Dato: 28. marts 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Paris 28 Marts og 2 April 1843

Kjre Jonna!

Du kan troe jeg blev glad ved at modtage Dit lille Brev, som Theodor bragte mig og dobbelt glad ved at vide, hvor gjerne Du seer nogle Ord fra mig! nu vel da, jeg skriver gjerne og her er det frste Beviis derpaa. Du paalgger mig at jeg skal vedblive at sige Du til Dig, og det saalnge jeg har dig kjr; ja men saa bliver det jo paa Livs Tid! mine sidst hjemsendte smaa Breve har Du vel lst, og saaledes af det til Augusta hrt om Indbydelsen til Oldenburg, som der dog nppe bliver noget af; en lignende har jeg til Luzern, hvor en Baronesse Bornstedt svrmer lidt for strkt for mig. Du kan tnke, at i en stor Salon hos Grevinde Pfffer drog hun mig lige hen i den fliels Sopha og lod mig tage Plads ved sin Atlaskes Side - hun var nemlig i det sorteste Sort med Juveler og her holdt hun min Haand og trak Balzac, Digteren, ved hans Haand, saa han ogsaa kom paa Siden af hende, og saa udbrd hun: jeg lykkelige, jeg skammer mig ved at vre mellem to af vor Nutids strste Mnd! "La baronne! sagde jeg med et straffende Blik og udviklede, Alt paa Fransk, hvor ubetydelig jeg var. Du kan troe jeg kan udfolde mine franske Vinger. Af alle Danske her taler ungtelig Lehmann bedst Fransk, jeg daarligst, men Lehmann selv nsker sig min Smidighed i at voltigere igjennem en Conversation med det jeg kan. Du veed jeg har endogsaa talt med Rachel, hun som af Alle her i Paris bedst taler den franske Tunge; men jeg var ikke forknt; jeg tnkte, som saa: godt Fransk kan hun hre hver Dag og selv levere det bedste, men min fransk er original, og hun maa see, hvilken Uleilighed jeg har for at gruppere Ord der kan aabenbare hende mine Tanker! somme Tider snakker jeg mig ogsaa fast, men saa siger jeg: voila c'est tout, og saa lader jeg den Anden faae Ordet. I kjender mig saa godt hjemme, men i kjender mig dog ikke ude; de Collinske Sprog-Anskuelser ere ogsaa for strnge og / ikke Verdens almindelige. Jeg vilde ret nske at Du og Jette Boye var her, hvor vi skulle trave om. Den hele By bestaaer af Boutikker, vor Herre maa vide hvo der kjber, thi alle Mennesker synes at slge! 16 til 20 Theatre har man hver Aften at vlge mellem og dog er det hndet mig nogle Gange at uagtet jeg vilde, har jeg ikke kunnet drive en Billet op, Alt har vret udsolgt paa de 3 a 4 Theatre jeg har lbet til, en saadan Interesse have Pariserne for Komedie. Du lser vel Brevet til din Bedstefader, det om Theatret.

Du vil da hre mere end jeg her fortller.

Hils Holst fra mig, husk ham paa, hvad jeg tidligere har skrevet ham til om, at de Exemplarer der er udkommet af ny Portefeuille, siden jeg reiste maa han endelig gjemme til mig, eller lade dem sende til din Bedstemoder der da holder dem samlede for mig. Siig til din Moder at hun husker jeg fra Breitenborg skrev hende frst af Alle til og at det var et meget langt Brev der nok kunde fortjene et lille igjen. Fra Bunzen har jeg mange Hilsener til Dig, du faaer i eet af mine Breve nogle Ord fra ham, sagde han. Jeg er i disse Dage noget cholerasyg, det gaaer mig i Paris som da jeg var her forrige Gang, jeg kan ikke taale Seinevandet; Paris er den eneste By hvor Flodvandet genere mig! - Jeg ender disse Linier paa min Geburtsdag, den gaaer meget stille af, Ingen vide den og Ingen hjemme velsigne mig med Breve, dog jeg er jo i Paris! Den er ganske broget, nu har jeg tilbragt een Fdselsdag i Italien, een i Grkenland og een i Frankerige skulde jeg ikke drive det til et Par Lande til! jeg troer det og du veed Troe kan fltte Bjerge. Den frste April reiste Theodor med Orla Lehman, de gik til Chalons, derfra ombord paa et Fransk Dampskib til Toulon, da paa et nyt Dampskib til Marseillie og derfra med det Dampskib, der lber hele Kysten op til Genua, Livorno &; Lev nu vel, din gamle trofaste Ven

H. C. Andersen

hils Brdrene!

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 24-25)