Dato: 22. december 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk hndskrift:]

Kjbenhavn 22 December 1847.

Kjre, fortrffelige Ven!

I Udlandet modtog jeg Deres sidste Brev, jeg veed ikke selv gjennem hvem, men det laae en Dag paa mit Bord i Hotellet hvor jeg var steget af. Jeg gik til London og derfra vilde jeg skrive Dem til, men da De rimeligviis selv har vret der i Sommer Tiden hvor just alt vort Vinterliv, det store Selskabs Liv, udfolder sig, veed De denne Hvirvel; jeg blev revet med, fik neppe Timer til at hvile, endsige skrive, og saaledes gik Maaneder hen; jeg var saa legemlig trt at jeg tilsidst i Skotland, hvor jeg sgte at komme til Krfter, maatte undkylde mig og lade vre at modtage en Indbydelse fra Prinds Albert der indbd mig til Loch Loggan. Ganske syg gik jeg til Danmark, men nu rrte sig i mig en saadan Lyst til at arbeide, jeg maatte fuldende min Digtning Ahasverus, skrive paa en Roman og midt under dette, tittede smaa Nisser, en mngde nye Eventyr frem; jeg maatte ogsaa bringe paa Papiret hvad de fortalte; deres Historier ere i disse Dage udkomne i London paa Engelsk, hvor min Musa har mange Venner. De Danske og Tydske, for hver af disse i deres eget Sprog, bringer jeg derimod "Ahasverus", som jeg hverved lader bringe Vennen, den kjre aldrig sete Beskow, min Jule-Hilsen; det er, som De seer, en ganske ny Vei jeg har valgt, hvad Verden vil sige, har jeg ikke Forestilling om, det skal glde mig om De kjre Ven, i hvis Digtning er saa megen Dybde og Alvor, om De fler Dem noget opfyldt af hvad jeg bringer. Jeg troer og haaber at Deres fortrffelige Konge, der fr med stor Naade og Velvillie har modtaget Par Bger fra mig, vil ogsaa modtage denne; at hre, at han venlig modtog den, er Alt hvad jeg nsker, dog maaskee jeg da ogsaa, naar jeg engang kommer til Sverrig - jeg veed slet ikke naar - har den Lykke at blive ham forestillet. De vil paa en hjertelig, smuk Maade sige ham hvor glad jeg bliver ved om min lille Bog tr faae Plads i hans Hjem. Jenny Lind beder jeg Dem sende den anden lille Pakke, hendes Navn staaer paa den. Vi mdtes i London, ja vore Buster bleve fortrffeligt gjorte af een og samme Kunstner, det ere de bedste to som findes. -

Jeg har stort mod paa at reise nste Aar til Syden; det var deiligt om vi kunde mdes, jeg lnges ret efter, Ansigt til Ansigt, at tale med Dem. Imorgen flyver jeg ud til min Jule-Fest, den tilbringer jeg hvert Aar hos Finanzminister Moltke, paa hans deilige Bregentved, men Nytaars Dag er jeg igjen i Kjbenhavn og der venter jeg snart at hre fra Dem, De straffer mig ikke fordi jeg saalnge har tiet. Gud give Dem Sundhed og Hjerte-Solskin i det nye Aar.

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Arvestorhertugen af Weimar og hans Gemalinde traf jeg i London; siden var jeg paa Ettersburg hos dem en Ugestid, det er elskelige, hjertelige Mennesker! Dersom Arvestorhertugen en Sommer, som jo er mueligt, kommer til Stockholm, da flger jeg med, han har vret saa naadig at indbyde mig dertil; men det kan skee snart, det kan vare lnge, indtil da, maa jeg trste mig med hvad en Brevdue bringer. Hils Kammerherre Bille og hans Frue.

Hivelbaarne

Hr Kammerherre, Baron, Ridder af flere Ordener v. Beskow i Stockholm.

Tekst fra: Solveig Brunholm