Dato: 28. juli 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk hndskrift] Kjbenhavn 28 Juli 1842

Frst min rbdigste, venligste Hilsen! jeg haaber nste Sommer personlig at bringe Dem den, i det jeg da har isinde at see det smukke Stockholm, maa jeg kun vre saa heldig at trffe Dem, hvad ikke var Tilfldet da jeg sidst besgte Deres Stad! Nu maa jeg hernst henvende mig til Dem i en Slags Forretnings Sag og denne er en tydsk Forfatter Herlufsohn, med hvem jeg paa min Hjemreise fra Orienten traf sammen i Leipzig, sendte mig for omtrent 8 Uger siden en lille Pakke med Posten, i denne laae to Bger og et Brev, dette sidste indeholdt den Anmodning til mig at overrkke det ene Exemplar af Bgerne til vor Konge Christian den ottende, og det andet Exemplar til Sverrigs Kronprinds Oscar, jeg gjorde strax det frste, men hvad Sverrig angik, var det som De indseer, lidt for langt at bringe selv Bogen, jeg henvendte mig derfor til Deres Consul, men han sagde mig at han ikke kunde modtage Bogen og besrge den fr han fra Kronprindsen havde Tilladelse der til, at skrive herom, erholde Svar og saa sende Bogen vilde, ansaae jeg, vare lige saalnge, som naar jeg oppebiede vore Naturforskeres Afreise, dette har jeg gjort og tillader mig at henvende mig til Dem med den mig tilsendte Bog. Forfatteren selv / har jeg, som sagt, ikke den re at kjende, uden fra to korte Besg, men jeg troer ikke at det er hans Hensigt andet, med at sende hans Kongelige Hihed Kronprindsen sit Arbeide, end derved at lgge sin Hyldest for Dagen, og tillader mig derfor at bede Dem at besrge denne Sag. Det vilde glde mig srdeles om De vilde bringe mig allernaadigst i Erindring hos Kronprindsen, hvem jeg haaber har lst noget af mig, mit nyeste Arbeide, en Digters Bazar, havde jeg tnkt paa at bede Dem overrkke, for mig, et Exemplar til Kong Carl Johan, da jeg i dette Arbeide et Par Steder har omtalt hans Land og Kongestad, med den Kjrlighed jeg nrer herfor, men da jeg med hensyn til Helufsohns Bog fik at vide at man skulde have Tilladelse frst til at sende det svenske Kongehuus Bger, vilde jeg ikke uleilige Dem fr De sagde mig om det kunde skee! De forstaaer mig, min Bog Bazaren er ikke dediceret Sverrigs Konge, men jeg nskede at bevidne ham min rbdige Flelse ved at sende ham et Exemplar i Original Sproget, fr Bogen mueligt udkom paa Svensk!

Fra ehlenschlager har jeg mange Hilsener til Dem, hans nyeste Tragedie Dina har han lst for mig, det er et hist genialt og dramatisk Vrk, som vist kan sttes ved siden af "Erik og Abel"; fra Tydskland kunde jeg ogsaa have den re at bringe Dem nogle Hilsner fra Venner af Deres Musa, saaledes fra den bekjendte Familie Brockhaus i Leipzig, hvor vi talte meget om Deres Tragedier.

Det Nyeste i vor sthetiske Litteratur er en / grnlandsk Novelle "Kunuk og Naja" af Ingemann; et Bind Digte af Hauck; en Novelle af Forfatterinden til Tante Ana (som er en Madms: Hanck fra Fyen) betitlet: en Skribentindes Datter; ligeledes en anden Novelle af en anonym Dame, Novellens Navn er Theodora; jeg selv [har] efter "Bazaren" kom ud, omarbeidet mit ldre Drama Digt: "Agnete og Havmanden", der kommer paa Scenen [om] en 14 Dage, dernst skrevet en lille Vaudveille "Fugl[en] i Pretret", som spilles frste Gang i Aften; imorgen reiser jeg paa Landet, flyver omkring paa nogle Danske Herregaarde, frst til det smukke Bregentved hos Grev Wilhelm Moltke, derpaa til Danneskjolds paa Gisselfeldt, herfra til Holsten, hvor jeg da gjr en Sviptour til Hamborg og bliver en kort Tid hos Grev Rantzau paa Breitenburg; hele Sommeren bliver saaledes en uafbrudt Omflakken, men vil De bere og glde mig med Brev, da vil dette strax finde mig naar De under min Adresse sender det til Kjbenhavn til Conferenetsraad, Storkors & Collin i Amaliegaden.

Overbringeren af dette mit Epistel er en ung elskvrdig Mand Dr Petit, som maaskee vil have Interessante for Dem at han om et Par Maaneder paa vor Konges Bekostning tager Deel i Expeditionen omkring vor Jord. Bliv nu ikke vred for de mange Plager jeg gjr Dem, isr da vil aldrig have seet hinanden; men jeg troer Dog at kjende Dem godt og det vil vre mig hist behageligt om De sagde det samme hvad mig angaaer!

rbdigst, Deres Dem af Hjertet meget hengivne

H. C. Andersen

Til

Digteren

Hr Kammerherrre, Ridder af flere Ordner & & Beskow

Tekst fra: Solveig Brunholm