Du har sgt p: kjrlighed

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Nr. 99. Fra Henriette Wulff. Kjbenhavn d. 7d April 43.

I Morges modtog jeg et Brev fra Dem kjre Andersen, og De seer hvor meget det har gldet mig, at jeg strax giver mig til at besvare det, strax maa takke Dem derfor. Det var dog engang et dejligt Brev, og hvor De er lykkelig, og hvor jeg glder mig ret inderlig derover at det er Dem der har det saa godt; hvor mangen Anden kunde jeg nsten misunde at have lrt at kjende Alexandre, men Dem kjre Andersen under jeg saa gjerne Alt Alt Godt! Det har formelig oplivet mig, og ret meget trngte jeg dertil, der sidder syg og triste i denne ynkelige Bye. Dog nok om mig, men til Dem igjen. Hvad De siger mig om Marmier har ogsaa ret gldet mig, hils ham ret, jeg troer jeg paa Deres Opfordring skriver ham et par Ord her inden i, skjndt han skylder mig Svar og Brevskab efter Lfte, men det vil vi ikke tage for nje, da jeg virkelig saa godt kan lide ham, og holder ret af ham. I Dag, da jeg modtog Deres Brev sad jeg just og lste Alexandres La Speronare1362 eller som han kalder den ogsaa voyage en Italie , den er gandske fortrffelig, siig ham dog fra mig, at jeg elsker ham, og er ham saa taknemlig; han er min bedste Lge, thi er jeg syg paa Legem og Sjl, naar jeg da lser ham forsvinder hver en Pine, og jeg fler mig glad og styrket. Det er virkelig en vidunderlig Kraft han har! Hvor glad blev jeg ikke da De sagde, han vilde komme her, - men frst om 2 Aar, ach Gott, hvor er man saa. Og Victor Hugo, ogsaa ham har De vel seet nu? Hvor De er lykkelig! Har De seet Dumas's tykke smukke Kone?1363 Er han ikke magels livlig, og vist ligesaa gemthlig og vittig tillige, som han er i sine Skrifter ja han er Noget af Alt det Bedste!

Hilsnen til Thorvalsen skal jeg bringe, og faae Een igjen til ham. Og Rachel! ja hun er vist gandske magels elskvrdig, tak for Alt hvad De fortller mig om hende. - Om denne Bye her , vil jeg ikke sige et Ord, De kjender den, og den er uforandret i enhvr Henseende, det lidet Bynyt og Sludder her kan vre, har vel Andre fortalt om, jeg veed Intet, og har derfor Intet at fortlle. Agnete er ikke gaaet endnu naar jeg seer Adler sprger jeg ham om, naar den gaaer. - Ole Bull1364 er her i denne Tid, har givet en Concert, hvor han gjorde stor Lykke, i Aften spiller han igjen i Ridehuset, han har atter forandret sin Maneer, men til det Bedre, jeg spildte en munter Whist med ham i Aftes hos gamle Adam, og Bull forekom mig ogsaa i sit selskabelige Vsen langt roligere og elskvrdigere, end da jeg kjendte ham i Rom.

d. 11t April.

Siden sidst jeg skrev, har jeg vret syg, gode Andersen men vil nu ikke lnger opstte at ende dette og sende det bort, skyndt jeg kun har faa Krfter; og ikke kan skrive saa muntert som jeg gjerne vilde. Brevet til Frue Lesse1365 bragte jeg selv to Timer, efter jeg modtog det, hun sad just og skrev til Dem. De maae ikke tage det paa den Maade, kjre Andersen, med Ahasverus, og sige at jeg er en gte Kjbenhavnsk med Hensyn til ham, thi det er et slemt Ord, og maaske blive vi just gode Venner, naar han bliver frdig; som Deres har jeg jo dog altid stor interesse for ham. - I disse Dage har jeg haft stor Glde af Haydn's Skabelse, under Anfrsel af Glaeser,1366 og selv i dette jeblik toner den for mine ren, udfrt derhenne ved Claveret af Chr: og Johannes :1367 - men det er ogsaa den eneste Nydelse der er forefaldet i lang Tid. - Nu tnker jeg De ogsaa har gjordt Bekjendtskab med Victor Hugo og Lamartine, fortl mig endelig ret meget om dem Begge, de ere mig saa usigelig kjre. - Deres Hilsner til de Forskjellige Personer har jeg uddeelt, kjre Andersen, undtagen til Frue Stampe, som vi ikke mere omgaaes med. Nu bliver De nok lidt forundret, men De kjender jo dog hende nok til at vide, at man kan ikke holde Alt ud hvad hun byder; hun har drevet sin Onskab til det yderste mod mig og Mine, men det vil jeg nu ikke kjede Dem og pine mig selv med at gjentage, de Traquasserier vi have vret udsadte for nu i lang Tid af hende, ikke at see hende er jo behageligt for Alle, men det smerter mig dybt at vre skildt fra Henrik og Elise, som De veed hvormeget jeg holdt af; min gode Henrik blev saa glad over Deres venlige Hilsen, at han har siddet her og skrevet Dem lidt til, det er en saa trofast god Sjl; send ham atter en lille venlig Hilsen i mit Nste fra Dem. Fra Oehlenschlger skal jeg hilse Dem meget, vi sees nsten daglig, og han viser ret sin Kjrlighed til sin gamle afdde Ven,1368 ved Godhed mod hans Brn. - Ida og Koch beder Dem hilse paa det allervenligste, de glde dem til at De vil holde Deres Lfte, og besge Dem ofte, naar De atter kommer hjem, alle tre Brn raabe i Munden paa hinanden, hils Andersen. Deres portrait, tegnet af Gertner1369 hnger paa Udstillingen, men Deres Venner, ere slet ikke tilfredse med det, see nu at blive tegnet i Paris, de ere dog Mestere deri, de gode Parisere, og det var ret dejligt, at man fik engang et rigtigt godt Portrait, med det rigtige Udtryk, thi det trnger man dog til.

I Dag den 14 April faaer jeg frst dette bort, jeg har atter ligged nogle Dage. Vil De give Marmier indlagde lille Seddel, og hilse ham fra mig. De, kjre Andersen, maae strax skrive mig til, jeg lnges ordentlig saa meget efter Dem, og det opmuntrer mig at faae Deres Breve, men gir mig den Tjneste at adressere Brevet til Koch's i Ny Kongensgade, da jeg flytter ud ved Kalkbrnderiet, paa et Sted der heder Rolighedsdal,1370 men jeg veed ikke om Postbudene gaae uden for Byen. Og fortl mig ret omstndeligt om Alt, og hvordan De havde det den 2d April, vi drak Deres Skaal, og talte om Dem hele Dagen; og nskede Dem Alt Alt Godt! Ls endelig Alexandre Dumas: La speronara, den er gandske fortrffelig, jeg lser den i denne Tid for 3d Gang. - Ernst1371 kom her i Gaar, og giver sin frste Concert paa Sndag, lste Paaskedag. - Lev nu vel, kjre Andersen! nyd ret Alt herligt og dejligt! En Mngde Venner sender Dem Hilsner gjennem mig. Caroline Jessen beder mig sige Dem, at det gldede hende meget, at De havde seet hendes Venner i Hanover, hun glder sig meget til at tale med Dem. Skjndt jeg ogsaa gjr det, formaner jeg Dem dog til at trkke Deres Rejse saa langt ud som muligt; thi her er frygteligt! Maaske faaer jeg Dem vel da rigtignok ikke at see, kjre Andersen, da jeg dog ved Guds Hjelp, haaber der bliver af min Lissabonner Rejse i Efter-Sommeren; men hvor jeg saa er, Veed jeg De altid vil tnke med Venskab og Godhed paa Deres oprigtig hengivne Henriette Wulff. [I Marginen: ] Chr. hilser Dem tusinde Gange.

Ich bemchtige mich dieses kleinen Winkels, um Ihnen guten Morgen zu sagen, und um Ihnen meinen Glckwunsch zum Empfange zweier Briefe auf einmal darzubringen. Ihr gnzlich ergebener

J. v. Ahlefeld.

[Udskrift]

Monsieur

Monsieur H: C: Andersen Paris

Htel Valois rue Richelieu

coin de la place de la Bibliothque

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost