Dato: 2. juli 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

120. Til E. Collin.

Gisselfeldt den 2. Juli 1842.

Kjre Ven!

Da Hr Schmidt just reiser ind til Byen vil jeg benytte Leiligheden og give Dem et Epistel! - Veiret her ud var ret taalelig, ingen Regn men en skjrende kold Blst; vort Klima maa nu vre saa forbandet det vre vil, altid faaer det Roes! paa Dagvognen sad en Mand og velsignede Blsten: vi maa takke vor Herre for den! sagde han, thi blste det ikke saa galt, saa havde vi hele Dagen en styrtende Skylle! Det var den sidste Juni, sidste Dag i Skjrsommer, jo den skar rigtig nok! lavt grnt Korn, et Par Piletrer ved en Grft, det er Naturen til Kjge, her nd vi Suppe og een af Kjge-Hns; vi fik her en Madam op, som kun talte om Det dende Barn og Mulatten item noget fiint Lrred hun havde lagt hen til sit Liigti. - I Rnnede ventede mig Grev Frederiks Vogn, saa jeg alt Klokken 5 var paa Gisselfeldt hvor den gamle Grevinde og hendes nrmeste Kreds toge srdeles venligt mod mig, ved Middagsbordet traf jeg Vegener, som var meget livlig; fra Vinduet saae vi i Kikkert lige ind i hans Huus, der ligger pynteligt og smukt midt i Skoven, jeg lber i Dag derover og siger god Dag! - Jeg har et smukt lyst Vrelse i Stue-Etagen med en smuk Udsigt, en kongelig Opvartning, der gaaer saa vidt at Tjeneren, han er rigtig nok, som jeg hrer, ganske ung i Tjenesten, siger om Aftenen naar han har lyst mig paa mit Vrelse, underdanigst god Nat! - Igaar havde vi et evigt Byge-Veir, saa jeg ikke fik spadseret meget. Grevinde Elisabeth reed imidlertid Tour og spurgte mig om jeg ikke reed med, men jeg svarede at jeg kun reed i Bjergene; hun var jo istand til at vise sig som bedre Rytter end jeg - troer De ikke! - Siig til Deres Kone at jeg lser herude en engelsk Roman af Maryat, som interesserer mig meget, den kaldes: Joseph Rushbrook, hun kjender den vist! Luften er kold, det er som var det Vinter, jeg er nr ved at bilde mig ind at det Grnne paa Trer og Buske kun er ienforblindelse, det er Riimfrost og Sneeflokke der sidde paa Grenene og ikke grnne Blade! o hvo der dog var i Spanien, ja man maa rgre sig spansk grn ved ikke at kunne komme der! Hils Brnene! min egen lille Vulle, Ssteren nolimetangere, eller som hun ogsaa kaldes: Funz; Gerda og Hr. Jonas! Paa Mandag seer De jo Karussen i Pretret og skriver mig strax om Tirsdagen til (per Ringsted); jeg bliver paa Gisselfeldt til Torsdag den 7de og paa Bregentved til Torsdag den 14de og gaaer da til Kiel, men De hrer naturligviis fra mig, medens jeg er paa Bregentved. Hils Deres Forldre og Sdskende, de Norske og ikke at forglemme Jonna og la bella divina di Elsenora!

Men jeg maa ende dette Epistel, Schmidt skal afsted! Siig til Deres Sster Ingeborg at hun skal i nste Uge faae Brev! og Jette Boie - et med Flelser!

altid Deres trofaste hengivne

H. C. Andersen.

E. S

I Aftes havde vi et skrkkeligt Uveir, Lyn paa Lyn, det rullede, som om Thor og Fader Zeus havde Stevne ved Peter Oxes Gaard!

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin