Dato: 4. december 1833
Fra: Kirstine Marie Iversen   Til: Vedel Simonsen
Sprog: dansk.

Hr Professor Vedel Simonsen

Her indlagt tager ieg mig den Frihed at sende en Subskriptionsplan, om det maatte behage Hr Professoren, og muelig om De kunne formaae nogle af Deres Venner at tegner sig paa Planen, og derefter behage at sende mig den tilbage til den 12te denne, da ieg til midt i Maaneden skal sende den til Kbhvn. -

Jeg veed Deres Velbaarenhed ynder vores gode Andersen; derfor appelerer ieg til Deres Interesse for ham ved denne Lejlighed. - Han er nu i Rom ieg havde Brev fra ham, med sidste Post - hans Arbejdes Afstning vil afgire om hans store Lyst til at see Sicilien og Grkenland skal kunne tilfredsstilles, da hans Rejsestipendium vel ellers ikke kan strkke til saa vid en Udflugt.

Odense 4de Decbr 1833

Forbindligst

K. M. Iversen

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (Topse afskrift)