H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Louis Bagger 4. januar 1872

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 4. januar 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Louis Bagger

Kjøbenhavn den 4 Januar 1872.

For nogle Dage siden modtog jeg Deres kjære, velkomne Brev, vi ere nu traadte ind i et nyt Aar og jeg skynder mig med at give Tak og hjertelig Hilsen. Saa ofte har De været i min Tanke fra Sommertiden til nu ind i Vinteren, tidt vilde jeg skrive, men saa kom der Eet iveien, saa et Andet og begynder man først med at udsætte, ja saa voxer Udsættelsen og man bliver vred paa sig selv. Derfor Tak og atter Tak fordi De skrev og har mig saa varmt og hjerteligt i Tanke. Det glæder mig meget at De og Hr Scudder have lært hinanden at kjende, at de ere blevne Venner og at De udtaler Dem saa inderligt og godt om ham, det svarer saa ganske til / den Forestilling jeg har gjort mig om ham. Med inderlig Fornøielse hører jeg deres gode Dom om hans Oversættelse, De som kan saa godt Engelsk og forstaaer det Danske fra Grunden af. At der i Hr. Scudders Gjengivelse af mit Livs Eventyr det han fik tilsendt i Manuskript, er indløbet Misforstaaelser og flere Sted- og Person-Navne ere urigtigt givne, er saa rimeligt, men nu ville disse Mangler blive afhjulpne i det De gjennemseer Bogen til den nye Udgave. Jeg kan ikke være heldigere stillet end at det er Dem og at De og den kjære Hr Scudder ere gode Venner. Hils ham hjerteligt! siig ham ret hvor høit jeg skatter ham. Ja De vil forstaae jeg tidt føler en levende Lyst efter at komme over til det mægtige Amerika, trykke mine Venners Haand, lære at kjende / disse og det storartede Land. Det er ikke lang Tid siden at jeg ved Hr Scudder fik en Indbydelse fra mine Forlæggere derovre, Tilbud om fri Reise og den hjerteligste Modtagelse men jeg kommer neppe; i det mindste, som jeg skrev til Hr Scudder, Bestemmelsen der til vil jeg allermindst kunne sætte ved vor Vintertid, naar Sneen fyger og Stormene raade; næsten hver Morgen læses om Strandinger, nei faaer jeg engang Mod paa det, da maa det være i Sommertiden, naar Luften her hjemme er mild, Havet blankt og blaat. De, kjære Ven, skriver jo rigtignok at Reisen fra Europa til Amerika, kan være stille og behagelig som en Tour fra Charlottenlund til Kjøbenhavn, ja vistnok er det mueligt, men ikke til at stole paa; min Phantasi viser mig altid de mægtige Bølger jeg har seet i "spansk Sø", og dertil / Synet af det brændende "Austria". Her til kommer nu ogsaa at uagtet jeg i Sindet er ung og frisk, saa er jeg dog i Skindet en gammel Karl, snart fyldt de 67. I de sidste tre Maaneder har jeg været medtaget af en stærk Forkjølelse, Smerter over Lænderne og stor Træthed, det er dog Forkyndelse af: "Den gamle Mand." De spørger mig om der er Nogen af de yngere danske Forfattere, jeg kan anbefale dem at oversætte, tilvisse, der ere flere: Thomas Lange har skrevet en interessant Fortælling: "Aaen og Havet", men hvorvidt at Tendensen og den hele Digtning ligger for Amerikanere veed jeg ikke. Her er den unge Student Johan Krohn, Huuslærer hos Grev Moltke-Bregentved, han har iaar leveret et lille Bind "Børnehistorier", de ere saa friske og qvikke, at jeg er forvisset om at de maa tiltale i et hvert Land. Krohns Broder / Pjetro er en god Tegner og har leveret Billeder til denne Bog og flere. Jeg sagde til den unge Forfatter at jeg vilde anbefale til Dem hans lille Bog, som jeg da fik at sende Dem, men vi tage først det større tunge Bind af og nu sender jeg Dem de trykte Ark i Krydsbaand. Een af Historierne "Hans fra Volden" anbefaler jeg særdeles. Ogsaa Carl Andersen har iaar leveret ret smukke Genre-Billeder. Jeg skal imidlertid naar jeg igjen skriver, give mere riigholdig Besked i denne Sag. Om jeg husker ret, sendte jeg dem da jeg var i Norge, et af Christiania Blade hvori min Fest var skildret, jeg sendte det i Krydsbaand, ligesom jeg ogsaa i disse Dage har sendt dem, paa samme Maade, to Nummere af ilustreret Børneblad, hvori staae to Smaastykker af mig. Har De modtaget disse? Om min Fest i Christiania har De læst i Berlingstidende, seer jeg af Deres Brev! det var tilvisse deilige Dage for mig / der oppe: Veiret var smukt, alle Mennesker kom mig saa hjertensgode imøde og den kjære Børnstjerne Bjørnson var ret som en Broder mod mig, han var saa blød, saa blid saa trofast og deeltagende; - jeg begriber iøvrigt ikke hvorledes jeg holdt ud hele tre uger at være paa færde, ligesom at gaae fra Fest til Fest. - Aaret som gik, dette tunge blodige Aar i Verdens Historien, bragte mig mange lyse Dage, som Gud saa forunderligt, naadigt forunder mig; til een af disse Glæder regner jeg den at jeg fik et velsignet langt Brev fra Jenny Lind-Goldschmidt, næsten i 20 Aar have vi ikke skrevet hinanden til; en musikalsk rigtbegavet ung Svensk Hr Hægg fik Jenny Linds Stipendiet paa et Aar, jeg saae den unge Mand daglig i Kjøbenhavn hvor Niels Gade tog sig særligt af ham og udvirkede at Stipendiet blev forlænget paa hele tre Aar; han skrev til Jenny Lind, / og i et af hans Breve lagde jeg en lille Skrivelse til den ædle, kjære Jenny Lind Goldschmidt og hun sendte mig da et rigt rart Brev, med samme søsterlige Sindelag som i Ungdoms Tid. Hun tilbringer med sin Mand og to Børn, denne Vinter i Florenz; den ældste Søn studerer i Oxfort, Datteren har en smuk Sangstemme og den yngste Søn er meget musikalsk, - Seer De i Amerika Christinae Nielsen, da bring hende en Hilsen fra mig, ogsaa Robert Watt vil De venligst hilse; jeg har med stor Deeltagelse læst hans udmærkede, levende Skildring af Chicagos Brand. - Den nye Ballet af Bournonville: "Et Eventyr i Billeder" er nu allerede flere Gange givet; første Akt tiltaler meest, den er poetisk smuk og af Virkning i den er et Par Illustrationer til mine Eventyr. En gammel Bedstemoder sidder med Eventyrbogen og læser for 10 Smaabørn, over hendes Hoved hænger et stort Skilderi og medens hun læser / glider Billedet bort og i Rammen viser sig Eventyrbillederne, saaaledes "Storkene", "Tommelise", "Nattergalen", "Den grimme Ælling", først som lille og grim, derpaa som prægtig Svane, "Den lille Havfrue", "Ole Lukøje" og "Engelen", Billederne er transparante og givne af vor unge Teater maler Güllich. - Men nu slipper Papiret! jeg vil derfor slutte med de bedste Ønsker for Dem i det nye Aar og at de i dette engang imellem vil glæde mig med Brev, som jeg da snarest skal besvare. Lad mig vide, som De har lovet, hvad man synes om mit seneste Eventyr, "Den store Søslange". Jeg havde ventet at faa det trykt i Magazinet for December, men det er nok ikke blevet Tilfældet, jeg holdt den danske Original tilbage fra Pressen til henimod Julen, da kom den i "Illustrererede Tidende" og jeg har stoer Glæde af denne lille Digtning. Hjertelige Hilsener til vor Ven Hr Scudder og Alle som have Godhed for Deres hjerteligt hengivne H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm