Dato: 6. juni 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Breitenburg den 6 Juni 1844

Kjre, kjre Jonna!

ja, jeg lnges efter Eder Allesammen, efter Dig og Henrik, I mit Hjertens Kjre, velsignede Brn. I Dag er det 14 Dage siden jeg reiste hjemmefra; jeg skrev strax da jeg kom her, til din Bedstefader og til Henrik, men jeg har ikke faaet Brev; nu forlader jeg, om to Dage Breitenburg og gaaer over Hamborg ud i den vide Verden, men kun nogle Uge, da sees vi igjen, tale med hinanden og skjnne da endnu meer paa at vre sammen. Hvor der er meget jeg gad vide, men jeg faaer det jo ikke strax besvaret! har du vret ude hos Fanny, hvorledes lever hun, Sstrene og den gode Moder? Hils derude, nr Du skriver. Har Henrik vret forniet under sit Ophold paa Nys, naar er han igjen vendt tilbage til Amaliegaden. Her paa Breitenburg er alt saa smukt, men frst i Dag have vi en ret varm Dag, som jeg nsker det; altid var det Blst, den skarpe Nordenvind, saa jeg Morgen og Aften gik indsvbt i min Kappe. Breitenburg, veed Du, ligger Miil fra Itzehoe midt i Marskland, der indesluttes af en Gran- og en Bge-skov. Stren lber tt forbi og Kerne gaae med Klokker om Halsen ligesom i Schweitz, det lyder smukt fra Engen. Af den gamle Gaard staaer her kun den fli hvori Kapellet og Riddersalen er; jeg boer med Excellensen i den nyere Bygning; tt ved mit Sovkammer har hans gamle sindssvage Broder sin Bolig med to udlevede Tjenere; Broderen har som Page vret meget smuk, pludselig en Dag ved Hoffet, blev / den unge livsglade Kns vanvittig, man siger Kjrlighed har vret Skylden, siden den Tid har han ikke vret ved Forstand. Nu er han en gammel graahaaret mand, jeg seer ham imellem lbe ud til Brnden og stirre derned, hrer ham hver Nat hvor han staaer op og banker paa Drene, det er ganske slsomt, mange Tanker gaae mig gjennem Hovedet derved. Hans Livs Billedbog er snderrevet, jeg gad samle de lse Stykker og vide hvad de egentligt indeholde. I nrheden af Breitenburg ligger en lille Landsby "Tannenkobbel", der har jeg paa Kirkegaarden besgt en Grav, det er Digteren Mllers, Forfatteren til Sigfried von Lindenberg, Gitteret om Graven var faldefrdigt, hit Grs voxte over den, men en kjrlig Haand havde hngt en frisk Krands paa Steenen der, man sagde mig det var Datteren, der levede endnu, som havde pyntet den. Jeg har ingen Datter der vil hnge en Krands paa min, vil Du gjre det min kjre, kjre, Jonna! Hils dog tusind og tusind Gange min elskede Henrik, jeg ser hans og dine milde ine smile til mig! O ja vi holde jo alle tre trofast af hverandre! I to lidt mere strkt indbyrdes, men jeg er jo ikke glemt! Siig til den unge Hr. Meyer at naaer jeg paa Sndag seiler forbi hans Fdeby Glckstad, vil jeg tnke paa ham, det bliver jo nu en By, baade med Havn og Jernbane; jeg talte med Konferentsraad Schirock fra Glckstad og han roste ogsaa den unge Meyer. / Igaar var jeg en smuk Tour til Kjellinghusen, en ret venlig By tt ved Stren; paa Veien derhen kom vi forbi en Skov, hvor Excellensen fortalte mig at han for omtrent 50 Aar siden havde vret med at flde den sidste Ulv her i Landet. Hvad skal jeg ellers fortlle Dig af Historier, dog jo, jeg har een. Paa en af de nrliggende Gaarde boer en Mand, der tt ved Veien har et magelst stort Bgetr, hvis Krone udbreder sig i riig Fylde; en ung Dame der altid naar hun kom her var henrykt ved Skuet, udbrd: Det skulde males! ja det var et Tr at male! hvor det kunde vre deiligt! Paa Damens Geburtsdag vilde Manden, som tidt havde hrt hende sige dette, gjre hende en Glde, frte hende hen til Tret - og hvor forbausedes hun, Barken var skrabet af, hele Stammen og de tykkeste grene vare malede hirde; saaledes troede han at have opfyldt et kjrt nske og ladet Tret male. Moralen er at Tret gik ud. Hvad synes Du om den Historie? Lgn er den da! jeg har selv lavet den her for at gjre mit Brev interessant. Fortl mig lidt om Bournonvilles nye Divertissement, det var smukt det gjorte Lykke! han havde vel faaet en lille Nisse derind, kan jeg tnke, den spgte ham alt i Hovedet, da jeg var der. Hvorledes gaaer det med "de skandinaviske Brdre"; eller hvad det er Stykket hedder. Tivoli er vel strkt besgt, hvad nyt gives der, foruden den Avis der bliver trykket og hvad staaer der skrevet i den. / Dersom Du skriver Madms: Paape til, da skaf mig at vide, hvorledes det er gaaet med min Kantate ved Konfirmationen, og om man har syntes noget om den. Beed Henrik naar han skriver hjem hilse sin Moder og fortlle at jeg her paa Breitenburg for et tydsk Skrift har fuldendt Thorwaldsens Biographie, jeg tr troe at begge hans Forldre, af dem angaae ville vre tilfredse med den, ogsaa Elise beder jeg ham at hilse. Siig mig saa hvorledes det er med din kjre Moder, hvorledes Bedstemoderen har det; fortl hende at Grev Rantzau med megen Interesse spurgte til hendes ines Befindende, da han selv ikke hrer godt og har Skrk for at hans idelige Susen i Hovedet engang skulle slaae sig paa hans ine, har han naturligviis megen Deeltagelse med beslgtede Lidende.

Breitenburg den 7 Juni.

I Dag havde jeg saa vist ventet Brev, i det mindste fra Henrik, han er dog ikke syg, der er dog ingen Ulykker hjemme i Amaliegaden jeg veed ikke jeg har saadan en Angest, siden Posten var her og intet Brev kom til mig! dog i Hjemmet, hvor Dagene slutter sig i den sdvanlige Gang til hinanden, husker man ikke paa hvor mange Dage der glide hen, ude tller man disse, lnges efter Breve! O, nu veed jeg ikke naar jeg hrer et eneste Ord! siig til Henrik og hvem der vil skrive mig til, at det bliver bedst Brevene adresseres til Hamburg post restante, jeg skal der bede Grev Holck srge for jeg faaer dem der hvor jeg kan vre. Nu lev vel min egen velsignede Jonna! Hils Henrik saa hjerteligt, saa kjrligt som du vist bedst kan det! hils din elskede Moder og dem Alle derhjemme; Jomf. Larsen ikke at forglemme. Din hengivne Ven H. C. Andersen.

[langs siden:] Hils Linds og Gottliebs! Fortl mig hvor nu Thieles ere og om de have skrevet.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 41-44)