Dato: 1. juni 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk hndskrift:]

Rendsborg den 1ste Juni 1860.

Kjre Ven!

Frst nu faaer Du Brev fra mig og ikke afsendes det fra Kjbenhavn, men fra Hertugdmmet, jeg er i Dag naaet her til for paa Udreisen at blive to Dage hos gode Venner (Kapitain Lnborg, gift med en Datter af Digteren Thiele); min frste rolige Stund i de sidste Dage vil jeg benytte til at skrive dette mit Brev og ret tale med Dig. For lnge siden havde Du hrt fra mig, jeg var saa glad ved dit forrige Brev og lste med uendelig Interesse dit Billede af Swedenborg, men jeg har vret syg; en strk Forkjlelse knugede mig legemlig og aandelig; endnu hoster jeg strk og flere Uger kunde og gad jeg ikke bestille Noget. Da Nordmndene gjstede os paa Reisen til Kroningen i Stockholm, var jeg tilsagt til det kongelige Taffel, jeg havde stor Lyst til at komme der, men skulde holde min Stue, imidlertid troede jeg nok at jeg kunde vove at tage derhen, men det bekom mig ikke godt, jeg vendte hjem med Feber og nsten frygtede jeg at min Reise til Udlandet maatte udsttes, jeg blev imidlertid bedre og er reist, men har saaledes, indtil denne Tid ikke vret ret istand til at bestille Noget. Nogle Dage fr Afreisen fik jeg dit senere Brev og nu havde jeg ganske vist taget mig sammen og strax skrevet, havde ikke Dit Brev meldt mig om Eders Konges Naade og venlige Sind mod mig, at han havde hdret og gldet mig med en Bog han selv havde skrevet, et poetisk Digt, men at Du havde sendt mig samme over Lund, jeg haabede hver Dag at Bogen skulde komme at jeg strax kunde lse den og da ieblikkelig skrive, men et Par Dage gik uden at jeg modtog den, saa skrev jeg til din Ven i Lund om endelig at lade mig erholde den saasnart den kom i hans Hnder og den kom, men netop frst samme Morgenstund som jeg om Middagen forlod Kjbenhavn. Jeg lagde Veien over Sor, den 28 Mai er det Ingemanns Fselsdag, den feirede jeg hos ham og der lste jeg da "Heidi, Gylfes Datter", men mere Tid levnedes mig ikke. Frst her i Rendsborg hvor jeg kom i Dag med Morgentoget, kan jeg faae skrevet; nu havde jeg ogsaa stor Lyst og Trang til at skrive min Tak til Kongen selv, men jeg veed han ikke er i Stockholm, dernst er jeg ogsaa uvis om dette mit Brev naaer Dig der, om Du er paa Landet eller paa Reise, jeg sender det imidlertid og haaber at Du snarest glder mig med en Skrivelse, sendt til "Mnchen post restante", og da erfarer jeg, om Du troer at det skikker sig at jeg skriver lige til Eders fortrffelige Konge; han har jo selv skrevet mit Navn paa bindet af den lille Bog og da jo ligesom allernaadigst tiltalt mig. Det har srdeles gldet mig at jeg har vret i hans Tanke, at han har forundt mig dette Tegn paa sin dle Velvillie; det har gldet mig, hos denne af Gud hit stillede udmrkede Mand, at see en varm digterisk Natur, Kjrlighed og Kjendskab til Nordens Saga-Liv. Jeg vidste ikke forud at Eders Konge ogsaa i denne Retning var begavet, Hans kongelige Fader og afdde Broder havde en riig Begavelse i Tonernes Verden. Men nu igjen til din hist interessante Bog om Swedenborg, den har sandelig ganske fyldt mig og den gamle Excellense Collin, som jeg laante Bogen, blev ligesaa varm ved Lsningen, han havde altid i Swedenborg kun seet en Drmmer, en Aandeseer og ikke den verdensdygtige Mand, Collin nskede ret at din Bog blev lst hernede af Alle, at Swedenborg, som hos Dig, kunde komme til sin fulde Erkjendelse. Tak for de andre Smaaskrifter, de aande alle en Friskhed, en Aandens Ungdom der gjr saa vel. Mine "ny Eventyr og Historier" har Du vel nu lst, jeg bringer neppe i dette Aar nogen ny Bog, men, vil Gud, kommer vel en saadan adaare. Nu reiser jeg over Eisenach til Mnchen, bliver der Juni Maaned ud, gaaer da ind i Tyrol, (der, i Oberammergau gives hvert tiende Aar passions Skuespil opfrte af Bnderne, iaar gjentages netop disse middelalderlige Fester og jeg agter at bivaane en saadan; siden besger jeg Schweitz, navnlig den lille By Le Locle paa Jurabjergene hvor jeg 1833 tilbragte en Maaned og nedskrev det meeste af mit Ungdoms Digt "Agnete". Jeg bliver saaledes i Bjerglandet til sidst i August og frst da tager jeg Bestemmelse om Reisen videre, denne afhnger ganske af om der bliver Fred og Ro i Italien; er det Tilfldet, da gaaer jeg til Rom hvor jeg bliver hele Vinteren, ellers tager jeg til Syd-Frankerige, Spanien eller endnu i Efteraaret, hjem til Danmark! - Hvilke ere dine Sommer Planer? Reiser Du og Din Hustru til Udlandet? Hvor deiligt om vi kunne mdes, siig mig dog endeligt og snart, Noget herom. Fra dine mange Venner i Kjbenhavn har jeg Hilsner, ligesaa fra gamle Ingemann, han og hans Hustru leve idyllisk lykkeligt ved deres Skovs i det smukke Sor, der nu ved Jernbanen ikke er saa stille en By som fr, nu i Pintse var her Besg af 500 Kjbenhavnere. Fra Enken Fru rsted kan jeg hilse Dig, hun og hendes Brn laante jeg din Bog om Swedenborg, de havde alt begyndt Lsningen - da jeg sagde Farvel og vare ligesaa interesserede. - Hils din elskvrdige Hustru og hendes Sster, gld mig snart med Brev og lad os oftere, end fr, ved Breve leve med hinanden

din trofast hengivne

H.C. Anersen.

[langs kanten:] Hvor i Verden lever Frederike Bremer?

Tekst fra: Solveig Brunholm