Dato: 10. februar 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Heinrich Zeise
Sprog: tysk.

Kjre Ven! Kjbenhavn den 10. Feb. 1845.

igaar modtog jeg Deres sidste venligee Brev, Tak derfor; jeg seer at De ikke har modtaget det tidligere frste, som er mig ret kjedeligt, hvad maa De have troet om mig. Jeg skrev just for at sprge Dem om De ikke, da De af egen Drift oversatte flere af mine Digte, og saa heldig og smukt gjengav dem, havde Lyst til at overstte af de strre nye Ting, jeg vilde da sende Dem disse naar de udkom. Nu veed jeg at De kjender Boghandler Kittler og om ham er det nu her jeg frst i al Fortrolighed henvender mig. De veed, troer jeg, hvorledes Hr. Lenz har nrmet sig, hvorledes jeg af Godmodighed har vret ham og Hr. Petit til Tjeneste og ved begge disse to havde meget Bryderie og ingen Glde just ved det literaire Resultat. Ved begge disse to er jeg blevet ngstelig i at indlade mig med Folk jeg saa godt, som ikke kjender, nu kom paa min Udreise ifjor Hr. Kittler til mig, nskede at komme i literair Forbindelse med mig, alle hans Breve til mig ere saa, at Manden behager mig, han har viist mig, fremmede, megen Opmrksomhed ved en Present af Bger, jeg fler mig ham paa en Maade forbundet, men jeg kjender ham dog ikke og har faaet en Skrk i Blodet fra den saa slet modtagne Velvillie jeg viiste mod Lenz, intet skete med ham, saaledes, som jeg betingede det. Det er mig saa smerteligt at tage Feil af Mennesker, det gjorde jeg den Gang og De kjre, Zeise, varede mig. Siig mig om jeg ogsaa denne Gang? tager Feil, skriv mig et Par Ord om Kittler, som jeg tro er alt godt om, og gjerne vil indlade mig med, men dog nu vil sprge en Ven derom, og som en saadan betragtede jeg Dem, fra frste Gang vi mdtes. - Kittler vilde gjerne have Manuskript af Arbeider jeg vilde udgive; han nsker Manuskriptet 3 Maaneder tidligere, end det kom til den danske Udgiver og det vilde jeg nok, med de Betingelser han har opgivet mig, indlade mig paa. Nu sidst skrev han om en anden Deel af: nye Eventyr, han vidste atSneedronningen og Grantret var udkommet, og spurgte om jeg ikke havde flere, jeg har endnu Manuskript til fire ny og det fire som ikke ere trykte, desuden existerer der paa dansk endnu to, som ikke ere eller endnu kunde vre oversatte paa tydsk, de blive tilsammen 8 og kunde udgjre et smukt Bind, men de maatte da ud i dette Foraar; jeg har skrevet en EventyrKomedie, denne egner sig meget godt til at optages paa de tydske Skuepladse, den skal spilles i Kjbenhavn frste Gang nste Sndag, jeg skal naar den bliver trykt, sende Dem et Exemplar og det vilde glde mig om De fik Lyst at overstte den, og tillige bestemte Dem for mine Eventyr; skriv mig et Par Ord derom og et Par Yttringer om Hr. Kittler. Siig mig ogsaa, ifald De eller Hr. Wienbarg kjender enhvis Hr. Boas, hvem dette Menneske er, hans Bog in Scandinavien der indeholder et Stykke om dansk Litteratur, som fr stod i Granzeboth, vkker en Slags Opsigt her, over det Udtryk af kjbenhavnsk Sladder den brer Prg af; Christian Winther og jeg, vi have isr vret i gode Hnder da Hr. Boas var i Byen, der er sagt Lgn om mig og jeg er i det hele taget lumpent behandlet, men det veed De, da De vist har set denne Bog. Her i Kjbenhavn vide vi alle hvor Hr. Boas har vret, fra hvilken lille Klique han har sin hele Klogskab, og her hjemme gjr hans Nedriven aldeles intet, hvorimod Hr. Holst er rasende vred over det han bliver roest og omtalt, som Ven til Hr. Boas, han forngter ham i hieste Grad; - hvad Vrd Hr. Boas har kan jeg nok slutte mig til ved at lse hans Produkt, men jeg vilde vide hvad Betydning han har i Tydskland. Holst siger, han har skrevet Hr. Boas et alvorligt Brev til og fra sagt sig ham ganske. Her staar han hos alle som en liter air Probenreuter, for hvis Bekjendtskab enhver beder Gud befrie sig, da han jo trykker end hvert Ord der bliver sagt i almindelig Konversation. Vil De paa det hjerteligste hilse Deres kjre Fader fra mig og naar De seer Hr. Wienbarg da hils ham smukt og venligt. Gjr ham opmrksom paa at i Bladet Dansk Album, staaer imellem interessante Anmeldelser eller Stykker over dansk Literatur, saaledes stod igaar (No. 6) et Stykke skrevet med Liv og ikke uden Betydning over den unge Digter Kaalund; - Men nu lev vel! Jeg boer, som sdvanlig i Hotel du Nord, skriv snart kjre Hr. Zeise. Deres

hjertelig hengivne H.C.Andersen

Af Nyheder venter vi en Roman af Hauch.

ehlenschlgerhar skrevet to nye Stykker:

Gjenfrdet paa Herlufsholm

Viinlands Taagerne.

c: De veed at Grnland ogsaa kaldes Viinland, Stykket skal dreie sig om Opdagelsen af Amerika, der egentlig frst opdagedes af Norske.

Min nye Eventyr Komedie har Navnet

Lykkens Blomst.

Et originalt Drama af en Anonym:

Kong Renes Datter venter man sig meget af.

Denne unge Molbeck har skrevet et lyrisk Drama: Klintekongens Brud. Bournonvilles nye Ballet er: Kirsten Piil.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus