Dato: 14. august 1860
Fra: Fredrika Bremer   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: svensk.

Naxos d. 14. Aug 1860

Kunde jag flyga did min ande ville, så skulle De, käre och vördade Vän snart se mig på Sorö, i Deras idylliska hem, [...]

Hvar är vår Andersen? Jag har alldeles förlorat hans spår sedan jag kommit så långt i Öster. Jag innesluter ett litet bref till honom som jag beder Dem hafva den stora godtheten låta tillkomma honom. Jag lefver i Athen med Holsteinare och älskare af Danmarks litteratur, synnerligen af Deres romaner och Andersens sagor; [...]

Lef väl vördade och dyrbare vän! Må De och Deras Lucia städse behålla i vänligt minne den som städse förblifver Deras tillgifna och tacksamma Väninna

Fredrika Bremer.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter