Dato: 30. august 1874
Fra: H.C. Andersen, Jonas Collin   Til: Gibson Peacock
Sprog: dansk.

Den ledende Artikel havde til Overskrift "Brnenes Gjld", og Amerikas Brn opfordredes til at yde deres gamle, kjre Ven et Beviis paa Deres Tak og Kjrlighed. Af enkelte [overstr: blev] er dette imidlertid blevet misforstaaet og det synes at have faaet en vis Udbredelse i Amerika at Andersen levede i trange Kaar, og i det kjrlige Sind man der havde for ham, skyndte man sig med at sende rede Penge, sin inderlige Tak og Deeltagelse. Den frste Sendelse, var et kjrligt barnligt Brev fra en lille Pige som sendte en Dollar, hele hendes Formue. Senere kom Udgiveren af [The Evening Star rettet til:] Daily Evening Bulletin, et Par Sendelser fra Brn rundt om der vilde takke deres gamle Ven! Alle vilde de glde ham og bidrage til at [overstr: han fik] han i sit Hjem ret fik Comfort og Hygge. Andersen flte sig dybt bevget ved den smukke Tanke, men det var ham en Hjertesag han skyldte sig selv og det Folk han tilhrte at opklare for sine amerikanske Venner at her var en Misforstaaelse med Hensyn til den trngende Stilling man troede han levede i. Han tilstillede derfor strax en Skrivelse til Udgiveren af the Evening Bulletin for at udtale sin Tak men srligt opklare Misforstaaelsen af hans Stilling i sit Fdreland.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 186 og 189)

[kladde udarbejdet af Jonas Collin og rettet meget af HCA (fed skrift):]

[overstr: under vanskelige pecunire Forhold i hjemmet] i trange Kaar og som havde til Flge at der fra Amerika strax sendtes ham nogle [overstr: Smaasummer] mindre Summer. Ihvorvel Andersen [overstr: han flte sig ikke miskjendt]flte sig dybt bevget ved den smukke Tanke [overstr: den venlige Deltagelse der blev lagt paa [rettet til:] for Dagen, [overstr: blev det ham dog piinligt [overstr: for ham paa denne Maade, saa flte han dog strax at det under de forhaanden vrende Forhold var ham en Umulighed at modtage de tiltnkte Summer og i den Anledning tilstillede han Redaktionen af New York Tribune en Skrivelse, som nrmere gjorde Rede for sin Opfattelse af det Skete og srligt fremhvede, at han skyldte sin egen Nation at berigtige den vrange Forestilling om de ydre Vilkaar under hvilke han levede. Ved velvillig Imdekommen

[rettet til:]

var det han en Hjertesag han skyldte sig selv og det Folk han tilhrte at opklare for sine amerikanske Venner en Misforstaaelse med Hensyn til den trngende Stilling man troede han levede i Dette hans Brev

Vi ville imidlertid om kort T[id] forhaabenligt om faa Dage blive i Stand til at meddele vore Lsere Ordlyden af selve Brevet, som efter Forfatterens nske ikke vil blive offenliggjort forinden der haves Vished for, at det har naaet sit Bestemmelsessted / [overstr: I Forbindelse hermed troe vi at det vil glde enhver Dansk -- Det vil sikkerligt glde enhver Dansk at faae Beviser paa den [overstr: Beundring, der i Udlandet nres for vor bermte landsmand. Vi tage derfor ikke i Betnkning at anfre nedenstaaende Brudstykke af et Brev fra en anset og indflydelsesrig Mand i Nordamerika. "Jeg kan dog ikke o.s.v. slutte disse Linier o.s.v. 188 Den kjrlighed og Beundring, hvormed Digteren H:C. Andersen gjennem sine Vrker omfatter i Amerika, har for ikke lang Tid siden fundet et smukt og hjerteligt Udtryk, idet en stor Mngde amerikanske Brn ndes om af deres egne Midler at sammenskyde en Pengesum, for hvilken der kunde skjnkes deres fjerne Ven en Taknemlighedsgave. Den nvnte Anledning til dette Skridt var en ledende Artikel i New-York Tribune [tilfjelse HCA: med Overskrift "Brnenes Gjld] hvori der udtaltes en levende Glde over, at det efter den langvarige Sygdom paany gik fremad med Digterens Helbred, og en strk Misbilligelse af, at Andersen, hvis Vrkr vare spredte i titusindvis over hele Landet, saa godt som aldrig havde modtaget noget Honorar af de amerikanske Udgivere. [flg. er overstreget] Hvad enten det var denne Artikel eller fra en Avis som omtrent samtidigt havde faaet i et strre tydsk Blad, at ] noget tidligere havde et strre tydsk Blad indeholdt en Artikel, som gik i en lignende Retning, og fra en af disse Mod[ulseligt] stykker skriver sig sandsynligviis den Misforstaaelse som synes at have faaet en vis Udbredelse i Amerika, at Andersen levede [overstreget: HCAs hndskrift] Kun Udgiver af hans Author's Edition har sendt [ulseligt] Den ledende Artikel som frer Overskriften The Childrens Debt opfordrer alle Brn til at yde deres gamle kjre Ven et Beviis paa deres Tak og Kjrlighed. Dette er imidlertid af Enkelte blevet misforstaaet og

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 187-88)