Dato: 31. december 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Michael John Cramer
Sprog: dansk.

Meget ærede Hr Cramer, de forenede Staters Gesandt!

Ved Indtrædelsen i det nye Aar er det mit Hjerte en Trang at bringe Dem Høistærede, og Deres Frue min inderligste Tak for al den Deeltagelse og Velvillie De i det henfarne Aar har forundt mig. Desværre, har denne Vinter atter kuet mig og den Velværen jeg i Sommertiden fornam, igjen borte saaledes at jeg ikke, hvad jeg haabede i de sidste Maaneder har følt mig istand til at tage Deel i Selskabslivet og aflægge Besøg. Det er omtrent otte uger siden Deres Frue tilsendte mig et Nummer af "new Evening Bulletin" hvori hun havde givet en særdeles smuk og velvillig Skildring af Besøget paa "Rolighed" og mine Venner der, at det strax var mit Ønske personlig at bringe hendes Naade min Tak, men jeg vedblev at være syg, maatte opgive Besøget, ja selv det Brev jeg begyndte paa blev ikke afsluttet. / og har nu ligget flere Uger hen. I de sidste Dage føler jeg mig imidlertid


Jeg har en Ven saa knusende klog

I alt hvad han brygger og bygger.

En Fremtids Evangelie Bog

Min Barnetro slaaer han istykker

Han siger: Gud har ei Mennesket

Men vi have skabt Vorherre;

[overstr: Du er nu ei]

[overstr: Du har vi ei Slotte vi synke fortabt]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 471-72)

Meget ærede Hr Cramer, de forenede Staters Gesandt!

Før det gamle Aar 1874 er faret hen er det mit Hjerte en Trang at bringe Dem Høistærede, og Deres Frue min inderligste Tak for al den Deeltagelse og Velvillie De i dette henfarne Aar har forundt mig. Desværre har denne Vinter atter kuet mig og det Velvære jeg i den varme fornam, er [overstr: saale] igjen borte saaledes at jeg ikke, som det var mit Haab har, i denne Vinter har følt mig i stand til at tage Deel i Selskabs Livet eller aflægge Besøg. Det er nok nu snart 8 Uger siden Deres Frue tilsendte mig [overstr: et Blad fra New York] / en New York Tidende hvori stod een af hende særdeles smuk givet Skildring af "Middag" paa Rolighed, jeg glæder mig til personlig at bringe hende min Tak, men nu jeg var syg, [overstr: kunde ikke tage ud] Besøget blev udsat og det Brev jeg derpaa begyndte til Hende [overstr: fik] blev ikke sluttet laa flere Uger hen; [overstr: men i disse] i de sidste Dage føler jeg mig imidlertid mere ved Kræfter og tillader mig derfor ved denne Skrivelse at bringe min Tak for det gamle Aar og de bedste Ønsker i det nye.

De var saa venlig [overstr: engang] da jeg engang i Sommer sagde at jeg vilde sende mit Portrætkort til [overstr: amerikanske Damer Udgiver,] Miss som ønskede at erholde samme ligesom ogsaa et til Udgiveren af the Evening - at De vilde besørge samme; jeg tillader / mig endnu at vedlægge et Exemplar til Deres naadige Frue hvem De vil bringe min ærbødige Hilsen, ligesom Hilsen til Børnene, selv tilgiver De mig at dette Brev ikke er skrevet paa Engelsk, det jeg beklager ikke at kunne gjøre saa vel, men givet paa mit Modersmaal som De forstaaer bedre end jeg det Engelske.

---

Udgiveren af the new Evening Bulletin yttrede i et af sine Breve til mig at Frue Julie de Vu saae med sine Børn saa særligt havde interesseret sig for mig, vilde blive glad ved at erholde mit Portrætkort, ogsaa Hr P vilde gjerne sende et lignende og Deres Deres Excellense var saa nsadig at sige, de vilde besørge samme. Den Gang havde jeg intet nyere Portætkort, nu har

[langs kanten:] og tillader mig derfor at sende et til hver af disse ligesom ogsaa at vedlægge et tidligere til Hende Deres]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 473-75)