Dato: 11. juli 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

149. Til E. Collin.

Sor den 11 Juli 1845.

Min, kjre, kjre Ven!

Ja, nu er jeg i Sor! Det er en Flaggren! siger De nok, men De veed at Dampskibet Caroline Amalie gik interemistisk til Bunds, og da jeg ikke havde Lyst til det Samme, der jo kunde indtrffe om jeg i aaben Baad gjorde Renen fra Falster til Fyen, valgte jeg den lange Omvei, der ikke blev mig dyrere end Baad, at reise over Nestved og Ringsted til Nyborg og da paa den Flugt nedlade mig i Sor. Jeg har sendt mange Breve hjem, siden jeg forlod Kjbenhavn, De maa have hrt fra mig, Deres Kone har jo ogsaa faaet Brev, men frst nu flyver mit269 Epistel til Dem. Opholdet paa Corselitze var meget behageligt, Fru Clasen en hist elskvrdig Vertinde; jeg tumlede meget omkring og badede hver Dag, havde desuden Esel-Ridt hvorom Emil kan fortlle. Det var ret uheldig at vi ikke kunde beholde ham lnger; jeg fandt ham i hans elskvrdigste Skikkelse, selv afkldt. I Sndags reiste jeg til Nykjbing, hvor Rector Rosendals vilde at jeg skulde boe hos ham, men da Posten gik saa tidlig nste Morgen valgte jeg, for ikke at gjre Forstyrrelse, heller at overnatte paa Postgaarden, et hunde Hul; der var en Slags Sal deelt med et Skillerum, som ikke sluttede til Loftet, her fik jeg i det ene Rum en Seng, der lugtede af Muggenhed, saa jeg maatte vande den270 med eau de cologne; jeg vendte mig paa alle Sider, De veed jeg er mangesidet, og endelig fandt jeg een, i hvilken Nsen kom langt nok fra Dynerne, det var blde, kle Dyner og jeg sov! men Klokken henimod eet kom et stort Selskab af Byens Cavalerer hjem fra'ndash;Tivoli'ndash;thi der er ogsaa Tivoli; Selskabet var drukkent og dalede ind i den anden271 halv Deel af Salen, fra hvilken jeg skildtes ved den skjrmbreds Vg.–Een sang: Flasken er alle Glders Kilde, en anden jodlede, en tredie raabte paa kold Puns, medens en gammelagtig Stemme udtalte Ideen i Hisangen, med gte Lorcks Frihed, han vilde have272 l og Kjlderpigen. Det var det frygteligste Vrvl og Skriig og jeg frygtede meest at man skulde tysse paa dem og sige at der sov Een tt ved, thi da var jeg vis paa at de fulde Mennesker skulde have gjort mig Vesit. Jeg sad op i Sengen og overtnkte hvilket Parti jeg skulde vlge naar de kom, enten imponere eller lade som jeg ogsaa var fuld og stemme i med; imidlertid huskede jeg at der var en Krampe paa Dren den listede jeg mig hen at slaae for og saa nd jeg i Taalmodighed deres Sludder til henimod 2 eller tre.–Fra Wordingborg havde jeg alt Postdagen forud ladet mig indskrive, med den eneste Wienervogn, som eengang om Ugen gaaer herfra lige til Ringsted og den hele Tour, naar man er sikker paa Plads, koster kun 3 Rdlr, med Extrapost er det 7. Jeg havde sikkret mig Plads og mldt min Ankomst forud; i Nestved blev jeg ved samme Leilighed overordenlig nydelig behandlet af Postmesteren, Cancelieraad Vitte, som jeg ikke kjendte; men da han vidste jeg indtraf havde han baade Wiin, Kage og Jordbr til Forfriskning for Digteren, og da jeg tog afsted fulgte han med et Stykke; paa hele Reisen var jeg saa heldig at vre eneste Pasageer, saa at jeg reiste, som med egen Befordring; fra Ringsted, hvor jeg overnattede, maatte jeg imidlertid tage extra og nu er jeg her i Sor, som jeg forlader imorgen Eftermiddag med Dagvognen og indtrffer da paa Glorup i Fyen Lverdag middag. Breve til mig, gaae altsaa, for det frste til Glorup ved Nyborg.

Igaar spiiste jeg hos Johannes ehlenschlger, der boer smaat, men nydeligt; han har taget sig meget op til sin Fordeel siden han blev gift,

Franciska er en nysselig ung Vertinde. Idag er jeg hos Hauchs.

Bring Deres kjre Jette og Brnene mine hjerteligste Hilsener og giv273 lignende til dem Alle hjemme i Amaliegade. Stella og Theodor faae snart Brev fra mig.

Den 23 Juli og den 3 August er det jo Geburtsdage; saavidt jeg husker er det Ingeborgs den 23de, vil De, med Deres Kones Raadslag kjbe for mig en Baggatel paa 2 a 3 Rdlr til Ingeborg og til Louise tage et Exemplar af mit Portrt og til dette kjbe, f Ex i lille Kongensgade, en smuk forgyldt Ramme og stte Portrttet i; Glas maa der for og Udgiften bliver nok 9 U a 2 Rdlr274; dette Portrt faaer Louise den 3 August. Selv er De saa god at opskrive disse og de tidligere Udgifter med Breve, f Ex det til Speckter, og da naar vi sees forelgge mig samme til skyldigst Afbetalelse275.

Det er jo en hslig Historie med Guldberg i Wordingborg, det gjr mig ondt for hans fortrffelige Familie. Hils Emil ret meget fra mig og tak ham for den smukke Hilsen han sendte mig i Brevet til Fru Clasen.

Jeg lnges bestandig efter dem Allesammen!–Studenterbesget maa jo have vret meget smukt, det er beklageligt at Lehmann og Andre saaledes stte noget i at vilde vise hvor vidt de troe at kunne gaae, de flyve dog over Stregen og brnde Vingerne. Hvorledes gaaer det med Hartmanns Musik til Visen om Frederik den Sjette? Hils ham og hans Kone; ligesaa Mad: Thyberg. Lind og Louise maa De endelig sige hvor meget jeg tnker paa dem og alle vore.

Deres broderligt sindede

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost