Dato: 14. april 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Sophie
Sprog: dansk.

(kuvert:)

Deres Durchlauchtighed Louise Sophie

Hertuginde til Slesvig-Holstein

Snderborg-Augustenborg

Augustenborg.

Naadigste Hertuginde.

Deres Durchautighed modtage min inderligste, varmeste Tak for al Deres store Naade mod mig. Jeg blev meget overrasket og lykkelig ved at modtage en Skrivelse fra Deres egen Haand, jeg vil gjemme dette Brev mellem mine bedste og kjreste Erindringer. Gud velsigne og glde Dem og alle Deres! at jeg ikke ieblikkelig har bragt min Tak ligger i, at jeg ventede paa at kunne meddele Deres Durchlauchtighed, som saa naadig interesserer Dem for mig, noget gldeligt, med Hensyn til min Livs Lykke; dette kan jeg nu i Dag, da Sagen er afgjort. Ligesom ehlenschlger, Heiberg og Hertz har jeg fra Kong Frederik den Sjettes sidste Leveaar, 200 Specier aarlig af Finantserne, jeg troer det er af en Sum bestemt til Videnskabens Fremme, vor hjertelige velsignede Konge har af egen Drift og Naade i disse Dage forget denne Sttte for min Fremtid med 100 Specier, saa at jeg nu aarlig har 300 Specier sikkert. Jeg kan saaledes nu, i Forening med hvad mine Arbeide indbringer, komme til at fre et, fra den Side, sorgfrit og hyggeligt Liv; jeg er inderlig glad og dybt bev/get, gid at jeg kunde udtale det, eller vise ret mit taknemlige Sind; den gode Gud, som saa forunderligt har frt mig frem i Verden give mig aandelig Kraft til at levere Vrker den kan vise Dygtighed. Deres Durchlauchtighed tilgive mig at jeg her udtaler alt dette men jeg er opfyldt deraf og jeg ved at ogsaa De er mig naadig og god. Det har vret mig en stor Glde i disse Dage at see fra flere engelske Aviser at min Improvisator er oversat paa Engelsk og det ganske fortrffeligt, den er optaget med srdeles Bifald og man tildeler mig en nsten for stor Roes, fra Petersborg hrer jeg at Improvisatoren ogsaa er udkommet paa Russisk, saa at det ret synes som om en Lykke=Stjerne stod over /, mine Skrifter; i Tydskland har jeg allerede et stort Publicum og srdeles Venner, det var morsomt om jeg nu ogsaa kunde have samme Guld i Engeland og Rusland. En saadan Lykke gjr sandelig ikke, som Mange tro, stolt, nei bld og ydmyg, jeg fler for dybt i Sindet, hvorledes alt er en Gave og den er jeg glad og taknemmelig for.

Nu skinner da Foraars Solen, om tre Uger, vil jeg haabe, Trerne skyde Knappe, jeg lnges efter Naturen, lnges efter at flyve hen over Havet og igjen see grnne Skove; at reise til Spanien, og det i Aar, bliver der intet af, en lille Udflugt til Tydskland kunde jeg vel nok gjre, men jeg har op= / givet denne, uagtet jeg har venlige Indbydelser; jeg vil lgge disse Penge til side og see om jeg da nste Aar kan komme lidt mere syd paa, ja maaskee naae Spanien! Hans Durchlauchtighed Hertugen var saa naadig at sige mig, at jeg var velkommen, at jeg turde komme til Slvbrylluppet iaar og De naadige Hertuginde, skriver ogsaa i Deres Brev at de Alle venligt ville see mig, jeg har efter denne Fest indrettet min Sommer-Udflugt, og tillader mig allerrbdigst at sprge naar jeg i September tr komme? Tr jeg haabe at jeg ved et Brev, skrevet af Een eller Anden, faaer at vide om Tiden jeg tr komme, da jeg imidlertid om en Maanied tager paa Landet, tr jeg da bede om at det sendes til Konferentsraad Collin.

Min Tanke er saa tidt og ofte paa det deilige Augustenborg, alle Erindringer derfra foresvve mig i min Sommer-Lngsel; tr jeg haabe at Deres Durchlauchtighed bringer mig i naadigst Erindring hos Hertugen, de unge Prindser og Prindsesser, jag takker for de venlige Hilsner fra Frken Krogh, Miss Howden og Alle, som saa mildt huske mig.

Vi have i den sidste Tid faaet to interessante Nyheder paa det Kongelige Theater, et originalt Lystspil, en Skizze, men hist morsomt og et nyt Drama fuldt af Poesie, det er som en frisk Rose, afrundet og duftende. Bournonvilles nye Ballet vil nok frste Gang blive givet ved Hans Majestt Kongen af Preusens Ankomst; en lille Opera, hvortil jeg / har lev eret Texten er ogsaa snart i vente. Et Hfte nye Eventyr er min seneste Virksomhed, jeg skal have den re, om Deres Durchlauchtighed tillade det, at overrkke Dem et Exemplar naar jeg har den Lykke at komme til Augustenborg; i Lverdags lste jeg Eventyrene for Hans Majestt Kongen og Dronningen, de vare begge saa naadige og velsignede mod mig, som altid og samme Aften var det jeg hrte af Hans Majestt selv hans naadige Bestemmelse, til mit Fremtids Held, som jeg herovenfor har tilladt mig at fortlle. Al Glde og Lykke, deiligt Sommer-Solskin ude og inde i alle Hjerter! som et Barn glder jeg mig til at see Dem alle, til mundtlig at udtale min hjertelige Tak og Hengivenhed, Gid De, naadigste Hertuginde og alle Deres laltid blive mig saa milde og gode, som jeg fler mig lykkelig derved.

Kjbenhavn 14 April 1845

allerrbdigst H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus