Dato: 23. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk hndskrift:]Basns ved Skjlskr den 23 December 1865

Kjre fortrffelige Ven!

Det er allerede over tre uger siden at jeg ved min Boghandler sendte Dig mine seneste Eventyr og Historier, jeg vedlagde et Exemplar for Hans Majestt Kongen; jeg stolede paa dit Venskab og er forvisset om at Du har overrakt Kongen det, ogsaa til Frken Bremer fulgte et Exemplar. Bring mig i naadig Erindring hos Kongen og den kongelige Familie og lad mig vide, om Du veed, hvorledes Hans Majestt har syntes om det lille Digt jeg skrev foran i "Mit Livs Eventyr", det jeg overrakte ham da jeg reiste; Du og din Frue syntes saa vel om det lille Vers. Mon Kongen har lst det?

Mit Ophold i Sverrig bragte mig megen Glde! inderlig tak for den Deel Du og Din dle Hustru bidrog der til. Paa Hjemreisen var jeg en Dags Tid i Lund hvor jeg ikke har vret i fem og tyve Aar; og Aarsagen til at jeg saa lnge ikke kom der, var det store Indtryk jeg bar fra hiint tidligere Besg, da fik jeg en Hyldest af Studenterne, jeg hdredes som jeg den Gang ikke kjendte til, og saa var jeg forlegen ved at komme der saasnart igjen! denne Gang var her endnu mere festligt og den nye Slgt nsten overgik den ldre; srligt rte mig at de atter sang for mig den samme Melodi, jeg ved Aftenens Serenade, fem og tyve Aar forud, frste Gang hrte; og da de nu seent paa Aftenen med Sang ledsagede mig hjem og vi sagde hinanden Lev vel, klang atter op til mig samme Melodi, jeg maatte grde der ved, jeg blev saa forunderlig bld og fuld af Tak til Gud der saa kjrlig og naadig fulgte mig. Efter min Hjemkomst har jeg af vor Konge og Dronning vret indbudt til Fredensborg jeg blev der fra den ene Formiddag til seent paa den anden, og fornam saa megen kongelig Naade og Hjertelighed hos hele den kongelige Familie. Min Reise til Portugal har jeg endnu ikke opgivet for i Vinter, derfor har jeg nu i hele sex Uger boet i et Hotel og er for en 14 Dage siden taget herud paa Landet hvor jeg fr Nytaar venter Brev fra Lissabon og er Sundheds Efterretningerne gode, da forlader jeg Hjemmet den 12 Januar.

Jeg begyndte min tidlige Jule-Udflugt med et Besg i Sor hos Ingemanns Enke; hun er endnu saa sjlefrisk men med Hrelsen gaaer det daarligt og Synet tager ogsaa af. her fra tog jeg til mine kjre Venner, Grev Holsteins paa Holsteinborg hvor jeg ret fler mig velkommen og velseet; den yngste af Brnene er min Gudsn. Veiret var endnu deiligt, hver Dag kunde jeg i Haven plukke Roser og Violer; Gangene inden Dre ere opvarmede, Slottets Sale hyggelige og med mange Billeder. Min Dagligstue frer ind til Slots-Capellet, Orgelet lyder ind til mig. Nu er jeg taget over til Basns, den gamle Gaard jeg har antydet i mit sidste Eventyr: "Lygtemndene ere i Byen", her bliver jeg Nytaar over og vil blive srdeles glad om jeg her fik et Brev fra Dig og hrte lidt om Dig og din elskvrdige Frue; hils hende og hendes Sster. Adresseer Brevet til mig ti: "til Etatsraad E. Collin, Dronningens Tvergade No 19 Kjbenhavn", saa sendes det mig strax hvor jeg er. Tak for det gamle Aar, gid at et godt nyt rulle op for os Alle!

Din trofast hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (Skjerk kopi)