Du har sgt p: *opmuntr*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 15. januar 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk hndskrift:]

Kjbenhavn den 15 jan 1845.

Hivelbaarne Hr. Kammerherre!

Det har lnge ligget mig paa Hjerte at skrive Dem til; nu da jeg kan sende Dem en ny Digtning bringer jeg det til Udfrelse. I rigeligt Maal har jeg i Hjemmet vundet Erkjendelse og Opmuntring for mine Eventyr, isr have de fra forrige og denne Juul skaffet mig megen Glde og jeg tillader mig derfor at sende Dem disse, det er min fattige Bouquet, som Nytaarshilsen. Det var i Foraaret min Plan at gaae til Stockholm, jeg gldede mig meget til endelig dog engang at see Dem Ansigt til Ansigt; et Par Indbydelser fra Venner i Tydskland forandrede imidlertid min Bestemmelse og Sommer og Hst er henduftet som en Sommernats Drm. I Weimar tilbragte jeg de lykkeligste Dage, isr den unge Arvestorhertug behagede mig og uagtet hans og min Stilling er saa forskjellig i Livet, troer jeg der at have en Ven, der oftere vil faae mig til at blive i Tydskland; efter flere interessante Bekjendtskaber, f Ex Bettina, Hahn-Hahn - kom jeg i August til Danmark, hvor jeg overraskedes ved en naadig Indbydelse af vor Dronning, der med Kongen opholdt sig paa Fhr, jeg reiste strax der over og saae en ny eiendommelig Natur i mit eget Fdreland, de eensomme er i Nordsen; jeg lrte her personlig at skatte og elske vor kloge, hjertensgode Konge og hans velsignede Dronning. 1819 den 5 September var det, jeg som en fattig Dreng kom ene og / forladt til Kjbenhavn, 1844 den 5 September, altsaa 25 Aar derefter, sad jeg ved min Kongesbord modtog hans og Dronningens milde, hjertelige Lyknskning; jeg flte mig saa glad bevget, veemodig Gud hengiven; jeg samlede med Tanken, som i een Sum Guds hele Styrelse og Naade mod mig! - De misforstaaer mig ikke - at jeg saaledes udtaler mig for Dem - skjndt vi ikke have seet hinanden, kjender jeg Dem dog, kjender Dem mere end gjennem Breve, jeg kjender Dem gjennem Deres Digtninger. Fra Fhr fulgte jeg en Indbydelse af Hertuginden fra Augustenborg og tog derhen hvor jeg blev i 3 Uger. Den hertugelige Familie leve saa smukt, saa hyggeligt; jeg flte mig saa hjemme, saa ugenert at jeg glder mig til at fornye Besget nste Sommer, da er der en stor Fest, der er Slvbryllup og vor Konge og Dronning ventes der. Saaledes er jeg nu frst mod Vinter, kommet til Ro i Kjbenhavn og der er min frste Virksomhed de to nye Eventyr "Grantret" og "Sneedronningen", som findes i bogen, jeg sender Dem; dernst har jeg skrevet en "Eventyr-Comedie["], som skal opfres i nste Uge: "Lykkens Blomst", hvor vidt den for mig bliver "Lykkens" vil Tiden vise. Da jeg var i Stockholm, for flere Aar siden gav jeg - og De var saa venlig at besrge det - et Exemplar af min Roman: Kun een Spillemand, til Prinds Oscar, hans naadige Taksigelse forskaffede mig det frste Brev fra Dem, som jeg nu gjemmer. Da nu mine Eventyr i Hjemmet og ude, stilles som det meest Charakteristiske af min Digtervirksomhed, vlger jeg i det et nyt Hefte er udkommet i denne Bog i Forening med Billedbog uden Billeder og beder Dem fra mig overrkke Kong Oscar den; gid Majestten modtage den lige saa naadig som Prindsen modtog [overstr: den] - det frste Tegn paa hans Naade vil vre - at han lser Bogen. Vor Konge morer sig ved mine Eventyr, han har selv lst dem og jeg har paa Fhr selv forelst dem i de smaa Aftenkredse. - De / glder mig vel ved Leilighed med et Brev og da hrer jeg, uforbeholdent, hvorledes De synes om mine Eventyr og om De mellem de 6 jeg her sender Dem har fundet eet vrd - og hvilket - til at anbefale som Lsning.

ehlenschlager lever med sin yngste Sn i Paris, han har sendt os et nyt Drama: Spgeriet paa Herlufsholm; Ingemann er halv til Sinds, nste Sommer, med sin Frue at reise til Itailien. Hauck har skrevet en ny Roman, som er under Pressen. jeg arbeider i dette ieblik paa en lille Opera, som maaskee kan have nogen Interesse for Sverrige, da Scenen spiller der og Dronning Christina er Hovedpersonen. -

Et Brev til mig fra Dem, kommer sikkrest naar det adresseres til "Geheime Conferentsraad, Storkors & Collin i Kjbenhavn, der er mit egentlige Hjem i Hjemmet og ved alle smaae Udflugter og strre Reiser veed han hvor jeg er at finde. ministeren Grev Rantzau-Breitenburg, som De kjender og eengang gjennem mig, sendte Hilsen, var ogsaa ved Hoffet paa Fhr, han bad mig naar jeg skrev at bringe ham igjen i venlig Erindring; den kjre gamle Mand er ellers i den sidste Tid lidende og har vret underkastet en smertelig Operation.

Men De er vist allerede trt af at lse min lange, vanskelige Haandskrift, gid De imidlertid faae det ud af den, at De i Danmark har et varmt poetisk Hjerte, der ofte tnker med Lngsel og Inderlighed paa Dem; at jeg imidlertid levende kan gjre mig en Forestilling om Deres Udvortes, maa De ikke betvivle, jeg eier Deres Portrt! - Nu lev vel et rigt, lykkeligt Aar vre rullet op for Dem.

Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen

E.S. Tr jeg anbefale medflgende lille Bog til Frken Bremer.

Tekst fra: Solveig Brunholm