Dato: 28. december 1822
Fra: Fonden ad usus publicos   Til: Frederik VII
Sprog: dansk.

Allerunderdanigst Forestilling.

Theater Directionen har tilskrevet Directionen for Fonden ad usus publicos, at der i Aaret 1819 meldte sig for samme et ungt Menneske, navnlig Hans Christian Andersen fra Odense, for at vorde ansat som Skuespiller ved det Kongelige Theater, og iflge allernaadigst Befaling desangaaende maatte Directionen afgive en allerunderdanigst Betnkning. Da hans Udvortes var ham aldeles imod til at komme frem paa den Bane, forsgte han i et Par Aars Tid at gjre Tjeneste som Chorsanger, dog uden at erholde nogen Ln derfor. Da han ogsaa dertil aldeles intet Anlg havde, tilkjendegav Theater Directionen ham ved forrige Saisons Slutning, at han ikke lngere kunne(!) deeltage i velserne paa Syngeskolen. Hans Hang til Theatret bragte ham til, under hans Ophold her, at gjre adskillige Forsg som dramatisk Digter, Forsg, som, skjndt de allevegne rbede det unge Menneske, der var ganske blottet for Kundskaber, ligeindtil Kundskaber i Modersmaalet, dog tillige rbede umiskjendelige Digter-Anlg. Et Par af disse dramatiske Stykker indsendte han til Directionen i Haab om at faae dem opfrte. Da bemeldte Andersen, der er aldeles blottet for Formue, og levede kun af privat Godgjrenhed, som hans godmodige Characteer forskaffede ham, vilde blive ulykkelig og tabt for det borgerlige Selskab, hvis han saaledes vedblev at hendse sin Tid, og der tvertimod var grundet Haab om, at han, videnskabeligen dannet, kunde vorde en nyttig Borger, forestillede Directionen ham den litteraire Afvei, hvorpaa han var kommen, og lovede ham, at den allerunderdanigst vilde anbefale ham til at erholde allernaadigst Understttelse for at kunne studere, hvis han udelukkende vilde anvende sin Tid og Flid paa de ndvendige Skolevidenskaber. Han modtog Directionens Tilbud med Glde, og paa Grund af Deres Majestts allernaadigste Yttring i denne Anledning til Etatsraad Collin, paa hans forelbige mundtlige allerunderdanigste Beretning derom har Theater Directionen foranstaltet, at han sidst i forrige October Maaned, da Skoleaaret allerede var begyndt, blev optagen i Slagelse lrde Skole, hvor han ved Universitets Directionens Medvirkning nyder fri Underviisning.

Iflge den fra Rector Meisling indhentede Underretning formeenes Huuslye, Kost, Vask, Klder og Bger etc. for ham i det mindste at medtage 350 Rbdlr. aarlig. Dersom Deres Majestt altsaa vilde bevilge indtil 400 Rbdlr. Sedler aarlig i 3 Aar, i hvilken Tid han i sin Alder (17 Aar) vel vil kunne vorde frdig til Academiet, haaber Theater Directionen, hans timelige Lykke derved er grundlagt. Paa Grund af Forestaaende vover undertegnede Direction allerunderdanigst at indstille:

at der i tre Aar maa af Fonden ad usus publicos udredes indtil 400 Rbdlr. Sedler aarlig til bemeldte Andersens Ophold og Underviisning i Slagelse lrde Skole.

Directionen for Fonden ad usus publicos d. 28de Deccbr. 1822.

E. G. Schimmelmann.

J. S. Msting.

-

Approberet 31. Decbr., idet Summen dog nedsattes til 350 Rbdl. Ved Reskript af 19. Aug. 1826 forlngedes Understt- telsen paa 2 Aar efter Ansgning af Etatsraad Collin.

Novbr. 1828 paa endnu et Aar efter Ansgning af samme.

Jvfr. 13. April 1833.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost