Dato: 24. maj 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk hndskrift]

Lissabon 24 Mai 1866.

Kjre fortrffelig Ven!

Du seer af Overskriften at jeg er i Lissabon og her har jeg nu allerede vret i 14 Dage; sidst paa Ugen reiser Din Landsmand Ministeren Crusenstolpe hjem til Stockholm han har loved at bringe min Hilsen til Dig og din Frue, ligesom ogsaa dette Brev; men frst min hjertelige Tak for dine Skrifter, som jeg modtog i Kjbenhavn netop i det jeg stod i Begreb med Afreisen; jeg glder mig til, naar Gud vil at jeg kommer hjem, at leve med Dig i dine Vrker. Det var i Januar jeg forlod Danmark og gik frst til Holland, hvor jeg hos en Landsmand, en riig Kjbmand Brandt i Amsterdam, var indbudt at boe; jeg vilde blive der en Ugestid, men Besget drog ud i en heel Maaned. De fleste af mine Skrifter ere oversatte i det hollandske Sprog, jeg fandt mange Venner, der kappedes om at gjre mig Dagene til Festdage, mine Bger og mit Portrt saae jeg rundt om i Boghandlernes Vinduer; i Stads-Theatret var jeg af Directionen indbudt hver Aften til een af de bedste Pladser og de to betydeligste Forfattere, den gamle van Lennep, og den nu mest yndede: Ten-Kate, der paa Vers har oversat flere af mine Eventyr, vare srdeles elskelige mod mig! ogsaa i Leiden boede jeg hos en Ven, Hollands rigeste Digter: Kneppelhout frte mig fra Banegaarden til sit rige Huus, samme Modtagelse fandt jeg i Haag og her blev jeg i 8 Dage og var srdeles meget sammen med Baron Vrede, som jeg kjender fra Stockholm og Kjbenhavn, jeg bragte fra ham Eders Konges Portrt, fra Haag til Bryssel, det var nok en Present fra Kong Karl til Baron Manderstrm, jeg havde Billedet inde i Vognen hos mig og paa Grndsen slap jeg for at aabne [Pakken rettet til:] det, man troede mig paa mit Ord, og nu er Billedet hos Manderstrm. Ogsaa i Frankerige, som i Belgien fornam jeg at mine Skrifter vare mere kjendte end jeg drmte om; i Paris kom saaledes den bekjendte Boghandler Hetzel og lovede at srge for en god Gjengivelse af enkelte af mine Arbeider; ved ham kntter sig Bekjendtskab til Georg Sand, gamle Rosini besgte jeg, ligesom ogsaa Christine Nielsen, der sang med dramatisk Virkning Marthas Parti. Vor danske Kronprinds var i Paris og viiste mig stor Opmrksomhed og Velvillie, han tog mig med til Vddelbene i Vincennes, hvor jeg saaledes med ham fik Plads paa den keiserlige Tribune; min Fdselsdag den 2den April, kom den kjre Kronprinds selv hjem i mit Hotel for at lyknske mig. Med Paris tnkte jeg mig slap al Velvillie, og at jeg nu vilde staae alene, men ogsaa i Bordeaux samlede sig en heel Kreds om mig; mit Ophold der stod smukt omtalt i bladet la Gironde og sluttede med flgende: - "Andersen a reu a Bordeaux an chaleureux accueil dans toutes les maisons o il est all, et il a partout fait apprecier les qualits de son coeur, gales au moins aux dons brillants de l'intelligence que le ciel lui a departis. Le General Daumas avait gracieusement mis sa loge du Grand-Theatre sa disposition. Les Danois habitant Bordeaux ont t flatts des gards prodigues leur pote national".

I Bordeaux saae jeg Ristori som Medea, det var saa storartet, saa plastisk, det var den tragiske Musa selv der aabenbarede sig. Fr jeg forlod Frankerige havde jeg ogsaa en Hders-Overrraskelse, jeg fik Efterretning om at Keiseren af Mexico havde hdret mig med Comandeur Ordenen af Notre Dame de Guadeloupe. Det var min Bestemmelse at gaae med Dampskib fra Bordeaux til Lissabon, men Veiret blev ustadig, jeg frygtede Ssygen, og valgte at gaae over Land. Den Dag det franske Dampskib kom til Lissabon flaggede alle danske Fartier i den Tanke at jeg var ombord. I Madrid var jeg en Deel sammen med Baron Stedding, der vidst [!] har bragt dig min Hilsen, thi han reiste hjem til Stockholm, hils ham hjerteligt igjen og fortl ham lidt om min videre Reise som jeg nu skal fortlle; hverken han eller jeg flte os synderligt hjemlige i Madrid og mig forestod en hist besvrlig Reise i det Jernbanen ikke er fuldendt I to Dage og tre Ntter maatte jeg uafbrudt afsted det var vel ganske romantisk at jage med 10 til 12 klingende Muuldyr, over Stok og Steen i det klare Maaneskin, gjennem mennesketomme, de Egne, men yderst trttende; Mad og Drikke maatte jeg selv fre med. Frst ved Badajos havde jeg den gode portugisiske Jernbane og her kom jeg ligesom fra Middelalderen ind i den levende Nutid; Portugal gjr et hiest mildt og behageligt Indtryk. Sndag den 6 Mai naaede jeg Lissabon, hvor jeg en halv Miil ude paa Landet boer hos vor danske Consul Georg O Neill i et lykkeligt Hjem, han, to af hans Brdre og begge Snner tale Dansk og Svensk, her er aldeles hjemlig og paa Hiden hvor vi boe, lufter den friske Svind saa at jeg endnu Morgen og Aften finder det lidt for kjligt; Strax efter min Ankomst, kun faae Dage var gaaet, havde jeg den re at blive modtaget hos den regjerende Konges Fader, Kong Fernando, der i hi Grad var elskvrdig og naadig imod mig, selv frte han mig om i sin deilige tropiske Have, * og ved Afskeden trykkede han venlig min Haand; jeg skal nu snart see hans smukke romantiske Slot i Cintra, det ligger som et Acropolis hit paa Klippetinden. I Cintra trffer jeg ogsaa sammen med Bulvers Sn Lytton, der er ved den engelske Ambassade og hvem jeg kjender fra Kjbenhavn; jeg boer derude , hos een af Brdrene O Neill, der eier en deilig Villa riig paa Blomster og et Vandspring. Dersom Varmen tillader det da bliver jeg her vist lngere Tid og derfor beder jeg dig, kjre Ven, gld mig endelig med Brev, et langt, velsignet Brev som Du kan skrive det. Min Adresse er: Monsieur, Msr: Georg O'Neill, chevalier, consule du Danemarc a Lisbonne. Udst det ikke med at skrive, lad mig vide om din Sundhed og dit Befindende; lad mig hre om din Frue og vore flles Venner. Bring mig i naadig Erindring hos den kongelige Familie, min Tanke er saa tidt med Taknemlighed der. -

Theatrene i Lisabon har jeg endnu ikke besgt, men Gounods Faust og Flotows Martha ere de meest besgte, paa de mindre Theatre gives Melodramaer og "Zarzuellaer", det er en Mellemting af vor Vaudeville og den franske "Opera comique". Naturen rundt om Lissabon er en Blanding af den danske og den syditalienske. Hyldetret blomstre tt ved Granattret, Gaaseurten groer mellem det friske Grs og tt ved er en stor Flokke af Cactus hvor de rde Geranier og Passionsblomsterne hnge fram som Slyngplanter.

Her i Lissabon har jeg lrt at kjende en meget elskvrdig Familie Bergstrm, Manden er dd, Enken Portugiserinde, men hun og alle Brnene tale aldeles Svensk og have levet flere Aar i Stockholm; jeg har ogsaa lrt at kjende den betydeligste af de portugisiske nulevende Poeter: Castilho, han har fra sit 6 Aar vret blind, hans Kone er Portugiserinde, men hendes Fader var i mange Aar Consul i Helsingr, der har hun lrt Dansk og ved hende Hjlp har Manden oversat et par Digte af ehlenschlager, Baggesen og Boye. For ieblikket arbeider Castilho ved sin Sns Hjlp, paa en portugisisk Gjengivelse af Virgils "Georgica". - Men nu er du vist trt af mit lange Brev! Gud bevare og glde Dig! forund mig snart en glad Skrivelse! Din trofast hengivne

H. C. Andersen.

Til Skalden, Bernhard v. Beskow,

Kammerherre, Ridder & & &

* [langs kanten:] Her er Blomster fra et et Tr: Bougainville, som jeg fandt der

Tekst fra: Solveig Brunholm