Dato: 26. januar 1869
Fra: I. C., Jacobsen   Til: Carl Jacobsen
Sprog: dansk.

d 26 Januar 1869

Kjre Carl !

Jeg har med stor Interesse lst det frste Afsnit af din Rapport om Maltgjreriet i Skotland. Det er desvrre ikke nogen ugrundet Klage, at der er saa mange knkkede Korn i x) det danske Bg, isr i dette Aar. Jeg maa derfor cassere mange Partier af det ivrigt smukkeste Bg. Det er Maskintrskningens Skld. Derimod har jeg ikke bemrket, at de halvgjennemsigtige Kjerner spire anderledes eller give mindre sprd Malt end de, der ere mere hvide og melede i Brudet, naar man kun lader Bladspirene gaae langt nok tilbage, omtrent 3/4 af Kjernen. De omtalte Korn ere ganske vist ikke mere ggehvideholdige end de andre, der ere voxede paa samme Agne, men deres sregne Beskaffenhed hidrrer sikkert kun fra en mindre Grad af Modenhed.- Man hster hos os sdvanligt Bgget temmelig tidligt, hvorved det bliver lsere i Farven og mere tndskallet. I sidste Aar standsede Vegetationen meget brat paa Grund af Heden og Trken, det blev, som man siger, skollet af Solen og derfor er p langs x) Jeg siger som de Fleste med Molbech det Bg, ikke den Bg
s. 2
der i Aar saamange "Skolmodne" Kjerner deri. Hos mig spirer det dog fortrffeligt og er frdigt i 8-9 Dage. Det faaer i Reglen 80 timers Udbldning, men bliver saa strax spredt paa Loftet og ligger ikke i cauch; det bliver heller ikke stnket. Temperaturen holdes i den hidsige Periode, 5te-6te Dag paa 14 R og stiger senere til 15-16 (gradtegn).- For saavidt muligt at undgaae Muggenhed i de brudte Korn, giver jeg det rigelig Ventilation og holder Grdemaltet i noget tkkere lag, for at vedligeholde den forndne Varme. Stbvandet bliver hos mig kun fornet 1 Gang daglig i de sidste Dage, men det friske Vand bliver indladet i det ene Hjrne og Udlbet er i det modsatte og Udlbshanen lukkes ikke fr det friske Vand begnder at strmme ud. Naar dette ikke forslaaer til at holde den ilde Lugt borte af Stbet, giver jeg det sidste Gang frisk Vand kort fr det skal lbe trt. Mit Vand er fri for organiske Bestanddele. men temmelig kalkholdigt og gibs holdigt, hvilket ikke Skader.-
s. 3
Ere alle de forskjellige Bgsorter, der bruges hos Younger af 2 r. Bg eller ere de tildeels 4 r. eller 6 radede ?-------

Da Du har omtalt de Meddelelser, Du jevnligt har gjort Bourgeois, har jeg lnge ventet at see, at han havde benttet dem til en eller anden Artikel. Nu seer jeg af dit Brev at det er skeet og det skal fornie mig at lse din Afhandling, naar det Nummer, hvori den findes med det Frste kommer hertil. Dersom jeg skrev Fransk med tilstrkkelig Lethed og hvis jeg havde havt Tid, havde jeg flere Gange havt Lst til at sende ham en Artikel om mine Erfaringer. Nous verrons peut-tre plus tard.- Prisen paa mit l blev forhiet til 10 rdl i Efteraaret, da Bgpriserne, langtfra at blive billigere end ifjor, tvertimod bleve hiere.

Dersom jeg ifjor havde vidst, at det dog vilde blive ndvendigt, at forhie Prisen i Aar, havde der vret al Anledning til allerede at gjre det dengang, men man maa jo handle efter Sandsnlighedsberegninger.
s. 4
Nu er Actieselskabet for Aldersro Brggeri oplst og Grosserer Owen har overtaget det Hele for 45%.- For tiden troer jeg ikke, at han brgger andet end ordinairt hvidt l, men saasnart det vil vre Mere end det Allertarveligste at fortjene ved baiersk l, vil han sandsnligviis atter forsge paa at kile sig ind ved at give Rabat underhaanden.

Jeg og Heymann maae derfor holde vor Priis saa lavt, at Owen ikke kan underslge os, hvilket nu er ham umuligt, uagtet Prisen er 10 rdl pr Tnde.- Endelig have vi i de sidste Par Uger faaet saamegen Frost, at jeg har kunnet optage Iis - dog kun 2 4" (tommer) tk.- Veiret har hidtil vret saa mildt, at jeg har maattet svale med Iis endnu efter Ntaar og alle mine Iis Beholdere vare nsten tomme. Det var derfor paa hie Tid, at der kom ne Iis og jeg har allerede faaet saa meget, at jeg kan hjlpe mig for i Aar, men jeg haaber, at faae alle Beholdere heelt fulde, saa at jeg har Forraad for 2 Aar.- Da det endnu kun er en forholdsviis ringe Deel, der
s. 5
er fldt i de sidste Sommerkjeldere, medens Veiret var saa mildt - 3 4 R - haaber jeg, at det ikke har nogen Nd med llets Bevaring, isr da jeg herefter kan holde Kjelderen paa 0 (gradtegn) og har saamange Afdelinger, at jeg kan flde meget langsomt i hver enkelt.-

___________________________

Paa Fredag skal jeg have mit sdvanlige Rigsdagsselskab, hvor jeg bl.A. seer Prof Clausen og Hyen, David, Jonquires, Tuxen, Capt. Hammer osv. Marstrand og H.C. Andersen gik jeg derimod glip af.-

Ved den Leilighed skal den Portvin og Sherry, Du har sendt mig, gjre Honneurs . Der bliver som sdvanligt Musik fra Galleriet, hvoraf jeg har forlangt en god Deel af Mozart, hvis Trlleflite jeg glder mig til at hre imorgen.- Politiken har nu saa lidet Interessant og Gldeligt at jeg foretrkker, at give mine Fester et overveiende sthetisk Prg, hvilket ogsaa snes at falde i mine Gjsters Smag. Det fornier mig at Du skal paa Skotsk Bal paa Fredag. jeg haaber, at det ikke er lutter Brolggerjomfruer, Du faae at dandse med!
s. 6
De ndelige skotske Misses skulde vide hvorledes Du omtaler deres Fdder!

Lev vel !

Din J.C. Jacobsen

P. S. Jeg modtager her i Brolggerstrde, i det ieblik jeg vil bringe dette Brev paa Posthuset, dit Brev fra i Tirsdags hvorpaa jeg skal svare en af det frste Dage.- Nu har jeg kun Tid til at tilfie denne Eftyerskrift og at lgge en n Convolut om Brevet.

Din J.

Tekst fra: Carlsberg Group