Dato: 23. januar 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Maximiliane v. Oriola f. Arnim
Sprog: dansk.

[295}dle, naadige Frue

Det var mig en Overraskelse og Glde at modtage Deres hjertelige velvillige Skrivelse, den oprullede for mig en deilig Tid, [overstr: Aaringer tilbage, da jeg paa min Reise til Ita] for fem og tyve Aar siden, da jeg tilbragte lykkelige Dage i Berlin og lrte at kjende mange dle rigtbegavede Mennesker, milde ine saae paa mig, jeg modtog Gjstfrihed og Hjertelag, som jeg aldrig glemmer. Tidt kommer mig i tanke de aandfulde Aftener i Deres Tante Fru Savignys Huus, hvor jeg frste Gang samledes med Dem, Deres Sstre og Fru Moder. Det er deiligt at leve tilbage i lykkelige Erindringer. Siden har jeg, som De veed, udgivet mange Digtninger og det er isr mine Eventyr / som har forskaffet mig de fleste Venner, mine Eventyr ere nu allerede voxet op til over halvandet hundrede, og jeg har saaledes nsten gjennemgaaet alle Radier i Eventyr Cirkelen, saa at, i de senere Aar jeg har vret mindre productiv. Min sidste strre bog Lykke-Peer, som ogsaa er udkommet paa Tydsk, er nu over Aar og Dag gammel, jeg har i flere Maaneder kun n Gang flt mig i Stemning til at give et mindre Eventyr "den store Sslange", det er udkommet paa Dansk og Engelsk og jeg tr tro ogsaa paa Tydsk; hele Efteraaret og Vinteren har jeg skrantet og er i bdrende Grad nerveus, saa at min Lge har paaligt at reise i nogle Maander til Udlandet, forandre alt og aldeles ikke at beskjftige mig med noget /]

[313] literairt Arbeide. Jeg flger hans Raad og haaber da i Sommeren at komme til mine gamle Krfter. Under disse Omstndigheder seer jeg mig ikke istand til at modtage det hdrende Hverv at stille mig som Medarbeider for det paatnkte belletristiske Tidsskrift; jeg kan ikke stille mit Navn mellem de hit begavede herlige Navne, Politz, Heibel &, derved forpligtede jeg mig til at virke med og det kan jeg vil Deres Naade indsee, aldeles ikke, det er mig ganske piinlig at maatte give dette Svar, Deres Naade vil med Velvillie modtage det,og bevare Deres smukke Deeltagelse for mig som Digter, det jeg stter den hieste Priis paa og kommer jeg paa Udreise gjennem Berlin eller nogen anden By hvor Deres Naade opholder sig, vil jeg vre lykkelig ved at hilse paa Dem. Deres rbdigst hengivne

H.C.A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 295, 313-1)