H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Salomon Hermann Mosenthal 9. maj 1856

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 9. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Salomon Hermann Mosenthal
Sprog: dansk.

Forfatteren til Der Sonnvennhoff Dr: M.

Dyrebare Ven!

Allerede et Par Uger har jeg været paa Landet flere Mile fra Kjøbenhavn, det kommende Foraar drev mig af sted og allerede er Bøgeskoven her i Udspringen og Nattergalene synge. Jeg er hos kjære Venner paa et gammelt i gammel Stiil Slot med Taarne og Grave tæt ved store Belt, her modtog jeg nu Deres kjære Brev [Brev] der glædede mig usigeligt, men bedrøvede ogsaa ved at jeg husker at De i Aar og Dag ikke har faaet Brev fra mig, jeg har ganske vist forrige Aar i Vaaren skrevet og sener sendte jeg Brev og Hilsen – med Kunstnerparret Rosenkilde der i Kjøbenhavn udfører Anna og Mathias i der Sonnwendhof, de gik over Wien til Italien og beklagede at de ikke havde fundet Dem i Wien, men afgivet Brevet der skulde være en Anbefalings Skrivelse og jeg vidste det maatte glæde Dem selv, kjære Ven, at høre af disse dygtige og elskværdige Mennesker hvor meget Deres Digtning havde tiltalt. – Heller ikke mine Skrifter er sendt Dem af den tydske Boghandler, det er ejendommeligt, men jeg er i Juni Maaned i Tydskland, da skal jeg selv faae det bedre arangeret. Tak fordi De uagtet alt dette saa venligt erindrer mig / og glæder mig med Brev. Der Goldschmidt von Ulm erhodlt jeg strax og læste den øieblikkelig, jeg har ganske vist strax i et Brev til Dem udtalt mig derom! jeg var ganske opfyldt af den digteriske Behandling af det gamle Eventyr, og især over den mesterlige Slutning De har skabt! desværre forbyder Sceneriet os at opføre denne Digtning, vi kunne aldeles ikke give den ellers havde jeg bedet om Deres Tilladelse til at oversætte den. Da jeg i Efteraaret kom fra Schweitz hjem over Hanover, talte jeg med Marschner om dette Digt og har senere hjemme flere Gange læst det for. – De har ædelt og digterisk bragt Eventyret paa Scenene, saaledes som jeg stræber der efter, min hjerteligste Lykønskning til det Held der møder og som De til fulde fortjener. Deres Drama Seborn hører jeg er i denne Tid blevet oversat paa dansk og vil komme paa Scenen. – De skriver at De med Deres Frue besøger et Bad ved Nordsøen, men nævner ikke hvilket! hvor deiligt at møde Dem! jeg kommer i Juni til Dresden og gaaer senere derfra til Schweitz! hvor det vil være mig en Glæde en Gang at mødes med Dem, trykke Deres Haand, takke Dem ret af Hjertet for al den Aandens Glæde Deres Digtninger have bragt mig og at udtale hvor høit jeg skatter Deres Venskab og Deeltagelse.

Hjerteligst &

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 809-10)