre! og saa blser det allerede isnende koldt, jeg har igaar maaatte kjbe Brnde og alt bestilt Vinterti. Heiberg er den regjerende Poet ved Theatret og har "det unge Kjbenhavn", der ganske og aldeles hylde ham og Hegel, den sidste, tr jeg de paa, de fleste kun kjende af Navn; i min Fravrelse har Heiberg skrevet en Bog, som jeg alt hrte om mens jeg var i Italien og nok nvnte for Dem; i den bliver jeg med min Reise til Orient satiriseret, senere har han i den samlede Udgave af sine Skrifter draget slemt til Feldts mod mig og - Scribe! Scribe paa hvis Skuldre han selv har svunget sig ind paa vor Scene. Min Tragedie Maurerpigen, har snart den ene haarde Recension efter den anden og nu jeg er kommet hjem, modtager man mig med nye Recensioner over den uagtet Stykket ikke senere er blevet opfrt eller oplagt, Alt er kun beregnet paa at krnke mig!" Heiberg og hans Partie udtale lydeligt deres Vrede over at jeg i Sverrig og Tydskland er enest bekjendte af de nuvrende Danske Digtere, man / har selv vilde udstte Mulatten, der er givet og gives endnu altid for fulde huse baade her og i Sverrig. - Jeg har vret nr ved at tabe Modet, men jeg har skrevet mig til Humeur, mine Skildringer af Grkenlands Hovedstad, af Konstantinopel og tydske Byer, har overtydet mig om at der dog er Noget, som rrer sig i mig. O gid jeg havde Formue, eller kunde Tydsk, som jeg kan dansk, jeg forlod for stedse Danmark. Dette Land, som har givet mig Livet tager ogsaa Livet af mig. - Hils de kjre Venner Brdrene Hansen Jeg har talt med Deres Sster, hun var saa glad ved at hre fra Dem; Fru Colbjrnsen og Chstiani hilser Dem mange Gange. Siig til den gode Lyth at han meget snart faaer Brev fra mig, han hans Kone og Brnene ere tidt i min Tanke. Schubert maae De heller ikke glemme! Seer De Travers og hans Familie, da siig ham at jeg fortalte Kongen hvor Opmrksom og god han var mod mig, og bring Prokes-Osten, Fruen og den elskvrdige Sonnenleithner min Tak og Hilsen; jeg har strax ved min Ankomst her til, over Leipzig, sendt Huzar i Wien en Pakke Bger under Deres Adresse; jeg veed ikke om De har faaet denne, der var en Bog til Dem, een til Fru P-O og en "nur ein Geiger", som jeg vil bede Dem i mit Navn overrkke Kong Otto, han var saa naadig og mild mod mig; vel troer jeg ikke han lser den lange Roman, maaskee De kan faa ham til at lse min Biographie for i Bogen, og bring ham min allerunderdanigste Hilsen. Efter Aviser seer det jo nu skrkkeligt ud i Grkenland, man maa jo skjlve for sine Venner der. Skriv derfor snart, hurtigere end sidst! Deres trofast hengivne H. C Andersen.

[langs 3. side:] Min Adresse er: Hotel du Nord i Kjbenhavn. Bring ogsaa Fru og Frken Pluskow min rbdige Hilsen.

[Udskrift:] Monsieur

Monsieur le Professeur

Ross

Athenes

franco frontiere

Tekst fra: Solveig Brunholm