Kjøbenhavn den 22 April 1844

De har igaar gjennem en Skrivelse underrettet mig om at De "ikke troede ai burde benytte" mit "Tilbud" om Medhjælp, ved Mindefesten for Thorvaldsen; jeg maa i denne Anledning erklære at det aldrig kunde falde mig Ind at paatrænge min Medvirken, gjøre "Tilbud" et Sted hvor jeg kort forud har følt mig meget saaret ved saa godt som offentligt at see mig og min Virksomhed blive latterliggjort. Jeg har troet at være opfordret til at gjøre Dem en Tjeneste og i den Anledning foreløbig talt med Hr. Secretair Hartmann, jeg har viist en stor Beredvillie der hvor jeg troede man maatte blive mig dobbelt forbunden.

Ærbødigst .

H. C. Andersen

Til Senioratet for den nye Studenterforening i Kjøbenhavn

Tekst fra: H.C. Andersens Hus