Dato: 16. april 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Lars Hierta
Sprog: dansk.

[ikke gotisk håndskrift, på brevpapir med påtrykt "Mardi", nøjagtigt det samme som i Brev, dér med jeudi!] 16 April 1839

Høistærede!

Tak for Deres venlige Brev! samme dag jeg modtog det, skrev jeg igjen med den berømte Violoncellist Kellermann, der vilde til Stockholm, men sm jeg nu, efter Aviserne seer, har forandret Reiseplan og for det første er gaaet til London. Imidlertid er Pakken med Bøgerne indtruffet over Helsingøer, og jeg kan ikke nok som takke Dem for Deres store Godhed, Romanerne ere saa godt oversatte synes mig, og saa smukt udstyret, at det ret har glædet mig og hvad Børne-Eventyrene angaaer, da forekommer det mig, og flere af mine Venner, som om de havde vundet i Naivitet! Det svenske Sprog har noget ganske Eiendommeligt for denne Digte-Art. "Rike og fatig-Pelle" ere et Beviis derpaa. Til Oversættelse for næste Hefte troer jeg især at maatte anbefale et af mig som bærer Navnet: "den standhaftige Tinsoldat" og findes i 2den Samling 1ste Hefte; et større Eventyr og mere beregnet for Ældre, tager jeg mig den Frihed at pege paa om det ikke turde bedst høre hjemme i "Läsebibliotheket" nemlig Eventyret: Den lille Havfrue. - Mit nyeste Drama "Mulatten" er nu antaget til Opførelse paa det kongelige Theater hvor det for Øieblikket indstuderes og vil blive givet saasnart Oehlenschlægers Aladdin, der som De maskee veed, nu første Gang bringens paa Scenen, er opført. Et læseligt Manuscript skal meget snart blive Dem tilsendt. Jeg har anvendt stor Flid paa Versene og ønsker dem derfor i gode Hænder, noget Deres Smag og gode Villie vil sørge for; skulde ikke Dahlgreen vilde oversætte den? jeg tør troe at dette Stykke paa ethvert Theater vil tage sig ud, naar man kun har Skuespillere, som kunne sige Vers; skulde Mulatten komme paa Stockholms Theater, det vilde være mig en Glæde jeg ikke nok kunde udtale Dem. Glæd mig imellem med et lille Epistel, og dersom De ønsker det, skal jeg med Fornøielse give Dem nogle Artikler om hvad der lever og rører sig i vor æstetiske Verden.

Af de utallige Sange der ere skrevne til Thorvaldsen ved de mange Fester Kjøbenhavnerne have givet for deres store Landsmand, har jeg den Fornøielse at just een af mig har vakt Opmærksomhed, den er endogsaa gaaet over i tydske Blade, da jeg ikke veed om den derimod er flaggret over Sundet og kommet dem for Øie, vil jeg afskrive den her til Deres Gjennemlæsning, den blev skrevet itl Thorvaldsen i Anledning af hans første Besøg i Studenterforeningen hvor han,d er aldrig har været Student, blev optaget, som æres-Medlem. (Det var just i October, den Maaned hvor Examen artium falder.

#

October bliver man Student,

At sige, naar man staaer sin Prøve,
Kan Græsk og Romersk excellent,
Samt Archimedes Kunst udøve;
Fortælle snildt hvad Clio skrev –
Alt har vi skikkeligt forklaret,
Men Du fik stoltest Borgerbrev,
Thi Du i Marmor svared'.
#
Du blev Student, og Du kan troe,
Just i October maa det være.
Du hugged' Dig igjennem jo
Saa Talemaaden kom til Ære.
"Hvad giver op Du af Homer?"
Blev spurgt og man jo vented´ Blade;
Da formed' Du til Liv i Leer
Den hele Iliade.
#
Det Sprog Praxiteles har talt,
Det talte Du, som ingen Anden,
Hvad Flaccus har i Toner malt,
Du plastisk gav, Du fatted' Manden.
Du dristig Skjønhedscirklen slog,
Beregned' alle Former nøie,
Og i Historien Du tog
Jo Clio selv den høie.
#
Man spurgte Dig i Christendom,
Og Du lod Stenen for Dig tale;
See Christus i vort Tempel kom,
Med Kraft og Mildhed at husvale.
Svar gav Du i Astronomie
Saa selv Copernicus gjenleved';
Dit Marmor-Ord er Poesie,
Slig Stiil har Du os skrevet.
#
Dansk og Latin med Marmor-Ord,
Du talte, saa det Døde leved'.
De bleve hørt i Syd og Nord,
Stolt Danmarks Moderhjerte bæved'.
Den yngste Kreds Du om Dig seer,
Hvert Øie er en Glædes Kjerte.
Hvo elsker og beundrer meer,
End just det unge Hjerte!

- See det var den Vise! nu Lev vel!, og glæd mig med Brev! altid bliver jeg Deres af Hjertet hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm