Dato: 30. januar 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk hndskrift:]

Kjbenhavn 30 Januar 1860

Kjre bedste Ven!

Det er mig en heel Evighed siden jeg hrte et Ord fra Dig; jeg haabede i de sidste Sommere at vi dog skulde mdes i Udlandet, jeg traf enkelte af dine Landsmnd, som sagde mig at Du med din Hustru var ved eet eller andet Bad, men min Lykke vilde ikke at vi skulde trffes. Hver Sommer har jeg vret borte, i Engeland, Frankerige, Schweitz og Tydskland, sidste Sommer derimod blev jeg i Hjemmet, saae det interessante Jylland, srligt Vestkysten heelt op til Skagens Spidse, med sin i Sandflugt begravne Kirke; det forunderlige Vildnis Klitterne danne, Vesterhavet i Storm og Stille, ligesom Heden med sit Fata morgana og sine tusinde Kjmpegrave; jeg har i een af vore Folkekalenderne [!] givet en Skildring af Skagen og i det sidste Hefte af "nye Eventyr og Historier" nedlagt mangt et Indtryk af Natur og Mennesker derovre, i min Fortlling; "en Historie fra Klitterne". Jeg har det srdeles godt, nyder nu i fuldt Maal som Digter, den strste Anerkjendelse, ja maaskee Overvurdering hjemme; det er saa ganske gaaet i Opfyldelse hvad H.C. rsted engang fortrstende sagde mig, at jeg skulde ogsaa komme til at fle mig tilfreds og glad ved mine Landsmnds Erkjendelse. Det er navnlig de sidste fire Hefter af "nye Eventyr og Historier" der have faaet en Erkjendelse og Udbredelse der er mrkvrdig! frste Hefte udkom for halvandet Aar siden og blev udsolgt i 10 Dage, uagtet Oplaget dog var 2000 Exemplarer, af de flgende Hefter trykkedes strax 4000 Ex, og nu af det sidste 5000 hvilke allerede fra Juul ere udsolgte paa et Par Hundred nr; jeg har gjennem Boghandelen, hver Gang et Hefte er udkommet, sendt Dig et Exemplar, men jeg har aldrig hrt at det er kommet i dine Hnder, denne gang er nu en strre Pakke afgaaet under din Adresse og har Du ved dette mit Brevs Modtagelse endnu ikke faaet samme, da tjen mig i at sprge Hr. Bonnier om den; i Pakken er til Dig 4de Hefte af de nye Eventyr og Historier, bag i Bogen er en Hovedtittel og Indholdet af alle 4re Hefter, Du vil da, dersom Tilfldet er, at Du ved Din Fravrelse eller anden Grund ikke har modtaget alle Hefter, kunde sige mig hvad og hvilket der mangler; gid dette maatte nu give Dig Anledning til at skrive mig til. Jeg har dernst vedlagt eet med alle fire Hefter indbundet Exemplar, som jeg beder Dig i mit Navn at overrkke Eders dle unge Konge. Jeg troer at han ynder mine Eventyr, det kommer mig for at han endogsaa sagde mig, som ganske Ung Mand, at han havde lst dem just paa en Reise til Norge, men da jeg ikke erindrede ganske klart om det var ham eller Prinds Gustav, turde jeg ikke notere det foran i Bogen, det jeg ellers saa gjerne havde gjort i et lille Digt, jeg skrev derfor kun et Par Ord, men vil blive meget glad ved at erfare at han naadigst har modtaget min Bog og erindrer mig endnu; tidt er han og hans hie nre Slgt og deres uendelige Naade og Godhed mod mig, da jeg var i Stockholm, levende i min Tanke.

Jeg bliver her i Danmark til hen i April og tnker da paa, om Gud vil at reise til Frankerige og Savoyen; Vinteren bliver jeg i Rom og er saaledes et heelt Aar fra Danmark. Mnchen agter jeg ogsaa at besge, der, som rundtom i Tydskland har jeg mange Venner. Kongen af Bayern, Maximillian, er imellem de dle Fyrster som vise mig stor Naade og Deeltagelse; ved Juletid hdrede han mig med et hist velsignet Brev, en egenhndig Skrivelse [Brev]og forundte mig den srdeles smukke hie Dekoration af Maximillian-Ordenen for Kunst og Videnskab [Brev], der kun forundes til et vist Antal af Mnd og nok ikke tidligere er givet til Udlndinger.

Jeg har saaledes udefra, som hjemme, stor Erkjendelse og Glde, saa at jeg tidt troer at det hele Liv er en deilig Drm, jeg fler mig just ved at lftes, hvor lillebitte jeg er, Guds Godhed mod mig gjr mig ydmyg glad! Hils din fortrffelige Hustru, ogsaa hendes Sster om hun erindrer mig endnu. Nvn mig for den dle dybtprvede Enkedronning, hun har vist smerteligt flt og lidt ved den elskelige Kong Oscar[s] Bortgang til Det Evige. Jeg har Indtrykket af et velsignet Huusliv der! Gud glde og bevare Dig, alle Kjre og dle! Glem nu ikke ganske din trofaste Ven

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm