Du har sgt p: kjrlighed

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 18. april 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Heinrich Zeise
Sprog: dansk.

Kjbenh. 18. April 1845.

Min kjre Ven!

Hjertelig Tak for Deres venlige Brev og for de fortrffeligt oversatte Digte, jeg fandt Oversttelsen saa smuk at jeg syntes De nsten havde anvendt for megen Omhu for just disse Vers! De har jo snart en heel Samling, i det mindste kan der nu blive et heelt Bind paa Tydsk af mine Digte, naar man tager hvad De, Chamisso, Thomsen, Gaudy og Bendix have givet. Digterskibet finder jeg i Srdeleshed, herligt gjengivet, kun beklager jeg at Slutningen deri, fra mig af, er saa ganske skrevet i en halvsygelig Ungdoms Stemning, nu vilde jeg have udaandet det anderledes. De har fuldkommen Ret med hvad De skriver om "Lykkens Blomst" med Hensyn til at overstte den for et tydsk Theater, Ewald vil ikke kunne blive forstaaet, det hele vil tabe sin Virkning. Men jeg haaber vel engang at kunne bringe Dem et dramatisk Arbejde, der, naar De tager Dem deraf, vi begge i Udlandet kunne faae Glde af. Det synes som en Lykke-Stjerne er over mine Skrifter, den ene Oversttelse flger efter den anden; af engelske A viser seer jeg at Improvisatoren er blevet srdeles smukt oversat og optaget med stort Bifald, alle Bladenetale godt om denne Bog, paa Tydsk, Svensk og Hollandsk er den tidligere blevet oversat og iaar, hrer jeg, er den ogsaa udkommet paa Russisk. Jeg er meget glad derover, Sligt giver Mod og om jeg kan sige det, fromt Sind. Naar Lykken kommer flyver min Tanke altid til Gud og jeg fler en Angest for at miste hans Beskyttelse. - Paa min nye Roman har jeg i den sidste Tid slet ikke skrevet, min Tanke har vret andet Steds, jeg har leveret Componister to smaa Syngestykke Texter og skrevet nogle flere Eventyr og De begriber da nok at man ikke kan tnke paa en Roman, dog det gaaer den, ligesom min Ahasverus, der slet ikke er opgivet, at de som andre Brn voxe medens de sove; jeg begynder igjen paa deres Udvikling; Imidlertid har jeg i Dag skrevet til Kittler at han slet ikke fr Nytaar maa tnke paa Manuskript til Romanen, dette skal han imidlertid sikkert faae nogle Maaneder forud fr den danske Boghandler. Med de nylig skrevne Eventyr bliver det derimod ikke Tilfldet, jeg har, da Reitzel meget nskede det, maatte give ham 5, som ere trykte og i disse Dage udkomne, De faar dette Hefte med Brevet her, det danner i Forening med de tidligere to Hefter et Bind, som nu Reitzel kan lade udkomme smukt indbundet og tage sig ud, som en Samling. De faaer disse strax og tager vel fat paa Oversttelsen; jeg skal om en tre Uger sende Dem i Manuskript et Par til, det vil saaledes nok kunde danne et Bind, som det Petit besrgede isr dersom Kittler vilde lade min Biographie staae fori, dog beder jeg Dem indstndig, hvilket jeg ogsaa har skrevet til Hr. Kittler, at jeg i det Tilflde da frst maa lse Biographien, da jeg frygter srdeles for at der er mange Smaglsheder og ganske mod min Personlighed stridende Bursche-Udtryk, jeg slutter fra de Forandringer, som Petit har gjort i min Skizze Thorvaldsen og isr i Eventyrene. Er Kittler ikke for at Biographien kommer foran Eventyrene, da mener jeg det er bedst at den gjemmes til den ny Roman eller hvad jeg tidligere har skrevet om stter den foran lmprovisatoren. Dette Bind "neue Mahrchen" kan altsaa komme til at indeholde

Grantret.

Sneedronningen.

Den onde Frste (skal De faae i Manuscript)

Elverhi.

De rde Skoe.

Springfyrene.

Skorstensfeieren og Hyrdinden.

Holger Danske.

Klokken (Manuskript).

Hyldemoer.

De stter dem selv i den Orden De vil; - hvorvidt det gaaer an at optage ldre, som ikke staae i den petitske Udgave, veed jeg ikke, men kan det skee, da foreslaaer jeg Tomelise og Den lille Havfrue. Jeg kan desuden sende Dem eet Eventyr endnu og det utrykt. -

Deres Brev-Pakke til rsted blev strax besrget, jeg fortalte ham hvor smukt De havde oversat mine Digte og naar vi nste Gang mdes i hans Huus, lse vi dem sammen. Gld mig snart med Brev og siig mig da hvilket af de nye tilsendte Eventyr der behager Dem meest. Elverhi stter jeg hiest, skjnt dette mere er en Slags Fyrvrkerie end et egentlig Eventyr, et saadant, ganske i den gamle Aand, er nok derimod "De rde Skoe". - Springfyrene er kun et morsomt Indfald; Skorstensfeieren og Hyrdinden viser Dem mit gode Humeur og Holger Danske - ja, det er nok egentligt, kun for Danske, dog saameget Poesie er der vel deri, at poetiske Gemytter ville betragte det som et Digt, der kan bindes med i Krandsen.

To nye Stykker gjr stor Lykke paa vor Scene, eet originalt Lystspil "Den nye Barselstue", der er meget lunefuldt og som Folk vil kjende alle muelige Personer i, noget jeg dog ikke troer at den anonyme Forfatter har forsgt at give, det andet, et yndigt poetisk Drama Kong Renes Datter, ogsaa af en Anonym; (i forgaars gav Hertz sig tilkjende, som Forfatter; det er frisk og rundet som en Rose og har hele dens poetiske Duft. Paa Tirsdag kommer atter et originalt Lystspil "Pak" af Overskou og i Ugen derpaa endnu eet af en Anonym, betitlet: Et Eventyr i Fastelavn, saa at De seer at den danske Skueplads i denne Tid er meget riig paa originale Arbeider. - P. L. Mller bragte jeg selv Deres smukke Oversttelser og han flte sig glad og smigret over at De havde taget Dem af et af hans Digte, han bad mig forelbig bringe Dem sin Tak og vil rimeligvis selv i Sommer sge Dem op i Altona naar han gaaer lidt til Nordtydskland. Bring Deres Fader min venligste Hilsen og ligesaa Hr. Dr. Wienbarg, dersom det kan vre af Interesse for "Kritische Bltter", skal jeg gjerne sende Dem nogle litteraire og Kunst Nyheder skriv (om) dem og om det inteligente her i Foraarslivet. Udstillingen iaar frembyder saaledes en Deel; smukke Arbeider er her af Thorvaldsen. De glder mig vel snart med Brev, jeg bliver her i Byen endnu hele Mai. Da her er Plads dertil vil jeg afskrive Dem en lille Bouquet af mine mindste Digte, som Folk synes om, maaskee De giver dem tydske Klder. Lev nu vel kjre Ven og lad mig snart hre fra Dem.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen /

1.

Impromptu til Thorvaldsen.

(da han paa Nys havde fuldent i Leer Holbergs Bste, sagde Baronesse Stampe til Forfatteren siig nu Thorvaldsen noget smukt og ieblikket gav flgende Impromptu)

"Nu Danmark skal ei have Holberg meer,

Jeg bryder Leeret, som hans Aand omtatter!"

Saa talte Dden. "Af det kolde Leer,"

Bd Thorvaldsen, "skal Holberg fdes atter."

2.

Til en ung gtemand.

med hans Moders Portrt forret ham af hans Kone

Een elsked' du fr mig, jeg det nok veed,

Jeg skjnker dig din frste Kjrlighed

3.

I Digteren, ehlenschlgers Album.

Paa Nordens Himmel i Stjernernes Flok,

Tycho Brahe har skrevet sit Minde,

Og Thorvaldsen hug udi Fjeldets Blok

Sit Navn, det vil aldrig forsvinde,

Du, sang af dit Hjerte og Norden har hrt

ved dig sine strste Bedrifter,

Dybt Hjertets Sange har Hjerterne rrt,

Din Storhed ei Tiden henvifter.

Staaer Een i Stjernerne, Een i Steen,

I Hjerterne ve ed jeg staar ogsaa Een!

4.

Tegnr og ehlenschlger.

Skarpt, som et Svrd laa resund

Imellem Nabostrande,

En Rosengreen en Morgenstund

Forened disse Lande;

Hver Rose aanded' Poesi,

Hver Blomst var Sangens Bger,

Hvo mgted' dette Trylleri?

Tegnr og ehlenschlger.

5.

Rosenknoppen.

Rosenknop saa fast og rund,

Deilig, som en Pigemund!

Jeg dig kysser, som min Brud,

Yndigst naar du springer ud;

Nok et Kys dig Lben sender,

Fl, hvor jeg brnder!

#

Jeg vil skrifte, som sig br,

Ingen har jeg kysset fr;

Ingen Pige venter mig,

Rose, jeg maa kysse dig.

Ak, du ei min Lngsel kjender,

Fl, hvor jeg brnder!

#

Med hvert Kys du faaer en Sang,

Naar du da er Stv engang,

Sangen kalder dig ihu,

Ingen kyssed' mig, kun du.

Kun ved dig jeg Kysset kjender.

Fl, hvor jeg brnder!

#

Unge Piger ved min Grav,

Sige for hver Sang, jeg gav:

"Han just havde Kys fortjent!"

Herligt sagt, men lidt for seent.

Ln mig mens jeg er ilive!

Kys I mig give!

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus