Dato: 15. februar 1833
Fra: Vilhelm (Hans Matthias V.) Lunding   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fredericia d. 15 Febr. [1833]

Kjre Ven!

Nu er der accurat forlben saalang Tid siden De skrev til mig, som der gik fra de Vers jeg sendte Dem og til Deres Brev; jo! man holder Regnskab her i Jylland. Jeg maa ellers sige Dem, at dersom De har Drukket I's, med mig i Thevand den fastsatte Mandag Morgen, saa har De vret til nar, thi jeg fik fsten Brevet samme Dags Aftning (: NB de understrgne Ord ere jydske). Men jeg synes ei om at drikke I's. Dersom jeg ikke havde forsvoret nogensinde at drikke Dus med noget Karlfolk, saa vilde jeg preferere det, men da dette nu ei kan skee, saa synes jeg, at det er meget g=origin=og jovi=alere at drikke Han's og det ikke i levret Thevand men i en Dram; lader det den frste Marz Kl: 10 om Formiddagen og lad det vre et Ord, at vi saa strx samme Dag meddele hverandre vore Flelser ved den Leilighed, saa at de Poster, som bringe dem, krydse hverandre paa Veien. Jeg faldt det Passende om bemeldte Flelser fra Deres Side gik paa Riim. Ved at lse Deres August-Maaned og ved af Deres Brev at erfare at De kysser Damer paa Knerne - og siden De skrev, formoder jeg, at De har gjort fremgang op efter - glder det mig at see, at jeg nu kan holde op med at fordrve Dem, og med stille Fryd skue tilbage paa mit fuldendte Dagvrk. Jeg har i et Brev af idag til Joh: hl: anbefalet Dem til hans Veiledning i den hiere Fordrvelse. Unge Mand! flg denne vrdige Lrer saaledes, som De har fulgt mig, og naar han engang med samme Glde kan skue tilbage paa sin Virken, o! da ville min Johanne og jeg paa vort Livs Aften glde os ved at have opfyldt vort besvrlige Kalds Pligter, og Publicum vil ventelig nste Gang det fra Deres Haand faaer noget af Deres mirabile dictu Maanedlige, finde, at som Pendant til August 1832, - der spilles med ngne Damer i Vandet, - vil December 1833 spille med ngne Damer i et Horehuus. -

Jeg havde ellers tegnet Deres Portrait og det lignede ret godt, men jeg fandt det for smukt, nu arbeider jeg paa en Caricatur over Dem, som De skal faae, naar jeg kommer til Kjbenhavn. Det undrer mig ellers kjre Ven, da De holder saameget af Brn, at De ikke givter Dem med Kaglers Enke, som efter Adresseavisen kurerer Brn for Skurv og andre Saar i Hovedet, det var Noget for Dem at pille med! Ogsaa kunde De jo tage Mod til Dem og ved Hjelp af Kaglers Enke forskaffe Dem selv nogle smaae Brn. Jeg finder det i en hver Henseende et bedre Partie end med denne Fru von Harm med de 21 Brn. Hvor vil De holde alle dem i Ave? Og nogle af Dem har atter Brn - Andersen som Bedstefader!!!! Lev nu vel gode Ven, bliv dygtig fordrvet og tak saa

Deres trofaste Ven og Fordrver

Vilhelm Lunding

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (Topse afskrift)