H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Hachette 1868

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Hachette
Sprog: dansk.

Forrige Sommer tilbragte jeg i Portugal, der saae jeg første Gang den smukke Udgave [overstreget: de første Oplag] De havde givet af mine Ev og Hist, jeg var glad ved den Omhu der var vist ved Oversættelse og Udstyr [overstr: jeg købte mig et Expl. for at eie Bogen nu ved ????? for nogle Dage siden]. Jeg købte strax et Expl. for at eie Bogen. I disse Dage sender min danske Boghandler mig en ny udgave af samme med 220 Illustrationer, Billedb uden Billeder og den lille Skizze af mit Liv som for flere Aar siden stod i den tydske udg. af samlede Værker var blevet optaget deri; [overstr: Jeg vil ikke skjule] Jeg maa antage at første Oplag er gaaet godt af siden saa snart en større og mere smuk Gjengivelse (?) kommer i Handelen, jeg var glad og vilde have været det endnu mere om De havde sendt mig et Expl, men jeg har igjen maatte kjøbe dette. - Jeg ønsker at De maa have Gavn og Glæde af Bogen, der er [et ord overstreget] næsten fuldstændig alle Ev og Hist paa de to først udkomne Hefter nær, det første af disse har De nok i Eie efter en Oversættelse af Frøken - - [overstr: det bestaaer af] det senere fra sidste Juul bestaaer af 6 nye Ev og Hist., jeg skal have den Fornøielse at sende Dem dette i Krydsbaand og venter da at om et tredie Oplag udkommer det maa ved de seneste nye blive aldeles fuldstændig. Tør jeg mHt Udstyrelsen gøre nogen Bemærkning da har jeg den, at det forekommer mig at være bedre at et lille Billede efter mit Portræt-Kort kom istedet for den runde Titelvignet som nu er i Bogen. Ved et tredie Oplag af Bogen, antager jeg, at De forunder mig et lille Honorar [overstr: og De vilde derved] ligesom jeg aabent tilstaar at det vilde glæde mig meget om jeg fik et Par Exemplarer af den sidst udkomne Bog. For Øieblikket /[her slutter bladet]

----

Allerede for en Tid siden var det min Tanke at skrive Dem til men jeg opgav det, for ikke at synes ubeskeden eller paatrængende; i disse Dage har jeg imidlertid modtaget et Brev fra Frøken --, som jeg ikke personlig kjender, men som jeg veed har smukt oversat Bjørnson og mig. Hun bringer mig en Hilsen fra Dem og en Slags Forslag mHt et og andet [overstr: kommende] nyt Arbeide jeg maaske var istand til at levere. De vil indsee at i et saa lille Land som Danmark, ihvor meget der end læses og hvor yndet en Forfatter der end kan være, Honoraret ikke bliver stort. Alt som jeg har vundet, som jeg vist tør sige, et stort Publikum i de fleste Lande, des mindre productiv er jeg, [overstreget: blevet], i det [overstreget: jeg frygter ved at skrive Meget, da at] jeg er blevet strængere mod mig selv for at hævde min Plads. Fik jeg [overstreget: blot fra de] fra de fremmede Lande et lille Honorar for de forskjellige Udgaver, da vilde jeg være i Stand til at samle en Formue, nu lever jeg derimod i smaa Kaar, jeg forstaar ikke at handle, [overstr: og] det er mig piinlig at tale eller skrive om Pengesager mig vedkommende, / og det er tilvisse en sjældent Tilfælde under Tilskyndelse af deeltagende Venner at jeg i Dag i et længere Brev udtaler mig om det for Dem, som er mig fremmed. Richard Bentley har [overstr: for et Par af mine Skrifter forundt mig et lille Honorar] for de to Baronesser til hvilken jeg leverede den engelske Oversættelse, givet mig et Honorar, samt for et Par andre Skrifter en lille Sum, men [overstr: flere af R] "Kun en Spillemand", O T [overstr: Bazar] en Digters Bazar, I Spanien, flere Udgaver af Eventyr aldeles Intet uden nogle Fri-Expl. Jeg beklager mig ikke, jeg vil kun vise Dem hvorledes jeg er stillet til det rige England hvor jeg veed de fleste af mine Skrifter ere udkomne hos forskjellige Forlæggere. Jeg var glad som et Barn ved at see den Deeltagelse mine Arbeider vandt, og havde jeg fra England og Amerika medtaget nogen Slags Erkjendelsestribut, da havde jeg, med de [ulæseligt lille ord: vistnok] beskjedne Fordringer jeg har kunnet være behageligere stillet./ [Her slutter arket].

---

De tillader at jeg strax nævner mit Navn, Hans Christian Andersen og De vil vistnok med Velvillie læse mit Brev.

Forrige Sommer tilbragte jeg i Portugal, der saae jeg for første Gang et Exemplar af den smukke Udgave De har givet af mine Ev. og Hist. Jeg var glad ved den Omhu der var vist Udstyrelsen og Oversættelsen, denne sidste er nok fra en tydsk god Gjengivelse, hellere havde jeg dog ønsket at den var taget fra den danske Original. Jeg kjøbte strax et Expl for at eie Bogen.

I disse Dage, her i Kbh, sendte min Boghandler mig en ny Udgave, det andet Oplag, med 220 Illustrationer, Billedbog uden Billeder og den lille Skizze af mit Liv, som for flere Aar siden stod i den tydske Udgave af "Samlede Skrifter", var optaget i samme Bind. En fuldstændigere Udgave af mit Livs Hist. og til de senere Aar, findes imidl. paa Dansk.

Jeg ønsker at De ret maa have Gavn og Glæde af Bogen, den har næsten fuldstændigt alle mine Ev og Hist paa omtrent 12 nær, der findes i de to senest udkomne Hefter, Julen 1866 og 67. Istedet for den runde Tittelvignet vilde jeg have valgt Digterens Billed efter Portrætkort, et saadant skal jeg, om De ønsker det med Fornøielse tilstille Dem; De ser altsaa at jeg venter der kan komme et tredie Oplag.

I et saa lille Land som Danmark, er en Forfatter, ihvor meget han end læses og ihvor yndet han end kan være, ikke heldigt stillet, Honoraret er ikke stort, han bliver i smaa Kaar. Jeg har det Held at en Deel af mine Skrifter ere blevne oversatte i de fleste Landes Sprog og optagne med stor Velvillie. Jo mere jeg kom til at erkjende det, des strængere blev jeg mod mig selv for at hævde den vundne Plads, min Productivitet blev derved ringere, dog det er i sin Orden, men ikke det at jeg paa et Par sjældne Tilfælde nær, aldeles intet Honorar erholder fra fremmede Lande for de forskjellige Udgaver og Oplag af mine Bøger, var det Tilfældet, om en nok saa ringe Deel tilfaldt mig da vilde jeg føle mig bedre stillet [overstr: det kunde maaske være anderledes men jeg forstaar mig ikke paa at ordne Forholdene, bringe dette i Stand] en enkelt Gang er tilsendt mig et eller flere Fri-Expl, det er altid en Venlighed, men det var mig til større Gavn og Glæde om man betænkte mig med et om nok saa beskedent Honorar. Jeg

[overstr: ærbødigst H. C. A.] /

vil betragte det som et smukt Indlæg i de sidste Blade af mit Livs Eventyr om Udlandets Forlæggere med Deeltagelse erindrede Eventyrenes Forfatter.

[overstr: Ærbødigst]

H. C. Andersen

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen