Dato: 8. september 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Sophie
Sprog: dansk.

Fotokopi af Brev til Hertuginde Louise Sophie af Augustenborg. [Slotsarkivet i Augustenborg (Landsarkivet for Snderjylland)]

Kjbenhavn den 8 Sept: 1845

Naadigste Hertuginde!

Da jeg forrige Sommer nd den Lykke at tilbringe nogle Uger i Deres Durchlauchtigheds og Hertugens Nrhed, da jeg ret lrte at skatte Deres Hjertelighed og flte mig saa hyggelig paa det deilige Augustenborg, fdtes en Taknemlighed hos mig, en Hengivenhed, som jeg saa ofte har nsket at kunne vise, men hvorledes skal jeg kunde det i denne Verden! Nu kommer det fyrstelige Slvbryllup, hver bringe sin Gave, men hvad kan en fattig Poet bringe? Hvad tr han vove at lgge mellem saa mange Herligheder? Deres Durchlauchtighed og Hertugen ville smile, men med venligt Sind og naadig Tanke om mig. Det er i mit Liv, som et Eventyr, at jeg har tilbragt Dage i Deres fyrstelige Kreds, at jeg der har drmt mig hjemme; Tanken om dette Livs Eventyr frer let til min Digtnings, og da det er mine "Eventyr" man giver hiest Betydning af hvad jeg har skrevet, vover jeg at bringe disse, hvilke jeg havde haabet selv at skulde overrkke, men nu heller sender fr Festen.

Jeg fortalte ifjor hvormeget jeg higede efter at komme til Spanien, eller igjen at besge Italien; al min Higen og Strben, dette sidste Aar, har gaaet ud paa at virkeliggjre dette og jeg troer at kunne det. To smaa Dramatiske Arbeider: "Nkken" og "Liden Kirsten" ventede jeg sikkert at see paa Scenen i denne September, dette skeer imidlertid ikke, den Dame, som udfrer en Hovedrolle i begge, er syg og kommer frst frem i October, altsaa en Udsttelse!

Nu var det, hele Sommeren, min Plan, at jeg midt i September skulde begynde min Reise og begynde den saa smukt med Augustenborg, hvor man, som Deres Durchlauchtighed har saa smukt sagt, jeg til hver Tid vilde vre velkommen; efter Festen tnkte jeg da at reise til Tydskland og der overvintre, og da, hvis Omstndighederne tillade det, gaae til Spanien eller besge Italien. Min Plan lader sig nu imidlertid, ved flere Forhindringer, ikke stte i Udfrelse saa tidlig, som jeg endogsaa til den sidste Tid havde haabet; jeg maa reise noget senere. At gaae til Augustenborg og da efter et Par Dage atter hjem og derpaa ud igjen det er Deres Durchlauchtighed vil let have Indblik i en Poets oekonomiske, strre Reiseplan det er ikke saa godt at gjre, men jeg veed jo ogsaa at Deres Durchlauchtighed selv, at Hertugen og alle Deres, lige venligt ville see mig senere, som nu, og denne Naade vover jeg at udbede mig.

Fra Syden bringer jeg vil Gud nye Eventyr og friske sange, men altid et varmt taknemligt Hjerte, der husker og gjemmer hvert venligt Ord, hver Velgjerning det har modtaget.

Deres Durchlauchtighed vil bringe mig i naadig Erindring hos Hertugen, Prindsesserne og Prindserne; mit lille Digt foran "Eventyrene" klinge festligt med og erindre om et Taknemligt Hjerte.

i dybeste rbdighed

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus

[Kladde] Allernaadigste Hertuginde!

Da jeg forrige Sommer nd den Lykke at tilbringe nogle Uger i Deres Durchlauchtigheds og Hertugens Nrhed, da jeg ret lrte at skatte Deres Hjertelighed og flte mig saa hyggelig paa det deilige Augustenborg, fdtes en Taknemlighed hos mig, en Hengivenhed, som jeg saa ofte har nsket at kunne vise, men hvorledes skal jeg kunde det i denne Verden. Nu kommer det fyrstelige Slvbryllup, hver bringe sin Gave, men hvad kan en fattig Poet bringe, hvad tr han vove at lgge mellem saa mange rige Herligheder. - Deres Durchlauchtighed og Hertugen ville smile, men med venligt Sind og naadig Tanke om mig. Det er i mit Liv, som et Eventyr at jeg har tilbragt Dage i Deres fyrstelige Kreds, at jeg der har [overstr: flt] drmt mig hjemme; Tanken om dette Livs Eventyr frer let til min Digtnings, og da det just er dem, da det er mine "Eventyr" man giver hiest Betydning af hvad jeg har skrevet, vover jeg at bringe disse, hvilke jeg [overstr: selv] havde haabet selv at skulde overrkke, [overstr: men det er mit visse Haab at jeg selv skulde overrkke en dem, men dette Tilflde nu vilde komme efter disse, vover jeg at

men nu heller sendes fr Festen]

/

havde haabet; jeg maa reise noget senere og man fortrster mig med at Deres Durchlauchtighed, Hertugen og Deres lige saa venlig og naadig see mig noget senere, [overstr: derimod] som nu;

[Overstr: det er mig saa let og velsignet, jeg nsker ret at gribe nogle lykkelige Solskins]

[Overstr: Den naadige Hertuginde vil [overstr: ikke] see klart ind i Ndvendighede af ret at lgge sin Reise-Plan, naar den maa vre efter en Forfatters]

[Overstr: Hendes Majestt Dronningen var igaar saa naadig og god at lade mig tilsige hos hende at hre en italiensk Improvistation, jeg fortalte da hendes Majestt om Forsinkelsen i min Reiseplan. - ]

Jeg stoler trygt paa Deres fyrstelige Naade og [Ingen tr jeg hjerteligere tnke paa] haaber at blive bragt i venlig Erindring hos Hertugen Prindsesserne og Prindserne

med det taknemligste Hjerte.

i dybeste rbdighed

&

Jeg fortalte ifjor hvormeget jeg higede efter at komme til Spanien, eller igjen at besge Italien; al min Higen og Strben har i dette sidste Aar gaaet ud paa at [ville] virkeliggre dette og jeg troer at kunne. To smaa dramatiske Arbeider: Nkken og liden Kirsten, ventede jeg sikkert at see paa Scenen i denne September, dette sker nu desvrre ikke, [Overstr: Madam Rung], som udfrer en Hovedrolle i begge, er syg og [overstr.: kommer ikke paa Scenen] trder ikke op fr i October; dette som allene er Udsttelses [overstr: og i det forfeilet Haab, og endnu flere Forhindringer, skeer det vel ikke]

Nu var det min Plan hele Sommeren at jeg midt i September vilde begynde min Reise og begynde den saa smukt med Augustenborg, hvor man, som Deres Durchlauchtighed saa naadigt har sagt, jeg til hver Tid skulde vre velkommen; efter Festen vilde jeg da reise til Tydskland og overvintre og da, hvis Omstndighederne tillode det, gaae til Spanien eller atter besge Italien. Min Plan lader sig nu imidlertid ved flere Forhindringer ikke stte i Udfrelse saa tidlig, som jeg endogsaa til den sidste Tid /

[Kladde] Allernaadigste Hertuginde!

Da jeg forrige Sommer nd den uventede Lykke at tilbringe nogle Uger i Deres Durchlauchtigheds og Hertugens Nrhed, da jeg ret lrte at skatte Deres Hjertelighed og flte mig saa aandelig vel paa det deilige Augustenborg, [overstr: saa jeg nsten glemte at jeg kun var en fattig Digter] fdtes en Taknemlighed hos mig, en Hengivenhed, [overstr: den til Mennesker, der veed] som jeg senere saa ofte har nsket at kunne udtale, nu kommer en Fest af Betydning i dette hyggeilge Hjem, hver bringer sine Gaver, men hvad kan en fattig Poet bringe, - hvad tr han vove at lgge mellem saa mange rige Herligheder? - Deres Durchlauchtighed og Hertugen ville maaskee smile, men med en venlig Tanke paa mig. - Det er som et Eventyr i mit Liv at jeg har tilbragt [overstr: nogle] Dage i Deres fyrstelige Kreds, at jeg der har [overstr: flt] turde drmt mig hjemme; Tanken om dette Livs Eventyr frer let til min Digtnings, og da / det just er denne, da det er mine Eventyr som have vundet meest [overstr: af min] Erkjendelse [overstr: af alle mine Eventyr] saa [overstr: er det jeg] vover at bringe just disse. Jeg bringer dem opfyldt af Taknemlighed, af inderlig Lyst til at give et synlig Tegn paa hjerteligste gode Villie. Det var til for nogle faae Dage siden mit visse Haab at jeg selv skulde overrkke dem, jeg kunde det endnu, men dog ikke paa den Dag, som det just burde sig og jeg sender den saaledes tilligere.

[Overstr: Deres Durchlauchtighed] Jeg fortalte Alt ifjor hvor meget jeg higede efter at komme til Spanien eller i det mindste atter at besge et sydligt Land, atm i Higen og Strben har i det sidste Aar gaaet ud derpaa; og min Plan var at gaae til Augustenborg midt i September derpaa ind i Tydskland hvor jeg vilde over vintre og da i Februar til Spanien eller om Uroligheder der ikke tollod det, da at gjensee Italien, / jeg har ikke opgivet min Plan den lader sig udfre, men jeg kan ikke stte den i Udfrelse saa tidlig, som jeg endogsaa til den sidste Tid havde haabet - Jeg er ndt til at vente vente - endnu til ind i Octobermaaned!

Nu har Deres Durchlauchtighed vret saa naadig at sige mig, [overstr: og jeg har nsten forstaaet at Hertugen er mig saa god] at jeg var velkommen til enhver Tid. [overstr: fr jeg dog senere paa Udreise Flugten, bringe det vil] tr jeg derfor udbede mig de naade at jeg heller senere, i Forbindelse med min Reise, tr gjenleve de deilige Dage, jeg levede i fjor; [overstr: men haabe] jeg veed at Deres Durchlauchtighed og Hertugen [overstr: og hele] ville modtage mig venligt og naadigen. [overstr: Jeg veed Prindsesser og begge Prindserne] Jeg glder mig meget til at fortlle mangt et Eventyr for Prindsesserne og prindserne, og kommer jeg fra Spanien, saa har jeg maaskee selv oplevet nogle.

Mine to dramatiske Arbeider Nkken og liden Kirsten havde jeg vret saa sikker paa at see bragt paa Scenen i September, selv at kunne arangere / Scenen, som er saa temmelig ndvendig, nu maa jeg for en af vore Kunstnerinders Sygdom, vente til October Maaned og maaske da vre glad med om kun det ene Arbeide [ulseligt] frem, men dette maaskee for at kunne sikkert begynde Reisen. -

Hendes Majestt Dronnigen var igaar saa naadig og god at lade mig tilsige til i hendes Omgivelse at hre italiensk Improvisation; jeg fortalte hendes Majestt om Forsinkelsen i min Reiseplan - dog en Udsttelse er jo intet Tab, og jeg gldermig usigeligt til at gjensee det deilige Als [overstregning] og det hjertelige Hjem hvor jeg har modtaget saa megen Naade Deres Durchlauchtighed forundte mig i].

[resten overstregning] /

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 59-66)