Dato: November 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Wilhelm Moldenhawer
Sprog: dansk.

Kjbenh[resten af hjrnet afrevet]

Kjre Hr Moldenhauer!

De har tilsendt mig Deres seneste Drama, Saul, og forlanger at vide, hvilket Indtryk Lsningen af samme har gjort paa mig; tak for Deres Tilid; jeg vil gjengjlde den ved rligt og ligefrem at sige, hvad jeg i denne henseende fler og tnker. Med stor Interesse har jeg i Deres Digtning fulgt de gamle bibelske Skikkelser, der i dramatiske Billeder her glide os forbi; og hvad der isr har overrasket og gldet mig, er det mrkelige Fremskridt, De har gjort, den store aandelige Udvikling, der er foregaaet med Dem i det sidste Aar; thi saalnge er det nok omtrent siden De sidst viste mig noget digterisk Arbeide; men det er just dette Fortrffelige der bringer mig her til at udtale, hvad de maaskee ieblikkelig ikke vil synes om, - jeg slutter fra mig selv i Deres Alder: St endnu /

[hjrne afrevet]givelse af denne [hjrne afrevet]gtning, og jeg er vis paa, at udvikler De Dem, som De har begyndt, da vil de optrde med eet endnu mere afrundet og modnet Arbeide, end dette er og kan vre; ja dette selv vil i dramatisk Henseende, for Exempel i sidste Act, kunde undergaae en Forandring, der gjr det mere passende for Scenen.

Dog er det Dem, en indre Ndvendighed, at trde frem nu, fler De hos Dem at Mngdens Roes og Dadel vil vre Dem en Spore til Deres strre Udvikling, nu, saa i Guds navn, lad Fartiet seile, jeg tr sige, at der er saa meget smukt, saa meget sundt tnkt og flt deri, at Flere vistnok, som jeg, vil glde sig over det Talent, der saa friskt udvikler sig hos Dem.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 791-92)

Kjre Moldenhauer!

Med stor Interesse har jeg lst Deres Drama Saul hvori de bibelske [overstr: gamle] Skikkelser [overstr: dra] smukt [overstr: glide] i dramatiske Billeder glide forbi os. [overstr: Det er nu vist over et Aar siden] Det er nu over et Aar siden jeg saae nogen Digtning fra Dem, og i hvor meget friskt og tnkt der allerede da viste sig [som rettet til: ] og gav Haab om noget endnu [overstr: bedre, er jeg meget] modnere bedre, ventede jeg dog ikke at De allerede saa snart skulde kunde vise mig et Arbeide, der i Forhold til det tidligere viser [overstr: overordenlig en srdeles Udvikling og en stor en ] hvor uendelig meget De aandelig har udviklet Dem, hvor langt klarere De har seet og [overstr: kunnet] vret istand til udtale Dem; men just denne for mig mrkelig Fremskriden bringer mig til her at udtale det nske for Dem, at de skulde udstte Udgivelsen endnu et Aar, De vil da sikkert, i det jeg troer De bestandig vil skride fremad, [overtr: levere] trde op med eet endnu mere afrundet og modent Arbeide, selv dette, vil i dramatisk henseende, isr i sidste Act, undergaae en Forandring. - Dog er det Dem en Spore til at gaae fremad, det er Dem en Trang til at komme ud paa Sen med Deres Farti og prve Solskin og Blst, naae, saa i Guds Navn! - [overstr: Det er !tV Digtning De bringer, som her god de faae Glde deraf, som jeg nsker Dem det, og som De Glde og Erkjendelse vil de faae fra] Hr kun alle Stemmer naar andres Digtning naar De er ude i Verden, men tnk paa ingen naar De skaber en ny Digtning.

Kjre -

Jeg har strax lst Deres Saul og lst den med stor Interesse, derimod er her hengaaet flere Dage fr jeg her, efter Deres Forlangende, skriftlig udtaler mig om Indtrykket af denne Lsning; thi i hvor glad jeg er over det Smukke og Dygtige i Deres Arbeide, er det der ligger mig paa Hjerte og Tunge, maske Noget De ikke nsker jeg skal udtale, jeg slutter fra mig selv, da jeg var i Deres Alder. Jeg vil nemlig, at De ikke iaar skulde give Deres Digtning. Og jeg siger og raader Dem dette just fordi jeg [overstr: synes finder det saameget godt og tnkt deri] har fuldt Glde ved at lse dette Arbeide. -

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 793-94)