Dato: 26. august 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Glorup 26 August 1844.

Min kjære faderlige Ven!

De kan troe jeg blev ikke lidet overrasket iaftes ved et Brev fra Grev Rantzau om at begive mig til Føhr, det var en Indbydelse fra Dronning[en], kun i Tilfælde af at jeg alt var i Kjøbenhavn, vilde Kongen at jeg ikke skulde komme. Rantzau skriver: "Herzlichen Danck für Ihren lieben Brief den ich um so mehr gleich zu beantworten eile, da die Königinn mir den Auftrag ertheilt Sie einzuladen hieher zukommen, was Ihnen, wie ich hoffe, sehr angenehm seyn wird. Eilen Sie etc." og tilsidst. "Sollten Sie schon in Kopenhagen seyn, so brauchen Sie nicht die Reise hieher anzutreten, was auch der König wünscht." - Der er altsaa ikke andet for, jeg maa nok af sted, uagtet mine Finantser aldeles ikke taaler denne Reise; dette har derfor noget forstemt mig, uagtet jeg nok ellers burde føle mig smigret ved denne Naade. Jeg kan ikke troe at Reisen bliver mig godt gjort og den vil dog ganske vist komme paa en 50 Rdlr, altsaa ligesaa meget, som jeg fra Kjøbenhavn kunde reise til Dresden og tilbage for. - Men jeg maa jo, ikke sandt; jeg har spurgt mig for her paa Glorup og de sige der er ikke andet for en[d] at reise. Dampskibet til Flensburg gaaer først Løverdag, saalænge tør jeg nu ikke udsætte det, men kjører imorgen Klokken 5 til Odense, træffer sammen med Deligensen og gaaer med den til Flensburg, her maa jeg tage Extrapost de 9 Mile til Føhr og vil da være der Onsdag Aften eller Torsdagmorgen. Vil De fortælle dem hjemme denne Begivenhed og sige til den kjære Henrik Stampe at jeg hjerteligt takker ham for hans sidste Brev, men at det i Dag, under dette Virvar, er mig umueligt at skrive ham til. Nu maa jeg rigtig nok lægge Dem Lykke-Blomsten doppelt paa Hjertet og endelig bede Dem at eet eller andet af mine Stykker, af dem Folk gide seet, maa komme paa Theatret i September at jeg derved kan faae lidt Subsidier. - Bare jeg havde Raad dertil reiste jeg gjerne ti Gange til Føhr, naar Dronningen ønskede det, men denne Gang generer det mig dog lidt. Imidlertid har jeg Penge nok hos mig til Reisen, ja saa mange, at jeg nok kan naae hjem til Kjøbenhavn, men jeg blotter mig da temmeligt. Nu lev vel! Hils Alle der hjemme!

Deres sønlig hengivne H. C. Andersen.

E.S. Veiret er skrækkeligt og jeg har fra Glorup 29 Mile til Føhr.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus