Dato: Maj 1844
Fra: I. P. E. Hartmann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Til

Digteren Hr: cand phil. H:C: Andersen Hotel du Nord

[? .5.1844]

Kjære Ven!

Da jeg hører, at Du idag forgjæves har søgt mig, for at faae Oplysning om Studenterforeningens Fremgangsmaade i Anledning af Sørgefesten over Thorvaldsenl, vil jeg her meddele Dig, hvad der i denne Sag er passeret, siden vi sidst talede sammen. For omtrent 8 Dage siden kom Zahrtmann til mig, og bad mig om at componere Musiken ved den nævnte Fest, hvorhos han yttrede, at man om Texten foreløbigen havde henvendt sig til Hertz, der var villig til at skrive den. Da jeg sagde ham, at jeg troede, Du skulde forfatte Cantaten, og at vi derom havde talt sammen, spurgte han mig, om jeg havde gjort en saadan bestemt Aftale med Dig, at det derved var gjort Studenterforeningen umuligt at henvende sig til nogen Anden, og tilføjede, at man, uden i nogen Maade at vilde støde Dig, kun derfor ønskede Hertz, fordi han endnu ikke havde havt Leilighed til at udtale sig angaaende Thorvaldsen. Jeg svarede ham, at de selv maatte vide, hvorvidt de vare gaaede med Dig, men at der mellem os intet Andet var passeret, end at Du havde meddeelt mig din smukke Idee, med hvilken jeg særdeles sympathiserede, og hvorved jeg kun havde den Betænkelighed, som Du kjender, at de Kunstrnidler, som Studenterforeningen kunde stille til vor Disposition, maaskee vare for fattige i Forhold til Dit Stofs grandiose og episke Characteer. - Hvis jeg havde villet nægte at arbeide med nogen Anden, kunde jeg vel have sat det igjennem, at Du var blevet anmodet om at skrive Texten; men til paa denne Maade at tvinge Dig ind paa dem, naar de ikke af egen Drivt foretrak Dig, sætter jeg Dig meget for høit, og er meget for stolt paa Dine Vegne; ikke at tale om, at dette vilde faae Udseende af en Animositet imod Hertz, som jeg ikke har Grund til at vise ham.

Dette er den simple Fremstilling af Sagen, hvis Resultat blev, at Hertz i Mandags bragte mig Cantaten færdig.

Min Kone, som venligt hilser Dig, er syg og har havt Igler paa Halsen i Aften, saa vi derfor maae udsætte vor sædvanlige Fredags Sammenkomst til hun kommer sig.

Torsdag Aften

Din

I:P:E:Hartmann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter