Dato: 11. juni 1844
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d 11t Juni 1844

Min kjre Ven!

Naar dette Brev naaer sit Bestemmelsessted har De vistnok allerede faaet baade Henriks og Bedstefaders Breve, saa jeg altsaa ikke behver at forsikkre Dem at det ikke er af Glemsomhed at De saa lnge Intet har hrt fra Hjemmet! Jeg blev saa glad og forniet over Deres Brev, kjre, kjre Andersen! over at De var i godt Humeur, endskjnt De lngtes! ja, vi lnges ogsaa, baade Henrik og jeg og hele Familien! De kan ikke troe, hvor det er besynderligt at De er borte for mig, jeg syntes, at De var saa uadskilleligt forbundet med min Lykke, at jeg ikke kunde tnke mig, hvorledes det skulde Gaae, naar De reiste! og dog tog De bort fra Henrik og mig, fra Deres Brn, Deres trofaste hengivne Brn! Men De borttog ikke Erindringen og Taknemligheden om og for alt, hvad vi skylde Dem! ja, min kjre, velsignede Ven! jeg vil vre Deres Datter og ligesom hiin unge Pige De skrev til mig om, vil jeg med en kjrlig Haand frede om Deres Grav og Henrik og jeg ville tidt besge den og tale om vor kjre, kjre faderlige Ven! Men - hvorfor tale om Dd og Grav nu? Nu skal vi just leve alle Tre, leve for at vre lykkelige ved hverandre, De skal ikke mere srge over ingen Venner at have, nu har De jo to lykkelige Brn. Henrik og mig og til os kan De trygt betroe Dem, kan stole paa os i Livets Vee og Vel! Hvor jeg glder mig til at De kommer hjem og med Guds hjlp! medbringer mere Forsoning end nu imod Hjemmet og Fdelandet, imod mit evigt elskede, uforglemmelige Danmark! med nye Krfter til at bre de Bekymringer, der ndvendigviis maa komme til ethvert Men-/neske med Glde og Kjrlighed ville vi Alle modtage Dem og gllde! os over Gjensynet! og De, kjreste Andersen! ikke sandt! De fler ogsaa Glde nu ved Tanken derom, De savner dog vist nok ogsaa Hjemmet, der, hvor ofte det endog synes at bortstde Dem, hvorofte De end har vendt det Ryggen dog altid for Dem vil blive et aabent, et trofast Hjem!

Der er vist smukt paa Breitenburg efter Deres Beskrivelse at dmme; det maa vre ret morsomt saaledes at reise lidt om engang; min Hu staaer strkt til at komme over og besge min kjre Jette i Jylland, da det sikkert vilde glde hende uhyre at see mig, men det skeer ikke! jeg forlader jo ogsaa saa meget her, Alt hvad jeg elsker hiest er jo i Kjbenhavn. eller retter sagt i Sjlland og det vilde maaskee falde mig vanskeligt at tage bort herfra uden stor Bedrvelse men jo lnger jeg er her, des kjrere faaer jeg alle mine Venner, derfor vilde det maaske vre mig lettere nu at skilles fra dem end lnger hen i Tiden! - - Ja, De har Ret, det var meget interessant at vide den gamle, Mands Levnet Begivenheder! hvor tidt kunde jeg dog ikke have Lyst at see ind i andre Menneskers Hjerte og see, hvad der der bevger sig, mangt et kostbart Klenodie vilde man sikkert finde som man aldrig har drmt om og mange dunkel Anelse vilde blive virkeliggjort!

Iaften skal jeg hen at see det nye Stykke Statsmand og Kone efter Scribes "Raton et Bertrand", der efter Husets Mening her, skal vre meget interessant! Nielsen skal bare spille fortrinligt! Vi vare i gaaraftes, Fader, Moder, Stella og jeg/ i Tivoli med Beutners og morede os deiligt! henimod Slutningen traf vi Henrik, der var i meget godt humeur og som saa fulgte med os. Der var mange Bekjendtere, iblandt andre Holcks, Deres Ven!

Jeg har endnu ikke skrevet til Mamselle Paap, hvilket jo ungtelig er en stor Skam, men jeg har saa uhyre lidt Tid, thi jeg har saa mange Breve at skrive! Dette bliver vist ikke videre opbyggeligt for Dem, stakkels, kjre Andersen, men det er min svage Side at skrive fortllende Breve, naar jeg blot behvede at skrive Tanker og Flelser kunde jeg bedre komme ud deraf, men Nyheder bliver altid gamle og drbende naar min Pen skal fremmane Dem paa Papiret. Levvel derfor vel, min egen velsignede Ven! og vend snart med Glde hjem til os, til Henrik, til det collinske Huus, til de vrige Venner og Deres

trofast hengivne

Jonna Drewsen.

Morten, Bedstemoder og Alle her hilse Dem saa tusinde Gange fra onkel Theodor har der ogsaa vret Hilsen, ligeledes fra alle Beutners. Det sidste bBrev fra Thieles var fra Marseille, nu ere de formodentligt i Rom!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus