Dato: 2. april 1874
Fra: Christian IX   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gjre vitterligt: at Vi allerndigst have fundet for Godt at forunde Os elskelig Hr Etatsraad Hans Christian Andersen, Kommandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand, som har de udi Indfdsretten fastsatte Egenskaber, til at vre Konferentsraad og dertil i Kongelig Naade udnvne ham.

Og maa og skal han i Kraft heraf fra denne Vor Bestallings Datum, ved alle forekommende Leiligheder, nyde den Rang som ved Placat af 29 October 1828, er tillagt Vore Konferentsraader og derfor af Alle agtes og ansees.

Thi skal han vre Os, som sin rette Konge og Herre, tro og lydig, holde Rigets Grundlov og med Troskab og Nidkjrhed opfylde de Pligter, som den ham allernaadigst tillagte Rang paalgger ham; Alt i Overeensstemmelse med den Eed, han derpaa allerunderdanigst /jort og aflagt haver.

Givet paa Amalienborg d. 2 April 1874

Under Vor Kongelige Haand og Segl

Christian R

Bestalling for hr Etatsraad Hans Christian Andersen

Commandeur af Dannebrog Dannebrogsmand

til at vre

Conferentsraad.

Tekst fra: Solveig Brunholm