Dato: 9. januar 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk hndskrift:] Kjbenhavn den 9 Januar 1843

Kjre Hr Kammerherre!

Frst min hjertelige Tak for Deres sidste Brev, dernst min bedste Lyknkning til det nye Aar, jeg haaber i det at see nye Frugter og Blomster paa det Tr Deres Musa kalder sit! jeg havde skrevet langt Tidligere, men udsatte det Dag for Dag i det jeg efter en Yttring i Brevet til mig forstod at jeg snart vilde erholde endnu en Skrivelse fra Dem, saasnart De havde fundet Leilighed til at overrkke Hans Majestt Kongen af Sverrig min Bog: "en Digters Bazar". - Jeg tr vel troe at dette nu er skeet og at Kongen i al Naade og Venlighed har modtaget Bogen! Vil De glde mig med Brev i Lbet af 3 Uger eller 4, fra Dato, da trffer dette mig ikke i Kjbenhavn, men derimod paa Breitenburg i Besg hos Rantzau, jeg tillader mig her at optegne hans Adresse [gotisk hndskrift: (an der Herre Geheime-Staats-Minister Grafen Rantzau-Breitenburgs Excellens, Ritter des Elephanten-Ordens & Breitenburg bey Itzehoe)]; derfra reiser jeg til Paris og vender frst hjem i Juni. Min Julefest her jeg tilbragt meget lystig paa Landet hos Grev W Moltke og Familien Danneskjolds, hvor Dagene vexlede med Baller, Julestuer og Comedier; Thorvaldsen og ehlenschlager vare begge paa Nys hos Stampes, / hvor jeg ogsaa skulde have vret, men ikke kom; Thorvaldsen gjorde der til Julen et smukt Basrelief, forestillende "den himmelske Juleglde", en Vrimmel af Engle spille paa alle jordiske Instrumenter; da ehlenschlager saae det, blev han saa bevget, at han strax skrev et Digt derom som man roser meget; hans nyeste Arbeide, Garrick et Lystspili 4 Acter har han lst for mig, det er meget interessant og isr har sidste Act stor scenisk Vrd. Dina vedbliver at give fuldt Huus og bliver saaledes ogsaa meget indbringende for Digteren, i det et nyt Regulativ for de dramatiske Forfattere er traadt i Kraft og de, efter dette erholde Procenter af de 25 frste Spilleaftener, ehlenschlager vil saaledes for Dina erholde omtrent 2000 Rbdlr altsaa 4000 Rdlr svenske Penge, Regulativet har dernst tilbagevirkende Kraft paa ldre Stykker der endnu ikke ere spillede 25 Gange. I Anledning af vor Kronprindsesses Fdselsdag vil, overmorgen Bournonvilles ny Ballet: Erik Menved komme paa Scenen; hans tiaarige Datter optrder som Erik Menved; Balletten spiller nsten i halvfjerde Time. I den litteraire Verden er Christian Winthers erotiske Digte og H.P. Holsts Reise: Ude og Hjemme, de to interessanteste Frembringelser. Thiele har leveret to Bind af danske Folkesagn og Molbeck et Bind "Eventyr", samlede fra forskjellige Landes Forfattere.

Gid dette Brev maa trffe Dem glad og / vel og indvirke paa Dem at De skriver mig til! Vred maa De ikke blive, at jeg her plager Dem med et medflgende Epistel til Digterinden Frederika Bremer, jeg veed ikke hendes Adresse og troer derfor at det kommer hurtigst til hende naar jeg anbefaler det i Deres Hnder! Med min "Ahasverus" er jeg betydelig rykket frem; senest nste Juul skal den komme i Deres Hnder!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen /

[Udskrift]

Deres hivelbaarne Hr. Kammerherre, Ridder af flere Ordener B. v. Beskow i Stockholm

Tekst fra: Solveig Brunholm